Minnesanteckningar SÄV-möte Glimmervägens och Tavastehus vårdboenden 2018-10-11

Närvarande:
verksamhetschefen Jenny Wallén
Rose-Marie Mickelson, PRO
Rune Hedman, UPS

Glimmervägens och Tavastehus vårdboenden i Uppsala drivs båda av A & O, Ansvar och Omsorg AB. Verksamhetschef för båda boendena är sedan den 1 januari 2017 Jenny Wallén. Biträdande verksamhetschef med ansvar för Tavastehus är sjuksköterskan Andrea Bosatta.

Kommunens äldrenämnd beslöt 2018-06-19 att Glimmervägens omsorgsboende skall tas över av Uppsala kommuns egen regi när nuvarande avtal löper ut den 17 oktober 2019 och att ett projekt runt övertagandeprocessen påbörjas hösten 2018 för att ge omsorgsboendet Glimmervägen en omstart (ärende i äldrenämnden ALN-2018-0307). I beslutet sägs inget om Tavastehus.

Projektet runt övertagandeprocessen har ännu inte påbörjats.

Här skall även nämnas att vård- och omsorgsboendet Höganäs i Uppsala som tidigare drivits av A & O, Ansvar och omsorg AB, sedan den 6 oktober 2018 efter upphandling övergått till Polstjärnan (HVB).

För Glimmervägens del innebär Höganäs övergång till Polstjärnan att ett väl fungerande samarbete mellan de båda boendena avbrutits, ett avbrytande vars konsekvenser ännu inte kan överblickas till fullo.
I tidigare minnesanteckningar från SÄV-möte 2017-04-05 anges olika data om såväl Glimmervägens som Tavastehus vårdboenden varför här endast anges vissa påtagliga förändringar. De båda boendena hade exempelvis tidigare tillgång till en heltidstjänst för en sjukgymnast och en arbetsterapeut, men i och med att Höganäs övergick till Polstjärnan har Glimmern och Tavastehus tillgång till endast en halvtidstjänst för sjukgymnastik och en halvtidstjänst för fysioterapi.

Under sommaren har periodvis ett antal tomma rum funnits på såväl Glimmervägen som Tavastehus. F.n. står 2 rum tomma på Glimmervägen (demens) och på Tavastehus 1 tomt rum (demens).
Det tidigare så hett eftertraktade SPA-rummet på Glimmervägen med tillgång till VA för planerad fotvård och hårvård m.m. har nu kommit i bruk och har visat sig vara mycket uppskattat.

Tidigare problem med hyresvärden Rikshem har nu kunnat lösas och samarbetet med hyresvärden fungerar bra.

Den gångna sommarens starka och långvariga hetta gjorde att man befarade stora svårigheter för de äldre men personalens engagerande
arbetssätt gjorde att farhågorna kunde övervinnas. Personalen har fått många berömmande vitsord av brukarnas anhöriga.

Ett stort problem har språksvårigheter visat sig vara. Personer som inte riktigt behärskar svenska språket (t.ex. feriearbetare och unga elever men även undersköterskor) kan missförstå vad som sägs, något som kan leda till verklig irritation och hårda ord från anhöriga. Det är då viktigt att alla försöker reda ut missförstånden och verksamhetschefen påpekade att alla negativa synpunkter måste tas om hand i det pågående kvalitetssäkrandet. När det gäller språkkunskaper har A & O krav på gott tal och skrift för alla anställda.

Nästa allmänna SÄV-möte på Storgatan 11 äger rum 26 november kl. 09.30 – 11.30 och nästa SÄV-möte på Glimmervägen 23 mars 2019 kl.10.30.

Vi, Rune och Rose-Marie, tackar för kaffe och en god dialog.