Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 22 sep. 2021, Storgatan 11, Uppsala
Tid: 13-16.00

1. Sammanträdet öppnas av ordförande.

2. Närvarande: Karin Näslund-Westman, ordför, Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, Erik Knutsson, Eva Gosselman, Inger Sjöberg, Mats Hallor, Hans Granlund, Dag Fredriksson, Rune Hedman
Anmält förhinder: Brittmari Ekholm, Leif Hällström

3. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkännes med tillägg av punkt 5C

4. Justerare: Till att justera dagens protokoll valdes Mats Hallor

5. Anmälda protokoll:
a: Styrelseprotokoll 2021-08-25,
b: AU-protokoll 2021-09-13,
c: Protokoll extra AU 2021-09-21, samtliga godkännes och läggs till handlingarna.

6. Ekonomi: a: Kassören redogör för dagens siffror, 220 tusen inkommit från kommunen. b: Budgetförslag för 2022 delas ut och godkänns av samtliga närvarande styrelsemedlemmar för att senare presenteras på höstmötet 28 okt. c: Diskussion om ersättning som idag är 220 tusen att höjas till 310 tusen söks under tre år. Finns pengar kvar så dras dessa från nästa års bidrag- skall förhandlas vidare inom kommunen.
Medlemsavgiften beslutas till 2 kr per medlem och år.

7. Planeringsdag: Inställs till 2022

8. Rapporter:
a: KPR fattas två ledamöter. Beslutas att ingen adjungeras in.
Två representanter saknas därmed i KPR. Diskuterades Uppsala Kommuns handlingsplan för luftkvalitet.
b: ÄLN inte varit ännu kommer 14 okt där AU närvarar.
c: Arbetsgrupperna- Inger rapporterar från stadsplanegruppen angående luftkvalitet, diskussion hur man får svar från berörda nämnder i kommunen.

9. Information:

a) Ulla Hjelmqvist avgår med omedelbar verkan, motivering UPS är Toppstyrt.
Per Lundberg avgår dels av personliga skäl, andra uppdrag och solidariserar sig med Ulla.
Två representanter saknas härmed i KPR.

b) Brev från USU redogörs för mötet, USU hotar med att utträda ur UPS om de inte får komma en arbetsgrupp i UPS styrelse. Ledamot Rune Hedman föreslår att AU inbjuder USU till ett möte.

c) Uppkommen fråga: ska aktiva politiker nomineras till UPS styrelse.

d) Valberedningens föreslår en neddragning av UPS styrelse från 16 ledamöter till 11.

e) Äldredagen 1/10, Eva Gosselman och Karin på Storgatan 11 för att informera om UPS och SÄV.

f) Skall UPS delta i 60+mässan ? Svar nej från styrelsen.

10. Övriga frågor: Inga för dagen.

11. Nästa styrelsemöte: 20 oktober kl.13-16 på Storgatan 11

12. Avslutning: Ordförande tackar och avslutar mötet.