Basfakta

Verksamheten i det nybyggda äldreboendet i Stenhagen startade 2008. Kommunen vann då upphandlingen och Maria Ohlin-Eklund är sedan dess verksamhetens chef. Kommunen har hunnit med att vinna ytterligare en upphandling.

Äldreboendet omsätter ca 40 miljoner per år. Tre typer av platspriser används. För omvårdnadsplats betalar kommunen ca 1 400 kronor per dygn, för demensboende ca 1 370 per dygn och för platser med särskilt vårdbehövande ca 1 200 per dygn.

Stenhagens äldreboende är med sina 80 boenden ett av de största i kommunen. De fyra avdelningarna har 20 boenden vardera. Det finns platser för heltids vak, för dementa samt ett antal platser för särskilt vårdbehövande. De boende är mellan 55 och 100,5 år.

Maten lagas i skolan som ligger alldeles nära boendet. Stenhagens boende har särskild matsedel och det finns möjlighet att påverka valet av menyer, men det är inte så vanligt.

Avdelningarna är låsta med kodlås, vars koder finns uppsatta.

Personal

Personalen består av ca 70 årsarbetare fördelat på 90 fast anställda. De allra flesta har undersköterskeutbildning. Av 5 sjukskötersketjänster är endast 3 besatta. Två läkare från Flogsta vårdcentral finns var sin dag i veckan för kontroll av läkemedel, vikt mm.

Kommunens uppföljning

Kommunen följer upp verksamheten ungefär vartannat år. Politikerna har sammanfattat en värdighetsgaranti som vilar på tre begrepp: Styra utevistelse, Läkemedelsgenomgång och Styra måltider.

På Stenhagen innebär detta:

  • Minst två gånger per vecka ska de boende som vill kunna gå ut.
  • Varje dag finns två huvudrätter att välja mellan samt rätt att välja tidpunkt för måltiderna. På helger är antalet rätter utökade.
  • Läkare och apotek samarbetar fn i ett läkemedels projekt, där man följer upp de boendes läkemedelsförskrivningar och hur de interagerar med varandra.

Tre gånger om året genomför även uppdragskontoret en uppföljning av verksamheten.

Aktiviteter

Stenhagen har en äldrepedagog, som planerar och gör aktivitetsschema. Boendet har ett ganska omfattande samarbete med frivilligkrafter, både enskilda och föreningar, som hjälper till med olika aktiviteter. Närheten till biblioteket är en tillgång och där visas film någon gång per vecka samt att man ordnar talboksgrupper.

Ökad personalomsättning

På frågan om vad ev möjliga, ytterligare resurser skulle betyda och användas till var svaret: Ändrat personalschema.

Personalomsättningen har ökat de senaste åren. Stenhagens Äldreboende har stött och bidragit till att personal vidareutbildat sig t ex till undersköterskor, men har sedan fått se dem söka jobb på annat håll, t ex inom landstinget. Det viktigaste skälet är arbetsschemat. Man jobbar varannan helg och det blir i längden tungt, särskilt för föräldrar.

Därför skulle Maria Ohlin-Eklund vilja satsa på nya scheman som innebär färre arbetshelger för personalen och då förhoppningsvis kunna hejda personalomsättningen.

Birgitta Forsman & Helena Selén
PRO Kultur