Dag: Onsdagen den 28 februari 2018, Kl 13.00 – 15.30
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Naz Ahmed Shaikh, Karin Näslund-Westman, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Mats Hallor anmält förhinder.

3. Dagordning
Godkändes med kallelse till Folkrörelsearkivets årsmöte.

4. Justerare
Utsågs Sven-Olov Larsson.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2018-01-31 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2018-02-20–23 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Bokslutet för UPS visar ett överskott på 2 826 kronor och det egna kapitalet är 36 631 kronor. Godkändes att föreläggas årsmötet.

7. Bokslut Träffpunkt Storgatan 11
Bokslutet uppvisar ett resultat på minus 20 651 kronor, något lägre än beräknat. Inga reserver finns. Godkändes att förläggas årsmötet.

8. Årsmötet 2018-03-22
Dagordningen för årsmötet godkändes.
Förelåg verksamhetsberättelse för UPS. Beslutades förläggas årsmötet. Förelåg verksamhetsberättelse för Träffpunkt Storgatan 11. Beslutades att föreläggas årsmötet.

9. Förslag till nya stadgar
Förslag till reviderade stadgar presenterades av stadgekommitten. Språket har moderniserats och smärre ändringar gjorts. Beslutade att nuvarande stadgar och förslaget till nya, skickas till ombuden inför årsmötet.

10. Larm på Träffpunkten
Kassören redogjorde för intagna anbud på rekommendation och larm. Genom givna anbud från två företag kunde priset på befintlig leverantör av larm sänkas betydligt. Kontraktet, som är underskrivet, löper på 15 månader då framtiden är oviss. Godkändes vidtagen åtgärd.

11. Historik över UPS
Rune Hedman har gått igenom befintligt material och redogjorde för hur föreningen bildades och på vilka grunder. 1972 beslutade kommun­ fullmäktige att uppdra åt centrala socialnämnden att bilda ett pensionärsråd och det skedde 1973. Uppdrogs åt Rune att fortsätta arbetet bl a genom att intervjua f d ordföranden i föreningen och Rune kallar till ett sammanträde med de styrelseledamöter som är intresserade, onsdagen 2018-03-07 kl 13. Beslutades att Rune sammanställer UPS historia och arvoderas enligt UPS gällande regler.

12. Historik över SÄV
Ulla Hjelmqvist har arbetat med att kartlägga tillkomsten av SÄV och den inriktning grupperna arbetar efter i dag. Hon presenterade en sammanställning av arbetet och styrelsen beslutade att lägga ut rapporten på hemsidan. Före publicering i UNT önskar Ulla fundera på formuleringar i artikeln.

13. Märke till SÄV-ombud
Vice ordförande, Karin Näslund-Westman, föreslog att ett märke tas fram att bäras av SÄV-ombuden för att skapa känslan av tillhörighet i uppdraget.
Formen och färgerna följet UPS-emblemet men i annan ordning. Uppdrogs åt Karin att i samarbete med webb-redaktören ta fram märken.

14. Planlösning Träffpunkten
Ulf Holmqvist, Aktiva Seniorer, har lagt fram ett förslag till planlösning för Träffpunktens fortsatta verksamhet i samband med ev flytt från Storgatan. Planen saknar flera viktiga servicepunkter. UPS styrelse tackar Ulf för det intresse han visar.

15. Anställning på Träffpunkten
AU har beslutat tillsvidare-anställa Therese Högefjord som värdinna from 2018-03-01. I arbetsuppgifterna ingår att avlasta kassören i hans arbete.
Rapporten godkändes

16. Förslag till samarbete med Friskis och Svettis
Förslagsställaren, Mats Hallor, hade anmält förhinder och ärendet bordlades.

17. Rapport från KPR-möte
Vid sammanträdet i KPR 2018-02-16 lämnades rapport från idrotts- och fritidsnämnden. Information om ”Mål och budget 2018 ur ett äldreperspektiv” bordlades pga att föredragande tjänsteman var förhindrad att delta. Rapporten godkändes.

18. Möte med Äldrenämndens presidium
Mötet 2018-02-20 handlade om innovationer i vårdsektorn, korttidsplatser och växelvård, organisation av rehabilitering mellan kommun och landsting där landstinget har specialiserad rehab och kommunen allmän (trygg hemgång), äldre döva i behov av boende och insatser i hemmet, äldre och missbruk. Frågan om mellanboendeformer behandlas senare under våren.
Rapporten godkändes.

19. Möte i SÄV 2018-02-19
Vice ordföranden rapporterade från mötet där information lämnades av Mia Gustafsson, områdeschef 2 på kommunen, om hur Äldreförvaltningen är organiserad, kommunens övertagande av särskilda boenden från privata sektorn, framtida planerade nya särskilda boenden och sedvanlig rapportering från besök på boenden. Minnesanteckningar föreligger.
Rapporten godkändes.

20. ÖK Lokal överenskommelse
Ordföranden informerade från möte i ÖK.Vart femte år skrivs avtal mellan kommunen och ideella organisationer och företag i kommunen.
Kommunen får inte överta en verksamhet som en förening driver, bidragen till föreningslivet är viktiga. Rapporten godkändes.

21. Namninsamling för att behålla Träffpunkten
37 pensionärsföreningar har samlat in ca 600 namn som protest mot att Träffpunkten förlorar sina lokaler i samband med om- och tillbyggnad i kvarteret Trudhem. Namninsamlingen avslutas 28 februari och överlämnandet sker måndagen den 12 mars.

22. Kallelse till årsmöte i Folkrörelsearkivet 2018-03-19
Beslutades att Inger Wentzel deltar.

23. Nästa styrelsemöte
2018-03-28 på Storgatan.

24. Avslutning
Ordföranden tackade för en bra diskussion och förklarade mötet avslutat.