Dag: Onsdagen den 24 febr. 2021
Tid: Kl. 13.00-14.30.
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Britt-Mari Ekholm, Lars O. Ericsson, Dag Fredriksson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Eric Knutson, Berthold Lindersten, Per Lundberg, Sven-Erik Nyström, Karin Näslund-Westman (ordförande), Inger Sjöberg.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade styrelsen välkommen till telefonmötet.

2. Närvarande
Hela styrelsen närvarande utom Rolf Wallner.

3. Valberedningen
Valberedningens sammankallande Lars-Gunnar Borg informerade om valberedningens arbete. En skrivelse har gått ut till UPS medlems- föreningar om att nominera personer till styrelse. Hittills har inga nomineringar kommit in från SPF. Valberedningen fortsätter sitt arbete fram till 3 mars 2021.

4. Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Britt-Marie Ekholm.

6. Ekonomi
a) Budget
Kassören informerade om budget 2021 som beslutats på Höstmötet 2020.
b) Medlemsavgifter
Kassören fick i uppdrag att i en skrivelse kontakta de 7 föreningar som inte betalt medlemsavgifter för 2020 och 2021.

7. Revisor
UPS ordinarie revisor Rolf Edström har avlidit, en efterträdare behövs. UPS valberedning kontaktade Stig Roos, PRO Bälinge. Roos tackade ja till uppdraget att tillsammans med ordinarie revisor genomför revision för UPS 2020. Revisionen ska ske fyra veckor innan årsmötet.
Beslutades per capsulam av UPS styrelse att Stig Roos tillsammans med ordinarie revisor, reviderar UPS räkenskaper för 2020.
Kassören kontaktar revisorerna för genomförande av revisionen.

8. Handlingar till årsmötet
a)Kallelse
Ordförande informerade om att kallelsen ska gå ut till anmälda ombud senast den 9 mars 2021
b) Resultat- och balansrapport samt bokslut.
Kassören lade fram förslag till resultat- och balansrapport och bokslut.
c) Verksamhetsberättelse
Ordföranden hade utarbetat ett förslag till verksamhetsberättelse. Förslaget gicks igenom och fastställdes.
d) Förslag till rutin för underskrifter av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och budget.

För godkännande av handlingarna och för att ta beslut, fick varje ledamot, som deltog i telefonmötet, individuellt besvara frågan.
Varje enskild ledamot besvarade frågan med ett JA. Efter att ledamöterna besvarat frågan informerade ordförande Karin N-W om att tidigare Styrelse 2020-03-25 – 2020-09-16. Ordf. Jan Ask, sekr. Ewon Enqvist och ledamot Naz-Ahmed Shaikh har per telefon och mail till Ordföranden Karin Näslund-Westman godkänt handlingarna b) c) och d) för beslut.
Beslutades därmed att godkänna ovanstående handlingarna b) Balans / resultatrapport, bokslut 2020, c) verksamhetsberättelse och d) rutiner för underskrifter.

9. Information
Ordföranden informerade om att deadline för inlägg i UPS Nyhetsbrevet är 23/4, 27/8 och 4/11 2021. Inläggen skickas till Ordföranden som efter godkännande vidarebefordrar materialet till webbansvarige M. Hartig.

10. Rapporter
a) KPR
Ordföranden deltar den 15 mars i ett digitalt möte med representanter för nya organisationen inom Äldreförvaltningen och nya kommunalråd
Eva Christiernin. För att diskutera mötestider och arbetsformer i KPR

b) ÄLN
Inga tider har ännu fastställts för möten. Ordföranden uppmanade styrelsens ledamöter att sända frågor till henne som kan tas upp med i möten med Äldrenämndens presidium.

c) TITA
Ordföranden informerade om att mötet med TITA-gruppen har skjutits fram till maj månad.

11. Övriga frågor
Styrelsen beslutade uttala sitt tack till kassören Sven-Erik Nyström för hans förtjänstfulla arbete med föreningens ekonomi.

12. Avslutning
Ordföranden påminde om att det tidigare schemalagda styrelsemötet 17 mars enligt beslut i AU är inställt. Hon påminde också om årsmötet 25 mars. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.