DagOnsdagen den 27 januari 2016 kl. 13.00 14.40
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Gunnar Ekman, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund-Westman, Naz-Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Carin Unebrand, Rolf Wallner, Inger Wentzel

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade 2016 års första styrelsemöte för öppnat.

2. Närvarande
Samtliga ledamöter närvarande.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Eva Gosselman.

5. Protokoll
Styrelsemötet 25 november 2015 och AU mötet 22 januari 2016 godkändes och lades till handlingarna.

6. Årsmötet 3mars 2016
Kallelse, uppgift om årsavgiften för 2016 och valberedningens skrivning utsänd. Ordföranden har inbjudit f.d. stadsdirektören Kenneth Holmstedt att föreläsa och har vidtalat Lars O. Ericsson att leda mötet.

7. Bokslut UPS för 2015
Kassören redovisade utfallet för UPS 2015. Resultatet är -28 528:77 kronor och föreslås överföras till 2016, vilket medför att kapitalet sjunker med samma belopp. Beslutades att resultatrapporten och balansrapporten föreläggs revisorerna.

8. Bokslut Storgatan 1för 2015
Kassören redovisade resultatet för verksamhetenTräffpunkten. Extra rengöring av golv och trappan, larm beroende på att Securitas inte var samordnad med Telia samt elinstallationer i rum 12 för datakurser har medfört höga kostnader under året. Underskottet är 50 656:18 kronor. Underskottet täcks av tillgångar. Beslutades att resultatrapporten och balansrapporten föreläggs revisorerna.

9. Projektet Den Äldrevänliga Staden
Kassören presenterade projektet med bilder som har visats i KPR, med förslag att kommunen ansöker om medverkan i projektet.
Ordföranden redovisade diskussionen från ett onsdagsseminarium på Träffpunkten på samma tema och med bildvisningen, där bl a diskuterades det sociala livet ur ett åldersperspektiv, som för UPS i det fortsatta arbetet bör vara en inriktning i samtalen med kommunens politiker.
En uppsats från KTH av Julia Eriksson, ”Stadsplanering utifrån ett äldreperspektiv” tar upp flera frågeställningar. En sammanfattning av uppsatsen delades ut till ledamöterna. Ordföranden konstaterar dock att det mest intressanta i projektet de äldres sociala liv inte finns med i uppsatsen.
Ledamöterna lämnade synpunkter på projektet bl a kollektivtrafiken och stadens grönområden.
Förslag att bjuda in Julia Eriksson till ett seminarium på Träffpunkten, adress Programgruppen.

10. Rapport Stadsplanegruppen
Rolf Wallner lämnade en utförlig rapport från ett studiebesök gruppen gjorde på Stadsbyggnadsförvaltningen den 21 januari . Det viktigaste budskapet är, att UPS i sina remissvar skall fokusera på äldrefrågor och att buller, markföroreningar, dagvatten, mm, inte skall tas upp i remissvaren eftersom byggherren måste visa att inga problem med dessa frågor föreligger när bygglov söks.
Sven-Olov anser att det finns ett gap mellan översiktsplanen och detalj­ planen när det gäller äldrefrågor.
Rapporten godkändes. Beslutades fortsätta diskussionen nästa styrelsemöte.

11. Nya kollektivtrafiken
Kassören och sekreteraren deltog i en hearing om remissförslaget om det nya linjenätet i Uppsala och en sammanställning av förslaget delades ut. Vad som oroar i förslaget är korta stopptider vid hållplatser, differenser mellan trottoarkant och bussgolv, färre busshållplatser samt förslaget att gångavstånd till närmaste busshållplats räknas som ”fågelväg” i tids­ hänseende. Remisstid 15 februari 2016. Hållplatserna kommer på remiss i maj. Det nya linjenätet genomförs hösten 2017.
Eva Gosselman påpekade att Mjuka Linjens buss nr 41 tidigare hade turer med 1 timmes mellanrum. Dessa har från årsskiftet ändrats till ca 1 Yi timmes mellanrum och oregelbundna avgångstider. Det är angeläget att tidigare turtäthet återställs till höstens trafik.

12. Inför möte med KPR
Ledamöterna ombeds att fundera frågor att ta upp på nästa möte i KPR som är den 26 februari. Mailas till ordföranden.

13. Styrelsemötet i mars månad
Pga felbokning på kansliet måste styrelsemötet i mars månad ändras till Onsdagen den 23 mars, samma tid kl 13.00.

14. Prioritering av UPS-frågor
Pga tidsnöd bordlades frågan om vilka frågor styrelsen skall prioritera i sitt arbete under 2016 utifrån sammanställningen i utskicket till årsmötet.

15. Nästa sammanträde
Onsdagen den 24 februari kl 13.00 på Storgatan 11.

16. Avslutning
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.