Dag: Onsdagen den 25 november 2015, kl.13.00 – 15.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, 1- 13, Roland Edwardsson, ordförande 14 -21, Brittmari Ekholm, Gunnar Ekman, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Carin Unebrand, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Mats Hallor.

3. Dagordning
Godkändes

4. Justerare
Utsågs Gunnar Ekman.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2015-10-28 och protokoll från AU 2015-11-05, 11-09 och 11-20 godkändes och lades till handlingarna.

6. UPS Valberedning
Från valberedningen deltog på särskild inbjudan Berit Ericsson, samman-kallande, Maj Aldskogius, USU, Karin Wahlstedt, SPF och Torsten Lind, PRO. Den i nuvarande styrelse som vill kvarstå måste vara nominerad för uppdraget. Handlingarna till årsmötet 2016 skickas ut i vecka 3, senast den 19 januari 2016, beroende på att påsken infaller 25-28 mars. Valberedningen bilägger information i utskicket. Mandatperioden upphör för Jan Ask, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Maj-Lis Lundin, Inger Sjöberg, Gunnar Ekman, Naz Ahmed Shaikh och Inger Wentzel.
Ordföranden önskade valberedningen framgång i det fortsatta arbetet inför årsmötet.

7. Möte med KPR 27 november
Ordf. gick igenom föredragningslistan inför mötet. Bl a skall vi anmäla att kommunen ansöker hos WHO om att få arbeta med projektet Den Äldrevänliga Staden.

8. Möte med Äldrenämndens presidium 30 november
Planerna att Björkgården i Knutby får ändrad inriktning av verksamheten har upprört boende i samhället. Socialstyrelsens enkät visar att de boende är nöjda med vården men att lokalerna är slitna. Ärendet tas upp på mötet med ÄLN.

9. Inför SÄV-mötet den 4 december
Även denna gång har verksamhetscheferna på särskilda boenden kallats.
På mötet ska resultatet av Socialstyrelsens enkät från alla särskilda boenden i hela Sverige redovisas för att ge SÄV-ombuden möjlighet att själva söka information om de så önskar. Matthieu redovisar på mötet.
Eva Gosselman lämnade en detaljerad och väl genomarbetad rapport från besök på Årstagården. Läggs ut på UPS´hemsida.

10. Ledamot i Trafiksäkerhetsrådet
Beslutades att utse ordföranden Jan Ask till ledamot.

11. Repr. i Idrotts- och fritidsförvaltningen
Utsågs Roland Edwardsson och Inger Sjöberg. Inger vill dock veta vad uppdraget innebär, särskilt i tidshänseende, innan hon svarar ja.

12. Medarbetarfrågor för Träffpunkten
UPS+ styrelse som formellt driver Träffpunkten Storgatan 11 har arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret.
F n pågår arbetet med upprättande av arbetsbeskrivningar för de tre anställda.

13. Enkätundersökning hur språket används i beslutade församlingar
Ett universitet i Grekland involverar nio länder i undersökningen. Från grekiska översätts den till engelska och vidare till svenska, och masterstud. Simon Magnussom, Inst f nordiska språk, har granskat översättningen till svenska. UPS kan bli möjlig mottagare av enkäten.

Ordföranden Jan Ask lämnade mötet för annat uppdrag och vice ordförande Roland Edwardsson trädde in i hans ställe.

14. AU möte med LPR representant
Anne-Marie Wimmerstedt, SPF, besökte AU och berättade om hur LPR fungerar. Rapporten återges i AU-protokollet från den 20 november.

15. Teknikdagen med Regionförbundet den 5 november
60-talet personer deltog från kommuner i Uppland, dock saknades politiska företrädare inom äldrevården. Styrelsen diskuterade möjligheterna att UPS´Nyhetsbrev används för att nå ut med information om sitt engagemang i olika frågor.

16. Äldrenämndens bostadsförsörjningsplan
I svaret påtalades behovet av demensplatser utifrån åldersutvecklingen där kommunens beräkning anses bli för få platser. I dag finns 741 demensplatser på särskilda boenden. Carin anser att UPS bör trycka på behovet av mer boenden ssk i Ulleråkersområdet och SalaBacke, speciellt om kommunen äger marken. I svaret framgår att det bör skapas hela kvarter med olika boendeformer för äldre med köpcentrum och tillgänglighet till kollektivtrafik.

17. Remissvar Översiktsplanen och Innerstadsstrategin
Sven-Olov, sammankallande i stadsplanegruppen, redogjorde för svaren.
Frågan ställdes av Ahmed: Hur kontrollerar vi att inlämnade synpunkter tas tillvara ?
Carin hänvisar till att politikerna läser svaren och Inger redogjorde för gången av svaren: remissvar – samråd – granskning – antagande. UPS´ stadsplangrupp planerar ett studiebesök hos stadsbyggnadsdirektören.

18. Ordförandekonferensen den 24 november
I mötet deltog 31 personer och svaren från UPS enkät på Höstmötet redovisades tillsammans med remissvar på byggplaner. En utförlig rapport från mötet har skickats ut och finns även på UPS hemsida.

19. Stängning jul- och nyårshelger
Träffpunkten är stängd mellan den 23 december 2015 och den 7 januari 2016.

20. Nästa sammanträde
Onsdagen den 27 januari 2016 kl 13.00 på Storgatan 11.

21. Avslutning
Tackade vice ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. Styrelsen samlas den 9 december för att avsluta verksamhetsåret.