Datum: 2019-04-29 kl. 1000-1100

Närvarande: Verksamhetschef Anne-Sofie Lund, Helena Skrisandersson Undersköterska och Fysioterapeut André Oksman.
SÄV-ombud Karin Näslund-Westman och Lars O Ericsson

För de två nya som deltog berättade vi vad SÄV och UPS verksamheter arbetar med.

Verksamheten

Verksamhetschef Anne-Sofie Lund strävar efter att ge vård, omsorg och service av hög kvalité, personalen måste motiveras, engageras, vara nöjda och se utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. Målsättningen är att rekrytera de absolut bästa medarbetarna men det är svårt att rekrytera när ekonomin inte räcker för heltidstjänster.

Personalkontinuiteten är viktig. Ett 10 tal medarbetare har slutat sedan föregående möte, en del med naturlig avgång och andra för att man är i behov av heltidstjänster.

Kvalitetsutveckling är viktigt i arbetet. Trivsel och glädje är ett mål då de påverkar de boende. Vårdboendet var vid detta möte fullbelagt.
Vid vårt förra besök pågick en omorganisation, men på grund av ekonomin har man tvingats gå tillbaka till den gamla modellen, med på 2 sjuksköterskor på 3 avdelningar.
Sex extra tjänster, från arbetsförmedlingen finns, tre sköter städ och tre sköter bl.a. tvätt.

De boende

Nyinflyttade får ett välkomstsamtal med gruppledare och anhöriga kan delta. Presentation av de nyinflyttade sker på ett mjukt sätt oftast i matsalen.
Vid senaste närståendeträffen deltog 18 personer. Anhöriga är nöjda med omvårdnaden och mycket positiva till hur verksamheten bedrivs.
Boenderådet träffas i en ggr/ mån. vid senaste boenderådet deltog 18 personer.
För att göra det mer välkomnande för de boende och gäster har en rullande skärm med information om boendet och dess aktiviteter satts upp i entrén och lugn soft musik spelas.

Antal avlidna senaste halvåret är ett 10-tal. Personer som kommer till boendet är i mycket dåligt skick, den som senast avled bodde enbart en natt på Tunåsen.

Upplevd ensamhet och upplevelsen av att inte vilja leva försöker man att vara lyhörd för. Märks att någon drar sig undan och är mycket inne på sitt rum lägger man extra tid till den personen. Varje boende har en kontaktperson som arbetar nära och är observant på detta. Insats med vårdhundar fungera bra.

Levnadsberättelser förvaras tillsammans med journaler och övriga handlingar. När utförare byts försvinner levnadsberättelserna tillsammans med journaler och övriga handlingar.
Vi frågar om anledning till att så sker, då en levnadsberättelser är skriven för personen själv och eventuellt för deras anhöriga. Denna fråga tar vi med oss till UPS möte med Äldrenämndens presidium.

Personalens upplever att de boende känner sig trygga och upplever den tid som personalen arbetar nära dem som tillräcklig och positiv. Personalen har inte märkt av några negativa reaktioner från de som bor där.
Hur informeras de boende om förändringar i insatser? Det är inte så stora ändringar i insatserna då man följer tidsplanerna för insatserna.

De boende verkar tycka om maten och de gemensamma utrymmena, aktiviteter då de själva får välja fritt.  Sista april serveras champagnefrukost. Möjligheter att påverka sin utevistelse finns, problemet är att de boende ofta inte vill gå ut trots vacker utemiljö.

Personalen

Upplever att de oftast har tid för sitt arbete och sina arbetsuppgifter, känner sig sällan stressade, de boendes förtroende för personalen verkar gott och det är lätt att komma i kontakt med personalen.

Avvikelserapporteringar tas upp vid nästa möte.
Nästa möte planerades till den 12 november 2019 kl. 1000- 1100

Rapporten skriven av

Karin Näslund-Westman
Vice Ordförande UPS
SÄV-ombud för Tunåsens vårdboende.