Tid: Onsdagen den 7 december 2016, kl. 14.00 – 16.45
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Innan mötet öppnades fick en studerande från Inst f Kostvetenskap vid Uppsala Universitet informera om sitt examensarbete och en enkät om vad äldre vet om undernäring fylldes i av samtliga styrelseledamöter .

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Maj-Lis Lundin, Sven-Olov Larsson och Carin Unebrand.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under punkten Rapporter:
h. Höstmötet.
i. SÄV-rapport från Sandelska.
j. Tunneln under Fyrislundsgatan.
k. Grupparbetet protokollgenomgångar.
l. Mats Hallors synpunkter.

4. Justerare
Utsågs Britt-Mari Ekholm.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll från 26 oktober lades med godkännande till handlingarna. Protokoll från AU 4 november och 23 november lades med godkännande till handlingarna.

6. Trygghetsfrågor
Rolf Wallner redovisade en sammanställning av trygghetsfrågor som rör bostaden. Beslutades ta upp frågan på en ordförandekonferens under 2017 och att bjuda in brandförsvaret, polisen försäkringsbolag och ett bostadsföretag. Handlingen läggs ut på hemsidan. Uppmärksammades även skyddet på senior-, trygghets- och vårdboenden .

7. Nedläggningen av Omtanken
AU har tagit del av den uppföljning som gjorts i samband med nedläggningen av kommunens vård i livets slutskede, Omtanken. Två frågor aktuealiseras, ekonomin och den fortsatta palliativa vården.
Kommunrevisionen konstaterar att ett långtidskontrakt till 2032 har tecknats för lokalerna. Hur fungerar utbildningen av palliativ vård psärskilt när det gäller extra personal? AU återkommer i ärendet.

8. Träffpunkten: prissättning kaffe och bröd
Problemet att växla in mynt genom att bankerna har slutat med kontanthantering, innebär stora svårigheter för verksamhetschefen. Beslutades att höja priset från 5 kronor för kaffe till 10 kronor och för bröd från 5 kronor till 10. Den som önskar endast det ena kan fortsättningsvis betala med 10-kronorsmynt då det accepteras som betalning i butikerna. Ändringen sker från årsskiftet (9 januari när Träffpunkten öppnar) och anslås på lämplig plats.

9. Storgatan 11 på kommunens skolnät
Bordlades till nästa sammanträde.

10. Enkäten Öppna jämförelser
Bordlades till nästa sammanträde.

11. Stängning av Träffpunkten jul- och nyår
Personalen föreslår att Träffpunkten är stängd 2016-12-22 och öppnar åter den 9 januari 2017. Personalen bereds tillfälle att ta ut övertid.
Beslutades enligt förslaget.

12. Årsmötet 2017
En genomgång av hur kallelserna till Höstmötet inkom visar att 64% av ombuden anmält sig via mail oavsett medlemsorganisation . Beslutades utifrån detta att kallelsen till Årsmötet 2017 kan ske via mail med bekräftelse om mottagande till ombuden. En körlista har upprättats i vanlig ordning inför kallelse och utskick av handlingar till mötet.

13. Möte i KPR 2016-11-11
Ordföranden redogjorde kort för frågor som diskuterats, bl a misstaget
från kommunen att inte informera UPS om budgetar enligt upprättat avtal, rapport om tillgänglighetsinventeringen i Eriksbergsbostäder, natur- och fritidsområden, upprustningen av stadsträdgården och en redovisning av kommunens SKA-verktyg, de sociala aspekterna för äldre vid kommunens stadsplanering. Styrelsen anser att information om kommunens budget bör ske en första gång i maj och senare i september samma år. De styrelsemötet som så önskar kommer att få bilagorna från KPR-mötet i pappersformat för att kunna vidarebefordra informationen till sina medlemsorganisationer.
AU har beslutat att genom ordförandens försorg få ett möte med kommunens bostadsbolag Uppsalahem ibörjan av 2017. Rapporten godkändes.

14. SÄV
Rapport förelåg från möte i SÄV-gruppen den 23 november i vilket även verksamhetscheferna deltog. Frågor som togs upp var hur genomförandet av möten med SÄV-ombuden på äldreboenden och hur de ser på införande av välfärdsteknik . Det visade sig att informationen och intresset från kommunen var obefintligt. Minnesanteckningar på hemsidan. Rapporten godkändes.

15. Möte med Omsorgsnämnden
AU träffade ordföranden i Omsorgsnämnden Eva Kristiemin och förvaltningschefen Tomas Odin den 3 november. Verksamheten omsätter 1,6 miljarder och ca 200 personer över 65 år omfattas av verksamheten till en kostnad av ca 200 MKr. Kostnaden för psykiatrin är 65 Mkr och för hemtjänsten 14 Mkr. Ny träff är bokad i maj 2017. Rune frågar efter mer information från nämnden och med hänvisning till kommunens nya organisation från årsskiftet beslutades att en tjänsteman inbjuds till styrelsen. Rapporten godkändes.

