Äldrenämnden i Uppsala förfogar över var femte krona i kommunens budget. Dess verksamhet är av avgörande betydelse för alla äldre som behöver stöd i någon form.

I UNT den 27/10 kunde vi läsa om att höga chefer ska ha hindrat tjänstemän inom Uppsala kommun från att granska kommunalt driven äldreomsorg. Detta enligt en rapport från kommunens revisorer.Tyvärr bekräftar artikeln och revisionsrapporten vad Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) länge känt.

UPS har regelbundna möten med äldrenämnden. Där behandlas en lång rad frågor. Uppföljning och utvärdering av den vård och omsorg nämnden svarar för har varit återkommande teman under åren. Information om vad avtalsuppföljningen leder till för resultat har årligen begärts. Svaren har blivit allt vagare.

UPS har under fem år sammanställt offentlig statistik rörande äldreomsorgens kvalitet i Uppsala. Främst har material hämtats från Socialstyrelsens årliga enkätundersökning av särskilda boenden ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Sammanlagt 25 frågor ställs. Ur 2017 års undersökning har UPS bland annat noterat följande:

  • Uppsala får svar som ligger något sämre till än för riket som helhet. På några områden är omdömena mycket sämre under en följd av år. Det gäller information om tillfälliga förändringar (-10 procent), personalens tillgänglighet (-7 procent) och om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete (-7 procent). Underbemanning eller dålig planering?
  • Skillnaden mellan särskilda boenden är mycket stor. Ett par av boendena får omdömen som ligger bland de sämsta i landet (ett privat och ett kommunalt drivet) medan några boenden ligger bland dem som får bäst omdömen.
  • Ingen systematisk skillnad finns mellan boenden i privat respektive kommunal regi. Bland de 10 boenden som fått bäst resultat är hälften kommunala och hälften privata. Bland de 10 sämsta är 6 kommunala och 4 privata.

Särskilt värt att uppmärksamma är den låga andel som är nöjda med vissa av de tjänster boendet ska erbjuda:

  1. Nästan två tredjedelar av de svarande besväras av ensamhet.
  2. Bara drygt hälften tycker det är trivsamt i de gemensamma lokalerna, vilket i sin tur påverkar uppfattningen om maten negativt.
  3. Var femte svarande tycker det är svårt att få kontakt med personal eller att få träffa sjuksköterska.
  4. Skillnaderna mellan boenden är stor

De fyra första årens sammanställningar har redovisats och äldrenämndens slutsatser av denna information har begärts. Tystnaden är markant. Någon gång anförs att enkäten har låg svarsfrekvens. Äldreförvaltningen sägs ha egna data att bygga på – men dessa kan man inte redovisa. Den obotfärdiges försvar eller inkompetens?

Med revisionsrapporten förstår vi varför vi aldrig har fått svar. Äldrenämnden och dess förvaltning har helt enkelt lagt locket på och inte redovisat sina dåliga och ojämna resultat. Det är bra att kommunens revisorer nu har beskrivit de problem som UPS under lång tid har försökt påtala men aldrig fått gehör för. Det sorgliga är att nämnden och förvaltningen hade kunnat åtgärda detta för länge sedan.

Vi kan också konstatera hur dåligt nämnden har skött arbetsmiljön på förvaltningen. Hur kan man låta cirka 10 anställda avsluta sina anställningar, alternativt köpas ut, trots att de har strategisk betydelse för verksamheten? Dessutom kunde vi läsa i UNT 27 oktober att nämndens ordförande Monica Östman tycker det är fel av stadsdirektören Joacim Danielsson att avskeda äldredirektör Gunn Henny Dahl. Man tar sig för pannan. Vem bestämmer i Uppsala kommun? Politikerna eller stadsdirektören?

UPS kan också konstatera att under ett par års tid har tre äldredirektörer slutat. Verksamheten inom denna funktion är alldeles för viktig för att en så stor omsättning ska accepteras. Hur ser rekryteringskunskapen egentligen ut i kommunen?

Den här surdegen har fått jäsa alldeles för länge.Om inte verksamheten inom Uppsala kommuns äldreomsorg förbättras och rekryteringen av nya tjänstepersoner blir professionell så kommer medborgarna att rikta en bannbulla mot den sittande majoriteten.

Jan Ask
Karin Näslund Westman
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist
Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd

 

Replik från Monica Östman, Eva Adler och Per-Olof Forsblom:
”Kritiken från UPS är missvisande” (UNT, 25 november 2017)

Slutreplik från UPS:
”Frågor kvarstår” (UNT, 4 december 2017)