Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 11 februari 2022, Storgatan 11, Uppsala

Tid: 13-16.00

1. Närvarande

Brittmari Ekholm, vice ordförande, Dag Fredriksson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Erik Knutsson, Sven-Erik Nyström, kassör, Karin Näslund-Westman, ordförande, Britt-Marie Löfgren, sekreterare, Inger Sjöberg.

Anmält förhinder: Hans Granlund, Rune Hedman, Leif Hällström.

2. Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från 24/1, AU-protokoll från 6/12 + 24/1 utsända och godkännes.

4. Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Inger Sjöberg.

5. Ekonomi

Genomgång av resultatrapport och balansrapport. Kassören har reserverat 93000 kr från 2021 års resultat till inköp av datorer till ordförande, vice ordförande och sekreterare. Skrivare till ordföranden, medel till studiedagar samt ersättning till SÄV-ombuden. Detta godkännes och beslutas av styrelsen.

Beslutas även att fortsättningsvis använda Wisma som ekonomiprogram.

6. Inför årsmötet

a) Stadgar-inga ändringar finns att åtgärda. Beslutas att brev/post kan vara via mail eller med papper.

b) Bokslut och balansräkning- godkännes och skrivs under av styrelsen.

c) Verksamhetsberättelsen- godkännes och skrivs på av styrelsen.

d) Registratorer vid årsmötet: Eva Gosselman, Hans Granlund och Brittmari Ekholm sköter detta.

7. Arbetsgrupper-SÄV

Inger rapporterar från Stadsplanegruppen som tagit del av och besvarat tre detaljplaner. Cykelvägen till Ulva, Triangeln studentbostäder samt Bredablick på Kungsgatan vid Mikaelskyrkan.

Programgruppen: Brittmari rapporterar om mötet från 10/2. Beslutas att ansvarig för gruppen inkommer till AU med rapport 4 ggr/år.

Beslutas att om man har en ansvarig som inte ingår i styrelsen att denne går direkt under AU.

Beslutas att en avgift på 8000 kr tas ut av UPS för administrativt arbete.

Programmet skall läggas in på UPS hemsida.

8. KPR och ÄLN

Fundera över frågor till möten med dessa.

Aktuella frågor som finns är angående grönytor, bostäder för äldre på landsbygd och stad, simhallar för äldre, lokaler till föreningar, tid för utnyttjande av seniorbiljetten. Hur ser det ut på äldreboendena med smitta, bassäng för äldre att träna i, värdeskåp på SÄBO och rutiner för äldre och personal.

9. Information

Finns ingen för dagen.

10. Övriga frågor

Finns inga för dagen.

11. Nästa möte

23 februari då inbjudna för ÄVK kommer närvara.

12. Avslutning

Ordförande avslutar och tackar de närvarande.