Närvarande
Verksamhetschef Robbin Asseryd och SÄV-ombud Helena Åkerlind

Allmänt
Verksamhetschef Robbin Asseryd har arbetat sedan april.

Boende
De 2 demensavdelningarna med tillsammans 24 lägenheter är fullbelagda, medan det på de 2 omvårdnadsavdelningarna bor 12 personer i de 18 lägenheterna.

Personal och bemanning
På boendet arbetar 33 undersköterskor och 5 vårdbiträden. Av vårdbiträdena är 1 fast anställd och de övriga går på vikariat. I dagsläget finns 3 vakanser. Man avser att erbjuda en nattpersonal som kommer tillbaka efter sjukskrivning en av tjänsterna och anställa 2 nya. Till tjänsterna har man 29 sökande. Alla vakanta tjänsterna finns på en avdelning. För att underlätta arbetssituationen och ge en bra arbetsmiljö kommer man att placera några vana undersköterskor från de andra avdelningarna på denna avdelning och låta de nya få en bra introduktion på avdelningar där personalen är inarbetad.

Personalen har uppmuntrats att skriva avvikelserapporter när de upptäcker sådana, vilket inneburit att fler rapporter skrivits. Avsikten är att man ska lära sig

En målsättning är att hela personalen ska arbeta gemensamt för de boendes bästa. Det inkluderar att alla ska kunna ta eget ansvar och själva ta nödvändiga beslut.

Verksamhet och satsningar
Kommunens måltidsutvecklare Ida Eriksson har besökt alla 4 avdelningarna och nyligen kommit med rapporter för varje avdelning. Det finns mycket att arbeta med. All personal ska involveras i arbetet. Måltidssituationen kan förbättras genom olika organisatoriska åtgärder som hur maten serveras och presenteras samt hur de boende bemöts och får möjlighet att själva påverka vad de äter och hur det smakar. När det gäller den fysiska miljön räknar man med att kunna köpa in nya fräscha tallrikar, glas med mera i början av 2023.

Mat-/måltidsombuden kommer att få den efterfrågade utbildningen i hur mat från Måltidsservice beställs.

Ett brukarråd kommer att genomföras i mitten av december.

De anhöriga kommer att bjudas in till Anhörigträff i början av nästa år. Anhörigträffarna har inte genomförts sedan Coronapandemin bröt ut.

En nyhet är att ett språkombud utsetts som stödjer sina medarbetare. Många av de anställda har speciella ansvarsområden i form av ombudsroller. Förutom språkombudet finns ombud inom beredskap, BPSD, brand, FuncIT, hygien, hörsel, inkontinens, larm, mat/måltid, miljö, palliativ vård samt skyddsombud Dessutom finns två teamansvariga. Robbin poängterar att det är viktigt att de anställda är delaktiga och uppmuntras att ta ansvar och beslut.

Vid anteckningarna

Helena Åkerlind