Närvarande: Verksamhetschefen Jenny Wallén, Rose-Marie Mickelson, PRO, Rune Hedman, UPS

Tavastehus vårdboende drivs av A & O, Ansvar och omsorg AB, som även driver boendena Glimmervägen och Höganäs i Uppsala. Verksamhetschef är sedan ett par månader Jenny Wallén.

Tavastehus vårdboende bedrivs i en fastighet om två våningsplan på Tavastehusgatan 5 i stadsdelen Flogsta-Ekeby, ca 2 km väster om centrala Uppsala. Vårdboendet är ett demensboende. Fastigheten har två våningsplan med totalt 15 lägenheter med lika många vårdtagare.

Tavastehus har dygnetrunt-omsorg med sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgängliga en dag per vecka. Boendet har tillgång till certifierad vårdhund och vårdhundförare varje fredag eftermiddag. Totala antalet fast anställda uppgår till 15 personer, därtill kommer vid behov timanställd personal. De boende har tillgång till läkare från landstinget en gång per vecka samt vid behov besök av tandläkare eller tandhygienist. Frisör och fotvårdare kommer också till boendet regelbundet.

Arbetets schemaläggning är f.n. under diskussion och ett nytt schema väntas bli klart inom de närmaste veckorna. Avsikten med ett nytt schema är att en anställd inte skall behöva ha s.k. delad tur mer än en gång per månad.

Utevistelse är angeläget. Verksamhetschefen vill pröva möjligheten att samordna utevistelse med personal och barn från den närbelägna förskolan. Om en sådan gemensam aktivitet faller väl ut kommer den att fortsätta. Den på andra boenden prövade volontärcyklingen har prövats även här och uppskattats mycket.

Verksamhetschefen skulle gärna se mer av volontärer på boendet. De skulle kunna bidra med viss underhållning, typ högläsning och musik.

Maten kommer till boendet klar för uppvärmning (Dafgårds). De av de boende som kan och vill får hjälpa till med dukning och disk liksom med bakning. Storstädning av de boendes rum sker var tredje vecka. Anhöriga svarar för tvätt av kläder som behöver handtvättas, resten tvättas av personalen på boendet.

Verksamhetschefen är angelägen om att skapa en så hemliknande miljö som möjligt. Det har här resulterat i att de gemensamma utrymmena möblerats med trevliga soffgrupper, tavlor och blommor förutom TV-skärmar.

Ett s.k. boenderåd där de boende själva framför synpunkter på gemensamma aktiviteter, städning och mat etc är inte möjligt just nu på demensboendet. Däremot viktigt att som här de anhöriga får komma med synpunkter och förslag. Nästkommande anhörigträff äger rum den 19 oktober. Viktigt i sammanhanget är också de levnadsberättelser som upprättats i samband med inflyttning på boendet och i vilka en persons intressen etc kan dokumenteras.

A & O tillämpar en särskild modell för kvalitetsuppföljning som bygger på Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Dessutom använder man sig av Senior Alert , det nationella kvalitetsregistret för förebyggande vård och omsorg. I det senare registret registreras de boende med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Även det Svenska palliativregistret används. Det är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.

UPS har kallat till allmänt SÄV-möte den 27 november.

Nästa SÄV-möte på Tavastehus planeras till den 16 mars 2018 kl. 08.00.

 

Rune Hedman