SÄV-RAPPORT VÄSTERGÅRDEN 7 FEBRUARI 2023

Närvarande
Verksamhetschef Fatemeh Zamani-Rivash och SÄV-ombuden Solveig Aaro och Helena Åkerlind.

Allmänt
Detta är det första SÄV-mötet på boendet. Västergården ligger vid Fyrisån och från avdelningarnas stora balkonger och innergården har man utsikt över ån, gräsmattor och gångvägar.

Boende
Boendet har 3 avdelningar: 1 demensavdelning med 10 platser och 2 omvårdnadsavdelningar med 20 platser per avdelning. Endast enkelrum finns. De boende har nycklar till sina rum – hotellås finns ej. Klädvård och tvätt sker på avdelningen. Personalen märker de boendes kläder. Man har ett SPA-rum, som nu finns i administrationskorridoren, men som ska flyttas till en av avdelningarna för att bli mer tillgängligt.

Personal och bemanning
Boendet har 60 personer anställda varav 40 är ordinarie och 20 vikarier. Personalen kommer från hela världen. På boendet finns 3 sköterskor placerade på varsin avdelning. Läkare från Samariterhemmet genomför läkarrond 2 gånger per vecka. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns på 60% vardera. 3 hörselombud finns som kan hjälpa till med skötsel av hörapparater och kontakter med regionen.

Verksamhet och satsningar
Man har genomfört och genomför många utvecklingsprojekt.

För de boende fokuserar man på aktiviteter. Det är gemensamma aktiviteter 3 gånger per vecka bland annat har man bakning varje vecka, bingo, målning, cykel, sittgympa frågesport samt gemensamma promenader. Vi såg ”veckoplaner” med aktiviteter, uppdelade på förmiddag och eftermiddag, uppsatta på anslagstavlor i huset.

För tillfället är besök av vårdhundar på remiss pausat på grund av brist på vårdhundar. På onsdagar går man på fika på närliggande Fyrisgården.

Det finns en ”digital bildskärm” som används av de boende. Tidigare har man testat VR-glasögon, men på grund av kostnaden och den bristande internethastigheten har man avslutat detta projekt.

För personalens del satsar man på arbetsglädje. Man skriver tacklappar till varandra och vill stärka det positiva. Nu börjar man arbeta med begreppen ”kräksmöte” och ”gnällfasta”. 

För tillfället pågår kompetensutveckling för personalen inom kost och måltid.

Brukarråd och anhörigmöten genomförs 2 gånger per år. Den största frågan där är oftast maten.
Användarmötena samlar 15-16 personer. Vid ett av användarmötena kom frågan om hur man får information om sin anhörige upp. Det medförde att man har stärkt kontaktpersonerna i hur dialogen med anhöriga ska ske. Kontaktpersonerna har fått instruktioner om vad kontaktmannaskapet ska innehålla. De ska komma överens med anhöriga om form och innehåll i informationen. De har även fått tillgång till mallar med punkter om vad som kan tas upp vid mailinformation.

Vårt möte avslutades med att vi visades runt och fick besöka en av omvårdnadsavdelningarna.

Vid pennan 

Helena Åkerlind
Solveig Aaro