Den 19 maj besöktes Stenhagens äldreboende av Birgitta Forsman (ensam i SÄV-gruppen p gr a förhinder för Helena Selén).

Jag träffade de två nya verksamhetscheferna  på Stenhagen, Bodil Malmgren och Petra Gretener.  De har delat upp ansvaret för Stenhagens boende så att Bodil Malmgren ansvarar för de 2 plan/avdelningar som är demensboende och Petra Gretener ansvarar för de två plan som utgör omsorgsboende. De började i oktober -15 och har alltså inte varit där mer än ett drygt år.

SÄV-grupper
Jag presenterade UPS-projektet med SÄV-grupper, vilket de inte hade informerats om, och redovisade syftet och UPS´roll som äldres röst gentemot kommunen.

Fallolyckor
Jag berättade om de två områden som UPS i vår satt fokus på: fallolyckor och övermedicinering. Båda områdena uppvisar i Uppsala lite fler problem än rikets genomsnitt på äldreboende.

Stenhagens arbete med fallolyckor har sin utgångspunkt i team-möten där sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska gör en riskanalys för varje boende samt gör en åtgärdsplan för t ex fotbeklädnad, läkemedel, teknisk utrustning som tex rörelsedektorer samt ev insatser av  hjälpmedel i form av rollator, rullstol, gåbord mm.

De ansåg båda att de arbetar utifrån individuella riskbedömningar samt med  uppföljning av rutiner för att undvika olyckor. De hade inte haft någon fallolycka med allvarlig konsekvens under sin tid på Stenhagen.

Medicinering
De  tog upp problem med såväl över-som undermedicinering. Deras  trygghet var att de hade två läkare som tillsammans hade totalt 16 timmar i veckan samt de egna sjuksköterskorna, som de litade mycket på. Alla boende fick 1 läkarkontroll och 1 läkemedelsgenomgång per år samt en anhörigträff i samband med detta. Läkartimmarna upplevs som för få, hälften är administration. De egna sköterskorna/sjukgymnast har genomgått utbildning för att kunna vara ett stöd i läkaruppföljningen.

Personalkompetens
Båda verksamhetscheferna kände stort förtroende för den specialutbildade personalen; sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Dessa är nyckelpersoner, eftersom de också fungerar som arbetsledare för övrig personal.

Inspektioner
Stenhagen hade under den tid Bodil Malmgren och Petra Gretener varit där haft ett antal olika inspektioner; mathanterings-, brand-, arbetsmiljö-, och miljö-inspektioner. Dessa har varit bra och vissa tekniska brister upptäckts och åtgärdats, vilket känns tryggt.

Boende med invandrarbakgrund – personal med invandrarbakgrund
Det finns 9 olika språk representerade på boendet, men som tur är gäller det även inom personalgruppen. Alla boende kan tala med någon ur personalen på sitt hemspråk.

Personalsituationen
Det börjar bli konkurrens om undersköterskor, vilket är den största personalgruppen. En förändring som skulle underlätta är att kunna höja anställningsgraden, en annan förstås lönen.

Projekt i PRO Kultur
PRO Kultur har satsat på att försöka tränga in i hur man kan utveckla ”kultur” i vården. Inte i första hand för att ordna sammankomster för alla, som ska lyssna på någon, utan mer verksamheter av individuell karaktär. Vi vill veta hur den som flyttar in får chans att beskriva vad som är viktigt för hen, hur man lyckas få personalen informerad om behoven hos de olika individerna och vilka möjligheterna är att genomföra olika sorters sysselsättningar utifrån intressen/behov från individerna.

De berättade att det finns en utförlig blankett för att formulera vad man önskar/har behov av, den sk levnadsbeskrivningen.  Dessutom har varje boende en kontaktperson bland personalen, som utifrån levnadsbeskrivningarna ska ha respektive boendes personliga intressen och behov för ögonen och göra en dygnsplanering för aktivteter/sysselsättningar för var och en och sprida den bland övrig personal. Detta är en arbetsuppgift som uppskattas av personalen. Dessutom finns på boendet en Äldrepedagog, som kan bistå med förslag och ”utbildning” till kontaktpersonerna.

Vi samtalade om att ”Levnadsbeskrivningen” är något som pensionärsorganisationerna med fördel skulle sprida och diskutera bland sina medlemmar. De skulle behöva fyllas i långt innan man hamnar på ett äldreboende. Och inte bara för dem som hamnar där, bra för alla att bli mer medveten om vilka ”inre behov” man har, som ska tillfredsställas, och fundera på hur man gör det.

SÄV-gruppen för PRO Kultur ska få frågebatteriet för Levnadsbeskrivningen för fortsatt diskussion inom föreningen och uppföljande samtal med bl a Stenhagen.

För SÄV-gruppen

Birgitta Forsman