Minnesanteckningar SÄV-möte Glimmervägens och Tavastehus vårdboenden 2018-04-05

Närvarande:
Verksamhetschefen Jenny Wallén
Rose-Marie Mickelson, PRO
Rune Hedman, UPS

Glimmervägens och Tavastehus vårdboenden i Uppsala drivs båda av A & O, Ansvar och omsorg AB. Verksamhetschef för båda boendena är sedan 1 januari i år Jenny Wallén, tidigare verksamhetschef för Tavastehus vårdboende. En biträdande verksamhetschef (sjuksköterska) tillträder den 28 maj i år.

Glimmervägens boende omfattar tre våningsplan i fastigheten Glimmervägen 3. Varje våningsplan rymmer 16 – 17 lägenheter. Totala antalet boenden uppgår till 50 personer, varav 34 för vanlig äldreomsorg och 16 för demenssjuka.

Tavastehus boende omfattar två våningsplan på Tavastehusgatan 5. Fastigheten rymmer 15 lägenheter med lika många vårdtagare med demenssjukdom.

Båda boendena har dygnetrunt-omsorg med sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgängliga på båda boendena.

Verksamhetschefen har under året hållit medarbetarsamtal med alla medarbetare i Tavastehus. Motsvarande samtal pågår med medarbetarna i Glimmervägen och avses vara slutförda före maj månad.

Anhörigträffar har redan hållits på båda boendena.

Som noterades redan vid SÄV-mötena 21 september 2017 (Glimmervägen) och 13 oktober 2017 (Tavastehus) tillämpar A & O en särskild modell för kvalitetsuppföljning och som bygger på Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Dessutom använder man sig av Senior Alert, det nationella kvalitetsregistret för förebyggande vård och omsorg. I det senare registret registreras de boende med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Verksamhetschefen kunde nu berätta att antalet trycksår minskat under det senaste året.

Den palliativa vården har varit särskilt framträdande inom Tavastehus vårdboende där tre vårdtagare avlidit inom det senaste kvartalet. Vården registreras i det Svenska palliativregistret.

För vårdtagare med demenssjukdom är det svenska BSPD- registret, som man använder här, ett viktigt verktyg för att analysera och arbeta med arbetsmässiga och psykiska symtom vid demens. BSPD står just för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Det kan vara aggressivitet, oro , hallucinationer, sömnsvårigheter som lätt kan visa sig.

De båda boendena har kök som endast är godkända för för värmning och med tillstånd att koka potatis etc. Mathållningen sköts genom inköp av färdiga rätter från Dafgårds. Maträtterna kan ”piffas” upp med vissa tillägg, typ sallad och tomat och de boenden kan förgylla måltiderna om så önskas med vin (eller t.o.m. en snaps vid vissa helger!).

Verksamhetschefen berättade att planer nu finns på ett SPA-rum på Glimmervägen, ett rum med tillgång till VA så att man skulle kunna bedriva planerad fotvård och hårvård m.m. där och inte behöva belasta de boendes lägenheter med detta. Ett sådant rum har varit efterlängtat av de boendena.

Önskemål om deltagande i olika externa föreläsningar eller seminarier rörande den vård som bedrivs dyker i bland upp och man skulle tacksamt ta emot sådan vidareutbildning om möjlighet gavs.

Verksamhetschefen berättade om problem vis-à-vis hyresvärden Rikshem. Man har haft stora problem med t.ex. en trasig torktumlare och inte fått hjälp trots många försök att nå fram till Rikshem. Torkning av daglig tvätt kan inte ske enbart i torkrum utan här måste maskinell torkning till och utan fungerande tumlare fungerar det inte.

Och just i år har problemen varit stora med dålig sandning på isiga gator och stora snövallar som försvårar framkomligheten. Positivt är däremot att de offentliga kommunikationerna som UL tillhandahåller fungerar bra.

I entrén till Glimmervägens vårdboende ligger en stor bunt med formulär där besökande kan lämna synpunkter rörande verksamheten. Där framhålls att verksamhetschefen är ansvarig för att en utredning görs med anledning av inkomna synpunkter och återkoppling sker till den som lämnat synpunkterna.

Verksamhetschefen betonade vikten av att en god arbetsmoral ger en arbetsglädje som kan delas av alla anställda. Inför sommaren har A & O redan annonserat efter vikarier för att verksamheten skall kunna löpa friktionsfritt.

Nästa allmänna SÄV-möte på Storgatan 11 äger rum den 7 maj kl. 09.00 – 11.00 Och nästa SÄV-möte på Glimmervägen den 4 oktober kl. 13.30.

Vi, Rune och Rose-Marie, tackar för kaffe och en god dialog.