Diarienummer PBN 2019-002806

av Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS

Vi önskar handlingen diarieförd.

Vi har studerat denna detaljplan och lyssnat på information på nätet. Den har varit tillgänglig under tiden 9 april till 22 maj vilket är en kort tid för en plan på 128 sidor med 29 bilagda utredningar, speciellt som det är en pandemi och svårighet att träffas och omöjligt att se modeller m m. Insändare i UNT har varit till hjälp och tidigare information om spårvagn jämfört med bussar samt FÖP om sydöstra stadsdelarna vilket vi svarat på. Där har vi framhållit att vi liksom WSP i planens Hållbarhetsbedömning inte finner förslagen om bro över Fyrisån i naturreservatet Årike Fyris miljömässigt acceptabelt och liksom WSP förordar en minskad bebyggelse, ca 1000 bostäder, i sydöstra stadsdelarna. 

Vi hänvisar till detta svar och också till svaren från Vårda Uppsala och Sunnersta Egnahemsförening. Tillsammans representerar vi över 20 000 personer. 

Vi anser det helt nödvändigt att utöka områden för tågstationer speciellt Centralstationen, utbyggt 4-spår, fler tågavgångar och gott om olika parkeringar vid stationer.

Vi anser att man inte ska bestämma sig för spårvagn i lokaltrafiken i Uppsala. Konsekvenserna för hur det påverkar de trånga gatorna och vägarna, t ex Bäverns gränd, Stadsparken och Akademiska, Ultunaallén, äventyrar vård och forskning med vibration och magnetfält, kräver stora vändplatser m m är avskräckande. Spårvagn är ålderdomligt och oflexibelt och ni skriver själva:

”Nackdelen med att fysiskt fastslå ett system, som spårväg gör, är att det inte går att förutse framtiden. Risken med det är att stadsutveckling sker på andra platser än de som är utpekade som prioriterade områden i översiktsplanen. BRT är således ett mer flexibelt system som kan anpassa sig efter det som sker i omvärlden.”

Vi menar att diskussionen får återupptas efter pandemin och andra alternativ medtas som vätgasdrivna bussar. Man ska inte tro att man i Uppsala inom en snar framtid kan ha fordon som framförs utan någon personal vilket sagts av kommunpolitiker. Vem ansvarar för olyckor, tillstånd i fordonet, sjukdom, klämskador, kriminella handlingar? Uppsala är fortfarande en stad där man kastar sten på ambulanser och bränner bilar. Detta måste man först komma till rätta med.

White Arkitekter har visat på många mycket stora negativa konsekvenser för kulturmiljön av kollektivtrafikstråket i del C: Ulleråker, Kronparken, Ultuna och framför allt sträckan D: 

” Sammantaget för hela sträckan bedöms den få en stor negativ påverkan på kulturmiljövärdena med stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Området som idag är ostört och oupplyst, kommer utsättas för störande ljud och ljus. Båda broalternativen kommer att medföra stor påverkan. Vår bedömning är dock att en högbro medför påtaglig skada. Kollektivtrafikstråket kommer att skära genom landskapet och det värde som denna miljö besitter för landskapsbilden, historien och riksintresset kommer att påverkas i stor utsträckning. Området har ett landskapsbildsskydd enligt Naturresurslagen.”

Detsamma gäller naturmiljön: ”De två broförslagen vid Ultuna påverkar oundvikligen naturvärden i högsta naturvärdesklass, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, landskapsbildsskydd, naturreservat och riksintressen.” 

Vi vill också värna om Linnés världsarv. Då måste omgivningen vara vacker och genuin. Skogskyrkogården blev knappt godkänd pga att Globen syntes i bakgrunden. Världsarvet skulle betyda mycket för Uppsala. Förstör inte vår chans.

Vi i UPS kan inte förstå att Uppsala kommun anser att broar, en eller två eller till och med en till senare som bilbro enligt Erik Pelling kan försvaras i naturreservatet Årike Fyris. De är inte motiverade. Personer i Gottsunda kommer att åka till Centralstationen om de ska åka till Stockholm, det är ungefär lika långt och går säkert snabbare. De som bor i Sunnersta kan ta södra vägen. 

Varför bor man i södra staden? Det fick kommunen svar på för flera år sedan i en enkät– för att man älskar naturen. Vi gillar att träffa varandra ute. Fråga alla som går på stränderna vid Fyrisån vad de tycker. Hur många behöver fara till Nåntuna från Gottsunda? Eller tvärtom? För att bada föreslog Erik Pelling. Kan det inte vara värt en liten omväg om man inte gillar Fyrishov.

Byggnationen av bro, båda alternativen riskerar att förorena yt- och grundvatten. Ni skriver i planen: ”Vid anläggandet av en bro inom aktuellt område kommer pålning att krävas. Pålning kan innebära risker för grundvattnet, speciellt om det sker på en plats där ett skyddande lerlager finns över grundvattenmagasinet, som exempel i Ultuna. I området finns även kända föroreningar. ”

Ändå skriver ni också i planen:

Miljökonsekvens av kollektivtrafikstråket: ” Genom att ta hand om dagvattnet längs med sträckan leder det till förbättringar för yt-och grundvatten.” Skulle detta vara tillräcklig kompensation?

Och: ” Kollektivtrafikstråket bidrar på ett positivt sätt till människors hälsa, framför allt genom ökad tillgänglighet men även med bättre ljudmiljöer längs med sträckan. ”Ge oss gärna en forskningsstudie som stöder detta. Människor känner sig uppgivna och ledsna att ni förstör vår natur och kultur i staden.

Sanningen är nog denna: ”Utbyggnaden av stråket leder till stora negativa konsekvenser längs med delar av stråket.”

De delarna kan vi hjälpa er att åtgärda.

Vi accepterar inte denna detaljplan. 

Uppsala 2021- 05-12

För Stadsplannnegruppen, UPS
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Inger Sjöberg

sjoberginger@telia.com
Morkullevägen 49B
756 52 Uppsala

Jag vill tacka hjälpsamma planarkitekter för mätningar av vägsträckor och förklaringar.