Dag: onsdagen den 30 januari 2019 kl. 13.00 – 15.40
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden styrelsen välkommen till årets första sammanträde.

2. Närvarande
Alla i styrelsen närvarande.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:

  1. Tillgänglighetsgruppen
  2. Referensgrupp LÖK

4. Justerare
Utsågs Lars O. Ericsson

5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2018-11-28 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-01-11 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören redovisade utfallet för UPS 2018. Resultatet är 4 773,89 kronor och det egna kapitalet 61 630 kronor. Godkändes att föreläggas årsmötet.

Kassören redovisade resultatet för Träffpunkten 2018. Bokslutet visar ett underskott på 34 102,84 kronor. Inga reserver finns. Godkändes att före­ läggas årsmötet.

7. Inför Årsmötet 2019-03-28
Ordföranden har på uppdrag av AU vidtalat Ewa Edwardsson som ordförande. Hon avböjde pga tidsbrist men lovade komma årsmötet 2020. Lena Hartwig har accepterat att vara ordförande för årsmötet.

Som gäster har inbjudits kommunalrådet Caroline Hoffstedt, ny ordförande i Äldrenämnden (ÄLN) och i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) samt den nya Äldreombudsmannen Helene Stenlund. Styrelsen tillstyrkte förslaget.

8. Nyanställning på Träffpunkten
Ärendet bordlades på AU till februarisammanträdet.

9. Tidplan för UPS Nyhetsbrev 2019
AU föreslår att 6 Nyhetsbrev skall gå ut under året. Det första är utsänt och nr 2 går ut i början på mars månad. Följande tidplan gäller för inlämnande av rapporter, artiklar eller annat som styrelsens ledamöter vill ha med: sista inlämningsdagar för brev nr 3 den 31 maj, för brev nr 4 den 4 oktober, för brev nr 5 den 8 november och slutligen ett julbrev 13 december. Tidplanen fastställdes.

10. UPS Landsbygdsprogram
Sven-Olov har sammanställt UPS synpunkter på kommunens landsbygdsprogram. Programmets andemening är att förbättra vardagslivet för dem som bor på landsbygden, för det mesta i egna hus, ibland utan kollektivtrafik och utan tillgång till service, förutom hemtjänst.

Programmet har utarbetats förutom Sven-Olov, av Ulla och Inger S. Ulla redogjorde för programmet som innehåller kommunikationer, trygghet, social samvaro, friskvård, träffpunkter och servicepunkter och slutar med 14 punkter som UPS kräver för att uppnå målet. Ulla uppmanar styrelsens ledamöter att komma med synpunkter på programmet. Programmet antas av styrelsen efter redigering.

11. AU:s möten med ÄFV (Träffpunkten)
Vid mötet i december diskuterades nytt abonnemang för telefon från 2019, inköp av ny mikrofon till övre salen och tillgång till dataskolnätet. Vid mötet i januari lämnades beskedet från ÄFV att mikrofonen ersätts och de betalar abonnemanget för fast telefoni ev för mobilt nät, att Träffpunkten ligger kvar på skolnätet till dess fastighetsägaren har installerat uppkoppling för datorerna. Kommunens föreslår ett partnerskap med Träffpunkten för gränsdragning och ansvarsfördelning. I arbetet deltar hela AU. Rapporten godkändes.

12. Möte med Äldrevänlig stad (ÄVS) 2018-12-06
Roger Jo Linder ersätts från februari av Kenny Jansson. Dialogmöte kommer att hållas på 5 olika platser i kommunen samt en workshop med alla direktörer i kommunen. I mötet deltog Karin och Sven- Olov. Nästa möte 7 februari.

13. Tillgänglighetsgruppen 2019-01-24
En förteckning över gaturum som skall  åtgärdas och vilken typ av åtgärd som krävs kommer AU att få ta del av. Det uppstår konflikter när det gäller ytor vid nybyggnationer gällande trottoarers  bred,  Byggnader  förändras men trottoarerna skall finnas i 100 år. På Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och S:t Olofsgatan görs trottoarer framkomliga för rullatorer och rullstolar vilket är mycket bra. Inger S. påpekar att framkomligheten för de boende måste beaktas. Rolf Wallner poängterar att UPS  stadsplanegrupp alltid granskar just detta. Rapporten godkändes.

14. Referensgruppen LÖK
Ordföranden rapporterade från gruppen där dess ordförande Sven Borgmäster slutar den 22 februari. Dialogmöte hålls den 21 mars, alla ideella föreningar inbjuds för att välja ledamöter i referensgruppen. Hur valet skall ske är f n inte beslutat. Rapporten godkändes.

15. UPS arbetsgrupper
Styrelsen beslutade att fortsättningsvis skall alla arbetsgrupper avlägga rapporter vid varje sammanträde utifrån stående inslag i föredragningslistan.

Programgruppen som sätter onsdagsföreläsningama behöver förstärkning i en snar framtid. Träffpunktens chef ingår alltid i programgruppen.
Den 22 maj avtackas Lena Johansson i programgruppen och styrelsen inbjuds att delta.

Stadsplanegruppen har lämnat remissvar på nybyggnationen i kvarteret Ubbo och svar på en ny sopstation.

16. Stadsplanegruppen och landsbygdsgruppen
Båda grupperna har ofta samma synpunkter på stad och land avseende kommuninnevånarnas behov av bostäder, kommunikation, service m m. Styrelsen beslutade att de båda grupperna samlas under ett namn med Inger S. som sammankallande efter Sven-Olov som slutar i styrelsen vid årsmötet. Styrelsen beslutade att Sven-Olov adjungeras därefter till gruppen. Inger påtar sig uppgift under ett år.

17. Kommande sammanträden
SÄV 18/2, 6/5, 23/9 och 25/11 2019.
KPR 25/2, 24/5, 20/9 och 29/11 2019.
OSN 18/3 2019.

18. SÄV inför mötet 19-02-18
Karin informerade om mötets innehåll. Äldreombudsmannen, Helene Stenlund, är inbjuden. SÄV-gruppen har sammanställt punkter att ta upp i nämnden. Ulla påtalar att HSR inte får kontrollera hörselslingorna på särskilda boenden p g a kommunens negativa inställning till data.

Eva Gosselman uppmanar styrelsens ledamöter att gå ut till föreningarna och försöka få fler SÄV-ombud.

19. Ojämlika pensioner
Lars O. Ericsson föreslår att UPS på nästa KPR-möte tar upp rubr ärende. Efter diskussion beslutade styrelsen avslå förslaget med motiveringen att pensionerna är en riksangelägenhet och UPS är Uppsala-baserat.

20. Gratis resor till vårdbesök
Mats Hallor berättade att UL har gratis resor för tidsbeställda besök inom vården för två personer. Förutsättningen är att man har UL-appen.
Information kommer på höstmötet 2019.

21. Sammanträdet avslutas
Ordföranden framförde ett varmt tack till ledamöterna för engagemang i UPS arbete och förklarade mötet avslutat.