Dag: Torsdagen den 25 januari 2018
Tid: Kl 13.00 – 14.30
Plats: Dimgatan 27, Uppsala
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till årets första möte och förklarade det öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Ulla Hjelmqvist.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Leif Hällström.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-11-29 och protokoll från AU 2017-12-13 och 2018-01-19 lades till handlingarna.

6. Inför Årsmötet 22 mars
Ordföranden i kommunfullmäktige, Carl Lindberg, är vidtalad att sitta ordförande för årsmötet. Styrelsen beslutade att skrivtolkning beställs till årsmötet. Diskuterades om Carl Lindberg kan, utöver ordförandeskapet, tala om demokratifrågor, uppdrogs åt ordföranden att kontakta honom. Därutöver kommer tjänsteman från Länsstyrelsen att informera om synen på problemet med kontanthanteringen i samhället.

7. Ekonomi
Kassören informerade om preliminärt resultat av boksluten för UPS och för Träffpunkten. UPS landar på ett nollresultat. Reserverna är uppätna och en diskussion bör föras med KPR om en höjning av bidraget till Träffpunkten.

8. Lokalfrågan Träffpunkten
Ordföranden informerade om kontakter med kommunen.

9. UNT-artikel om särskilda boenden
En faktaruta i UNT med anledning av en artikel från Vårdföretagarna att privat drivna boenden har högre kvalitet än kommunalt drivna är missvisande och AU skrev en insändare. I den aviseras en artikel med rättelser om de verkliga förhållandena. Rapporten godkändes.

10. Historik över UPS
Rune Hedman har påbörjat ett arbete med att kartlägga när UPS startades och vilka som varit ordföranden m m. UPS startades 1995 och innebär ett 25-årsjubileum 2020. Beslutade styrelsen att samtliga f d ordföranden som finns i livet skall intervjuas och vid nästa styrelsemöte tillsätts en arbetsgrupp inför kommande jubileum. Även historiken om SÄV skall följas upp. Rune Hedman ansvarar för det fortsatta arbetet. Rapporten godkändes.

11. Stadgekommittén
Arbetet har påbörjats. Bl a saknas i nuvarande stadgar former för UPS ev. upphörande. Nästa sammanträde den 8 februari. Rapporten godkändes.

12. Möte med PRO Samorganisation
Karin Näslund-Westman besökte Samorganisationen 18-01-17 och informerade om UPS´ nya hemsida, dels om innehållet dels hur man söker informationen. Men även om arbetet bakom tillkomsten. Via länk kan samtliga PRO-organisationer i landet nu läsa UPS´ hemsida. Rapporten godkändes.

13. Lokal överenskommelse (LÖK) är ÖK
Vart femte år skrivs överenskommelsen mellan kommunen och föreningarna under och med anledning därav hålls ett möte 18-02-15. Namnändringen markerar riktlinjerna för hela Sverige. Ordföranden uppmanar ledamöterna att bevaka att deras förening deltar i mötet. Kallelsen utsändes till styrelsen. Rapporten godkändes. 

14. Nästa sammanträde
Onsdagen den 28 februari kl 13 på Storgatan 11.

15. Avslutning
Tackade ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.