Dag: Onsdagen den 20 februari 2019, kl. 13.00 – 15.15
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden styrelsen välkommen till sammanträdet.

2. Närvarande
Hela styrelsen närvarande.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:
Punkten 9 Rapporter: ÄVS möte 19-02-07
Övrigt: Seniorluncher Fyrishov
Verksamhetsberättelsen 2018

4. Justerare
Utsågs Brittmari Ekholm.

5. Anmälan avprotokoll
Styrelseprotokoll 2019-01-30 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-02-11 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören redovisade utfallet för UPS 2018. Resultatet är 4 773,80 kronor och det egna kapitalet 61 630 kronor. Godkändes att föreläggas årsmötet.

Kassören redovisade resultatet för Träffpunkten 2018. Resultatet visar_ett underskott på 50 902 kronor kronor. Anslaget från kommunen har under 7 år minskat med 3% och lönekostnaderna stigit med 2,5%. Övriga omkost­nader såsom larm har stigit i kostnader. Lokalernas centrala läge kan utgöra risk för intrång om inte larm finns samt att ytterdörren är svår att stänga och fönster lämnas öppna av hyresgäster. Bokslutet godkändes att föreläggas årsmötet.

Kassören rapporterade att kommunen har inga ideer om vad som ska hända med Finska föreningen.

7. Anställning på Träffpunten(bordlagt)

8. Konsumentfrågor
Riksdagsledamoten Sanne Lennström, (s) Civilutskottet, erbjuder sig att komma till UPS och höra vilka konsumentfrågor vi vill ha belysta.
Styrelsen beslutade inbjuda Lennström till mötet 27 maj. Uppdrogs åt AU att förbereda frågor.

9. Rapporter
Stadsplanegruppen:Byggplaner i kvarteret UBBO avslås. Tillstyrker återvinningsstation i Brillinge, anpassad för de besökande.
Blodstensskogens bebyggelse minskad enl Rolf.

Landsbygdsgruppen kontaktat UNT för debattartikel.

Programgruppen:påbörjat arbetet med höstens program, viss osäkerhet med kostnadsutrymmet och kommande renovering av lokaler och huskropp.

SAV-gruppen: Möte 14/1, inbjudit Äldreombudsmannen till nästa möte med SÄV-ombuden. Söker fler SÄV-ombud. Planerar 2019. Upprättar lista vid introduktion av nya SÄV-ombud.

KPR-gruppen: Möte 8/1. Fem av frågorna till KPR handlar om bostäder och trygghetsboenden, tveksamt om de far svar. Lars vill veta om det kommer att finnas två köer, en med biståndsbedömning och en utan. Mats frågar partiernas roll i KPR avseende att vidarebefordra informationen. Jan påpekar att en nämnd fattar aldrig några beslut. Rune anser det viktigt att informera om vad KPR gör och önskar att verksamhetsberättelsen omvandlas från PDF-fil till Word. Jan informerar om att problemen med snöröjningen togs upp i tillgänglihetsgruppen vid senaste samtalet.

Historiegruppen: Rune rapporterade om pågående arbete.

Trafikgruppen:Inger möte, men Leif tar upp att hastigheten i tätorten nu är 40 km/h och han undrar om beslutet följs upp genom fartkontroller.

ALN-gruppen:Karin om aktuella frågor under 2019. Redovisade ärenden som lämnats till ÄLN. SÄV-gruppernas uppdrag att omfatta även hemtjänsten, hur kommunen använder belastningsregistret vid anställningar, problem vid äldreboendet Hovstallet, att Tavastehus läggs ner, att Ebbagården driver dagverksamhet, Insikten, som en Träffpunkt.

OMN-gruppen: Inget möte.

Rapporter från samtliga arbetsgrupper godkändes.

10. Rapport Äldrevänlig Stad
Efter Roger Jo Linder har anställts Kenny Jansson och AU träffade honom vid mötet den 7 februari. Kenny kommer från stadsbyggnadskontoret och hans erfarenhet av äldre var mycket begränsad. Frågan är hur han klarar sin roll att kommunicera med politiker och verksamhetschefer inom förvaltningen. Rapporten godkändes.

11. Rapport SÄV-mötet 2019-03-20
31 personer deltog i mötet och de två områdescheferna inom vård och omsorg i kommunen visade sin uppskattning att få delta i mötet och vill bli inbjudna igen. I mötet deltog nya Äldreombudsmannen, Helene Stenlund. Hon redovisade sitt uppdrag som nu inriktas på organisation och övergripande äldrefrågor i kommunen vilket innebär att individen skall vända sig till Seniorguiden med sina frågor. Hon talade om ensamhet bland äldre som hon anser lite överdriven och om levnadsbeskrivningar.
Diskuterades om SÄV-ombud till OMN och till hemtjänsten. Eva anser att arbetet i SÄV ska prioriteras så att ombud till boenden fylls innan verksamheten utökas. Dessutom är kunskapen om OMN:s verksamhet mycket begränsad hos SÄV-ombuden.

12. Indragna seniorluncher på Fyrishov
Lars O. konstaterar att ordföranden i ÄLN, Caroline Hoffstedt, ger dubbla budskap i sitt svar på insändare i UNT om de indragna seniorluncherna på Fyrishov. Lars engagemang i ärendet uppskattas av styrelsen.

13. Verksamhetsberättelsen 2018
Presenterades förslag till verksamhetsberättelse. Synpunkter lämnas till sekreteraren senast måndagen den 25 februari.

14. Nästa styrelsesammanträde
Onsdagen den 20 mars kl 13.00.

15. Sammanträdet avslutas
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.