16. Rapport från ordförandemöte
På mötet, som hölls den 17 november , berättade vår Stadsplanegrupp om sitt arbete och kassören, Sven-Olov Larsson, presenterade bilder som visar på det omfattande arbetet som görs i gruppen. Tanken är att dels visa vilken stor kompetens styrelsen besitter i olika frågor, dels att skapa intresse hos medlemsorganisationerna för att diskutera byggfrågor. I gruppen ingår även Inger Sjöberg, Naz Ahmed Shaikh och Rolf Wallner från styrelsen och Lena Högling från SPF. Rapporten godkändes.

17. Den Äldrevänliga Staden
Projektledaren Bo Engström vill testa materialet i WHO-projektet och AU hade inbjudits till ett möte. Förutom AU deltog Berit Ericsson, SKPF, Lars O. Eriksson, SPF, Lena Högling, SPF och Bengt Eriksson i UPS programgrupp. Rapporten godkändes.

18. Presskonferens om boendefrågor
AU genomfor en presskonferens den 16 december. Skälet är att svar inte kommit från kommunen på UPS skrivelse boendeplaner för äldre.

19. Biblioteksplan för Uppsala kommun
Kommunen anordnade en hearing i biblioteksfrågan i vilken Rune Hedman från styrelsen deltog. Nu föreligger ett förslag och Rune har tagit del av handlingen och konstaterar att Stockholms kommun i sitt förslag har 12 sidor medan Uppsala behöver 20 sidor. Beslutades att Rune Hedman, Roland Edwardsson och Sven-Olov Larsson svarar.

20. Att besöka någon på Hospice
På Höstmötet uppkom frågan hur man tar sig till Hospice lördag/söndag då linje 8 inte körs. Gångavståndet från hållplats på linje 12 och 20 är 8-900 meter enligt UL:s beräkningar. En fråga till UL den 15 november är ännu inte besvarad men frågan har försetts med ärendenummer och diarienummer vilket dock inte är till hjälp för den som söker sig till Hospice. UL har lovat återkomma med svar. Sekreteraren bevakar frågan. Rapporten godkändes.
UL anordnar en hearing ang. 40-linjerna. Eva, Inger W, Sven-Olov o. sekreteraren deltar. Måndagen den 19 december, i julveckan .

21. SÄV-rapport från Sandelska
Eva Gosselman har vid ett besök på rubr. boende informerats om att det var stökigt vid måltiderna men som nu rättats till, att ett Akvarium anskaffats och att risken for undernäring är obefintlig tack vare täta viktkontroller.
Rapporten godkändes, läggs ut på hemsidan.

22. Granskning av protokoll KPR och ÄLN
I avvaktan på att en grupp redovisar sina förslag till frågor, övriga fyra grupper är klara, tas arbetet upp på januari månads sammanträde för att färdigställa det batteri av frågor som UPS har att arbeta med i de båda råden i framtiden. Tanken är även att frågorna skall prioriteras i angelägenhetsgrad.

23. Klargörande av synpunkter från Mats Hallor
Diskussionen på nätet, initierad av Mats, behöver förtydligas. Mats menar att den som justerar ett protokoll från ett KPR-möte har små möjligheter att påverka formuleringen . Frågan har uppkommit när Britt-Mari Ekholm som justerare av ett KPR-protokoll skrev en egen inlaga till protokollet. Skälet var att ordföranden i KPR, Erik Pelling, vägrade bordlägga ärenden p g a tidsnöd vid mötet. Det är ordföranden som beslutar vilka ärenden som skall upp på dagordningen och hur de ska handläggas. UPS ledamöter i KPR bör fortsättningsvis med stor tydlighet visa vad man förväntar sig av Erik Pelling och uttrycka sitt missnöje över hans sätt att agera. Styrelsen understryker vikten av detta agerande. Britt-Maris inlaga finns på hemsidan.

24. Gångtunnel under Fyrislundsgatan
Inger Sjöberg anser att befintlig tunnel skall vara kvar med hänvisning till att barn och äldre behöver ta sig över den hårt trafikerade gatan. Tunneln skall ge plats för bostadshus. Resultat om tunneln tas bort är ökad biltrafik när barnen skall skjutsas till skolan. Trots 800 namnunderskrifter tas den bort. Styrelsen stöder uppfattningen att tunneln skall vara kvar.
Rapporten godkändes.

25. Nästa sammanträde
Första sammanträder 2017 är den 25 januari kl 13.00.

26. Mötet avslutas
Ordföranden tackade styrelsen för det engagemang som visats under året och som leder till framsteg i arbetet att försöka påverka beslutsfattare och att utåt informera målgrupperna om de beslut som fattas på kommunnivå . Han tillönskade styrelsen trevliga framförliggande helgdagar och förklarade mötet avslutat. Året avslutas den 14 december kl 13.00 med jullunch på Storgatan. En God Jul och Ett Gott Nytt År!