RAPPORT FRÅN SÄV-MÖTE PÅ TUNÅSEN 2018-11-08

Deltagare från Tunåsen: Ann-Sofie Lund, Verksamhetschef, sjuksköterska undersköterska.  SÄV-ombud Lars O Ericsson och Karin Näslund-Westman.

TUNÅSENS VÅRDBOENDE omfattas av totalt 47 lägenheter i tre plan, fördelade på tre boendeenheter. Två plan för personer med stort omvårdnadsbehov och 1 avdelning för demenssjuka.

Driften sköts av Förenade Care AB, ett familjeägt företag. Vården ska ge hög kvalitét och mottot är Omtanke – Vänlighet – Service.

FASTIGHETEN är i visst behov av reparationer med fönster osv. Verksamhetschefen har bra kontakt med fastighetsägaren. För ett par månader sedan gick diskmaskiner sönder. Personalen har diskat allt för hand, som har inneburit en del arbetsinsatser. Nya diskmaskiner är nu på plats. Trädgården sköts av Rikshem.
Entrén ska göras välkomnande och attraktiv genom att en sätta upp en tv-skärm där information ska finnas om boendet, aktuella aktiviteter och allmän information.
Lugn soft musik ska höras i entrén, som man tror ska skapa ett välkomnande och lugn och ro för besökare och boende.

OMORGANISATION OCH PERSONAL
Omorganisationen fortgår. Vid senaste mötet fanns bara en gruppledare men nu finns 3 gruppledare och 3 sjuksköterskor, en av varje yrkeskategori på varje plan.
Undersköterskor och 3 extra tjänster från arbetsförmedlingen, 2 sjuksköterskeelever, 2 måltidsvärdinnor (en ny yrkeskategori på boendet), 4 personer som går utbildning inom vården, 4 personer utan utbildning arbetar med lättare servicearbeten, såsom städ, tvätt och inköp, och timvikarier finns att ta in vid behov. Nyanställningar pågår och man tillämpar 6 månaders provtjänstgöring vilket anses vara bra, då man kan se om personen passar för arbetet. De är tuffa i anställningsförfarandet för att det ska bli kompetent och bra personal, som ska passa in i arbetslagen vilket medför en bra vård. De ser helst att den anställde ska kunna uttrycka sig väl i svenska språket.
Sedan vårt senaste möte har några i personalen slutat av olika skäl och nya har tillträtt.
Språksvårigheter mellan personal och vårdtagare kan stöta på vissa svårigheter. Ingenverksamheten har man ingen undervisning i svenska språket.

DE BOENDE
En ledig lägenhet finns för inflyttning. Det verkar inte vara något behov av par-boendet just nu. Deltagarna vid mötet tror att när man är gammal och den ena parten har ett stort omvårdnadsbehov kan det vara bättre att ha två olika rum, då stör man inte varandra.
Fem personer har det senaste halvåret av olika skäl på vårdats på UAS dock inte p.g.a. det har varit incidenter men ingen har behövt sjukhusvård efter fall.
Sju personer har avlidit på demensavdelningen senaste halvåret. Ofta är personerna i mycket dåligt skick när det kommer till boendet och personalen förvånas över de arbete anhöriga gör innan den demente kommer till boendet.
Psykisk ohälsa försöker man uppmärksam i tidigt skede, alla ska känna sig sedda.
Utevistelse kan vara ett problem ibland då vissa personer inte vill gå ut. I trädgården brukar man grilla och ha det trivsamt vid bra väderlek.
Sommaren 2018 var varm och för att klara den hade man extra vätskerundor, tillgång till dryck och glassbar för både för boende och personal. En extra mobil fläkt inköptes från Tyskland.

Välfärdsteknik har man inte mycket av. Fallskyddsmattor finns. Hörslingor finns inte och man använder sig inte heller av skrivtolkservice. Hörslingor och tolkservice skulle höja kvalitén för de boende vid vissa aktiviteter, menar vi.

INFORMATION
Vi informerade om UPS webbsida där de kan se vad UPS arbetar med och se rapporter från olika boenden. Verksamhetschefen tipsade oss om deras Facebooksida.
Vi tackade för det fina mottagande och att vi känner oss välkomna och att det är bra att fler yrkesgrupper finns med vid våra möten, vid förra tillfället deltog en aktivitetsinspiratör.

Nästa möte Tunåsen förslås till 29 april 2019 kl. 1000.

Vid rapportanteckningarna

Karin Näslund-Westman
SÄV ombud och Vice ordförande i UPS