SÄV-rapport Hagundagården 5 mars 2020 kl 13:00-14:30

Närvarande
Helena Åkerlind, SÄV ombud och verksamhetschef Carola Bertolino.

Allmänt
Boendet är ute på upphandling, vilket tyvärr innebär att många planer inte kommer att slutföras innan verksamheten övergår i ny regi. Det är ett orosmoment för både boende och personal. Man har tidigare haft många chefsbyten och hade nu hoppats på en längre kontinuitet.

Boende
På Hagundagården finns 4 avdelningar. 2 av dessa är demensavdelningar och där finns totalt 24 platser. 2 är omvårdnadsavdelningar och där finns plats för totalt 18 boende. Det finns endast enkelrum, men ett par som bor på Hagundagården har löst det med att använda ett rum som sovrum och ett rum som vardagsrum. Det är relativt liten omsättning av boende, totalt räknar man med 2-4 avlidna per år. Varje boende har en fast kontaktperson som ansvarar för att personen får sina behov tillgodosedda. Kontaktpersonen sköter den boendes tvätt, städning och dusch. Kontaktpersonen ansvarar alltid för att arbetsuppgifterna blir gjorda även om de inte själva finns på plats.

Personal och bemanning
Totalt finns 36 personer anställda på avdelningarna. 17 personer har sin arbetsplats på demensavdelningarna och 12 på omvårdnadsavdelningarna dagtid. 8 personer arbetar natt. Varje natt finns 1 person/demensavdelning och 1 person på omvårdnadsavdelningarna. 83% är utbildade undersköterskor och man strävar efter ett alla anställda ska ha utbildning. Av de vårdbiträden som arbetar kommer några att ha sin undersköterskeutbildning klar under året.

Man har 3 sjuksköterskor anställda. Två av dem arbetar 65% på var sin demensavdelning. På omvårdnadsavdelningarna arbetar en sköterska 65%. Dessutom finns 2 sköterskor som kommer in som vikarier när det behövs.

Det finns en sjukgymnast på plats 2 dagar i veckan och 1 dag/vecka finns arbetsterapeut i huset.

En kompetenskartläggning är gjord och tanken har varit att använda sig av specialkunskaper som någon har oavsett vilken avdelning personen är anställd på. Detta fungerar idag med hörselombud och aktivitetsombud.

De boendes vardagsliv
Maten hämtas idag från Stenhagen och ska följa Måltidsservice menyer. Både boende och personal har synpunkter på maten. Det händer att det serveras korv eller sill flera gånger per dag eller dagar i rad. Så kallad korvmeny, dvs korv med bröd kan serveras som middag på lördagar! Man klagar även över smaken på maten. Den saknar kryddning. Mat serveras 3 gånger/dag. Dessutom äter flera ”förfrukost” på sängen. Man har även fika på eftermiddag och kväll. Personalen försöker också baka eller hitta på andra överraskningar.

Tvätt och städning sköts av kontaktpersonen. För att inte riskera fallolyckor städar nattpersonalen korridorer och dagrum. Städning liksom dusch får ske annan dag om det passar bättre att ta en promenad med den boende.

Varje vecka har man sittjympa i ”stora dagrummet”. Tidningsläsning mm sker i ”Mimmis hörna” någon/några gånger per vecka. I hörnan finns även ett litet bibliotek samt hobbymateriel. Då och då kommer Svenska kyrkan och håller andakter. Det ordnas samlingar i ”stora vardagsrummet” med allsång eller underhållning från utomstående

En av demensavdelningarna har börjat med daglig aktivitet i sitt ”vardagsrum” före lunch. Denna aktivitet kan vara t ex hårvård, sällskapsspel eller andra enklare aktiviteter. Sommartid brukar man ha feriearbetare som ordnar aktiviteter.

Sjuk- och hälsovård
En dag per vecka finns det läkare på boendet. Sköterskorna ser till att de som behöver läkarbesök får detta. Personalen har även fått handledning från Stödteam demens och sköterska från psykiatrin. Viktkontroller för de patienter som riskerar uttorkning eller ödem genomförs regelbundet.

En tandsköterska genomför ronder för att kontrollera tandhälsa. Hon sköter även enklare behandlingar som att ta bort tandsten och ansvarar för att boka in patienter till den tandläkare som kommer med ett till ett och ett halvt års mellanrum. Man har också en medicinsk fotvårdare som besöker Hagundagården regelbundet. Boendet har även besök av vårdhundar ett par dagar per vecka.

Övrig service inom hälsoområdet
En frisör kommer regelbundet till boendet. När det gäller hörsel finns hörselombudet som kan stötta om skötsel av hörapparater. Det finns dock ingen hörselslinga på boendet. Vad gäller de boendes syn hänvisas till besök hos optiker i Uppsala-

Kommunikation med boende
Man genomför boendemöten, men det är mest maten och lokalerna som diskuteras. Det är rätt många som inte yttrar sig på dessa möten.

Kommunikation med anhöriga
Anhörigmöten sker varannan månad. Tyvärr är det inte så många som deltar. Det kommande bytet av utförare är en stor fråga. Det finns stor oro för hur detta ska påverka de boende. Oron för att en ny utförare som ska börja om ska missa viktig information om de boende är stor. Vid sista anhörigmötet påtalades att de levnadsberättelser som nu förvaras inlåsta är de boendes egendom och inte ska förstöras på samma sätt som journalhandlingar. Det är många anhöriga som diskuterar direkt med verksamhetschefen om olika frågor. Ett månadsbrev skickas ut om aktuella frågor. Det senaste brevet innehöll även information om avvikelserna som rapporterats 2019.

Lokaler och rutiner
Hagundagården är byggt 1966 och tillbyggt senare. Alla avdelningar är belägna i markplan. Det medför att det är mycket korridorer och många hörn och svårt att få överblick över avdelningarna. Man kämpar med att underhållet är eftersatt. Det värsta är de avloppsproblem man haft- Nu har man konstaterat att avloppsrören under huset varit av på flera ställen och marken blivit full av avföring och urin. Man har även upptäckt att trädrötter från träden utanför tagit sig in i skarvar och skjutit i sär dem så att avloppet inte fungerar.

Det har varit stora problem med både personliga larm och brandlarm i huset, men nu har larmdatorn bytts ut.

Entrédörren till Hagundagården är låst men öppnas med automatisk dörröppnare. Dörrarna till demensavdelningarna är låsta med kodlås.

Nytt möte
Vi har bokat in ett nytt möte 11 juni 2020.

Helena Åkerlind
SÄV ombud Hagundagården