Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 16 mars 2022, Storgatan 11, Uppsala
Tid: 13-16.00

1. Närvarande

Karin Näslund-Westman, ordför, Brittmari Ekholm, vice ordför (14-16), Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, Mats Hallor, Dag Fredriksson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Rune Hedman, Inger Sjöberg
Anmält förhinder: Erik Knutsson, Brittmari Ekholm (13-14).

2. Mötet öppnas

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

3.Föregående protokoll

Protokoll från 23 februari och 7 mars har tidigare skickats ut och godkännes.

4. Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Eva Gosselman.

5. Ekonomi

Kassören redogör för dagens ekonomi där det framkommer att det är svårt att komma upp i budgeterat belopp angående medlemsavgifter beroende på minskat medlemsantal i föreningarna.

6. Inför årsmötet

Allt ordnat. Konstituerande möte 11 april då man skall dela ut arbetsordningarna.

7. Rapporter från grupperna

a) SÄV-Eva Gosselman informerar från mötet 2/3. Fem nya ombud har tillkommit som skall få introduktion i sitt uppdrag. Vid mötet 11/5 får man vara i stadshuset igen.

b) Programgruppen-Brittmari Ekholm informerar, den 20/4 och 27/4 är politiker inbjudna till programgruppen. Vid dagens program var stadsarkitekten medverkande där man diskuterade stadsplanen.

c) Inger Sjöberg från stadsplanegruppen informerade om nya boenden.

Kassören påminner om att man skall komma ihåg att lämna in uppgifter på deltagarna i respektive gruppers möten.

8. KPR

Möte 18 mars – två deltagare måste adjungeras in. Eva Gosselman och Dag Fredriksson deltar, tid 13-16.30. Redovisning från mötet med Eva Christiernin och Daniel Karlsson om KPR som namn på gruppen, UPS beslutar att vi tycker KSR är ett dåligt alternativ.

9. ÄLN

Ämnen att tas upp föreslås vara revideringen av biståndshandläggarnas arbete. Säkerhetsrutiner på SÄBO. Allmänna läget inför omvärldssituationen angående corona på boenden. Adjungerad från UPS blir Mats Hallor.

10. Information

Information från mötet 11/2 med Taha Baroudi, vc för träffpunkterna och Matthieu Hartig om hans arbetstider för UPS. Beslutas att Sven-Erik Nyström blir kontaktperson från UPS gentemot Taha Baroudi.

11. Övriga frågor

Inspirationsdag om Intensiv och Nära vård.

12. Nästa styrelsemöte

Konstituerande möte 11 april kl.10-12

13. Planeringsdagar

Dagarna 19-20/4 avbokade med Viking Line. Fråga om man i stället kan skänka pengarna 30 tusen kronor till de äldre från Ukraina som kommer hit som flyktingar. Karin tar kontakt med Eva Christiernin om man kan göra så.

14. Avslutning

Ordföranden tar upp lite om det som varit positivt och negativt under hennes två år som ordförande. Tackar därefter för deltagande och avslutar mötet.