Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 20 okt. 2021, Storgatan 11, Uppsala
Tid: 13-16.00

1. Sammanträdet öppnas av ordförande.

2. Närvarande: Karin Näslund-Westman, ordför, Brittmari Ekholm, vice ordför, Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, Erik Knutsson, Inger Sjöberg, Mats Hallor, Hans Granlund, Dag Fredriksson, Rune Hedman
Anmält förhinder:Eva Gosselman, Leif Hällström

3. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkännes med tillägg av punkt 6i

4. Justerare: Till att justera dagens protokoll valdes Rune Hedman

5. Anmälda protokoll: Samtliga anmälda protokoll godkändes. 

6. Ekonomi: a: Kassören redogör för dagens siffror. Fråga från Rune Hedman om medlemsavgifter, svar 11föreningar ännu ej betalat för 2021. Kassören berättar att vi har surfat på kommunens nätverk, vill vi ha tillgång till nätverket på Storgatan får vi ordna det själva. Det finns tre alternativ: 1. Gästnätet. 2. Fastigheten har eget nätverk som kostar ca 20 tusen per år att vara uppkopplade till. 3. Kontaktar Telia för ett trådlöst nätverk, kostnad installation 500 kr + 5-600 kr per år i kostnad. Beslutas att vi testar gästnätverket tills vidare om det inte fungerar testar vi Telias trådlösa nätverk. 

7. Höstmötet 28 oktober: Beställt 50 smörgåsar. Handlingar gått ut till tolkarna. Eva Gosselman, Brittmari Ekholm och Hans Granlund registrerar deltagarna. 

8. Rapporter:
a) Ordförandekonferensen 8 okt med information om skrivelsen från valberedningen. 

b) Internationella äldredagen 1 okt på Storgatan 11. Karin NW och Eva G var där en halv dag. 

c) SÄV-mötet var bra men ingen VC från kommunen deltog. 

d) ÄLN uppföljning av Kraftsamling inom äldreomsorgen. Utredningsplanen delas ut och gås igenom. 

e) KPR 26 nov. Frågor som kommer tas upp är bland andra: Bostäder på landsbygden, grönytor, bidrag för äldres aktiviteter, kommunens äldrevägledare, mobila närvårdsteamet. 

f) Arbetsgrupperna genomgås efter att flera avslutat sitt deltagande i styrelsen. 

g) TITA-mötet framflyttat till 4 november. 

h) USU, rapport från möte med UPS AU den 11 oktober. Beslutas att inte ha en arbetsgrupp med USU.

9. Styrelsen – förslaget från valberedningen läses igenom och godkännes av styrelsen. 

10. Information: Ordföranden delta i SPF’s samrådsmöte i Knivsta samt även sitta ordförande vid PRO’s höstmöte. Erik Knutsson tar upp frågan om vem som är ansvarig för 60+-mässan. 

11. Övriga frågor – fanns inga för dagen. 

12. Nästa styrelsemöte 24 nov på Storgatan 11 kl.13-16 då även valberedningen är inbjuden. 15 dec sista mötet för terminen med jultallrik, Storgatan 11 kl.12-16.

13. Avslutning där ordföranden tackar och avslutar mötet.