Rapport från besök på äldreboendet Björkgården i Knutby 2022-04-04

Närvarande: Vikarierande föreståndare Joakim Strandman och sjuksköterskan Ulrika Hammar, SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson.

Björkgården har 22 platser varav 5 för korttidsboende och 1 för växelvård. Boendet har tre avdelningar och personalen har sin tjänst i huvudsak på fast avdelning. I dagsläget var enbart 11 personer inskrivna på Björkgården. Antalet årsarbetare på boendet var 17,52. Vårdpersonalen på boendet har schema med 4 personal på kvällen och 2 på natten.

Vi tog upp behovet av att det bör finnas någon typ av demensboende i Knutby och att det varit många byten av ledningspersonal på Björkgården de senaste åren.

Maten till boendet levereras från Seniorköket men kompletteras med lokalt lagad mat. Personalen har utbildats i frågor om matens betydelse och en per avdelning har ansvar för att bevaka dessa frågor.

Sjuksköterskan kontrollerar vikten på de boende 4 gånger per år och när det kan behövas vid fler tillfällen. Boendet har tillgång till en läkare med geriatrisk kompetens från vårdcentralen i Almunge.

Tandhygienist besöker boendet 4 gånger per år. Två frisörer från Knutby finns att tillgå för de boende. Fotvårdare besöker boendet regelbundet.

All personal har inte undersköterskeutbildning men de ansvariga betonar att de vårdbiträden som har arbetat på boendet länge har hög kompetens och att det är liten personalomsättning.

Planer finns på att anställa en person som ska ha ansvar för aktiviteter på boendet. Svenska kyrkans personal kommer också att vara på boendet och ha aktiviteter regelbundet. Det finns ingen anhöriggrupp på boendet. Planer finns på att skicka ut ett informationsbrev en gång per månad. Kontaktpersonen kontaktar anhöriga en gång per månad för att höra om det finns något att fråga och för att rapportera läget.

En cykel som kan ta med de boende på utflykt har inskaffats. Det är enkelt att ha tillgång till utemiljön då Björkgården är en enplansbyggnad med naturen inpå. De ansvariga säger att utemiljön är lättillgänglig såväl med personalstöd som när anhöriga kommer på besök och kan hjälpa till med utevistelse.

Fallskador inträffar och de rapporteras.

Vi pratade om hur man ska bemöta de boende med värdighet och om att levnadsberättelser skrivs för att underlätta.

Den palliativa vården fungerar om man bedömer att det är aktuellt och sjuksköterskan betonade att det är viktigt att gå igenom vad den boende önskar sig av vård redan när personen skrivs in på boendet.

All personal behärskar svenska språket och det finns för tillfället inget behov av kunskap i något annat språk.

Vi bokade inget nytt besök då det ska bli ledningsbyte efter sommaren.