Närvarande:
verksamhetschefen Jenny Wallén
Rose-Marie Mickelson, PRO
Rune Hedman, UPS

Glimmervägens och Tavastehus vårdboenden
Glimmervägens och Tavastehus vårdboenden drivs båda av A&O Ansvar och Omsorg AB. Verksamhetschef är sedan den 1 januari 2017 Jenny Wallén.

Tavastehus Exit
Uppsala kommuns Äldrenämnd beslöt den 6 december 2018 att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i samband med att avtalet med A&O Ansvar och Omsorg AB, löper ut den 17 oktober 2019. De boende på Tavastehus beräknades överföras till andra boenden senast den 31 maj 2019. Ett särskilt informationsmöte om flyttplanerna hölls den 10 december 2018. Fastigheten skulle efter tömningen föras över till kommunens omsorgsförvaltning.

Tre av de boende på Tavastehus har till dags dato förts över till Glimmervägens vårdboende. En sista kvarvarande boende kommer att föras över till annat boende den 22 mars. I och med denna överföring är Tavastehus friställt av boenden. Personalen på Tavastehus (totalt 10 st fast personal och 4 st timvikarier) har förts över till Glimmervägen.

Arbetet med friställandet av Tavastehus har skett i god samverkan mellan kommunen och Glimmervägen.

Glimmervägens äldreboende
Kommunens äldrenämnd beslutade den 19 juni 2018 att driften av Glimmervägen skulle övertas av kommunen (egen regi) när avtalet med A&O Ansvar och Omsorg AB löper ut den 17 oktober 2019. Ett särskilt projekt rörande övertagandet har initierats av Uppsala kommun och pågår nu. Samarbetet med boendet pågår och fungerar mycket bra enligt verksamhetschefen.

Glimmervägens samtliga lägenheter är nu tagna i anspråk, och den förstärkning man fått från Tavastehus innebär att en kompetent och kunnig arbetsstyrka tillförts Glimmervägen.
Totala antalet boenden uppgår till 50 personer varav 34 för vanlig äldreomsorg och 16 för demenssjuka. Personalen består av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast och arbetsterapeut.

En mycket uppskattad anhörigträff ägde rum i december 2018 och särskilda boenderåd äger rum 4 gånger per år.

Verksamheten har tidigare beskrivits och finns nedtecknad i minnesanteckningar från SÄV-möten 2017–2018 och upprepas inte därför här och nu. Vid dagens SÄV-möte betonades att alla boenden har en genomförandeplan och en särskild nedskriven livsberättelse som ger impulser till bemötandet av de boendena. En mycket uppskattad aktivitet är den som tre damer från Röda Korset bedriver och som innebär att de går ut med de boendena. En annan aktivitet som uppskattas är att Svenska kyrkan bedriver högläsning en gång per vecka.
Boendet svarar vidare för några större utflykter, till ex. kommer Gamla Uppsala att besökas under innevarande vår.

Nästa allmänna SÄV-möte på Storgatan 11 äger rum den 6 maj kl. 09.30 och nästa SÄV-möte på Glimmervägen den 14 november 2019 (dvs efter det att verksamheten tagits över av Uppsala kommun).

Vi, Rune och Rose-Marie, tackar för kaffe och en god dialog.