Dag: Onsdagen den 24 februari 2016, kl. 13.00 15.30.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Gunnar Ekman, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Maj-Lis Lundin och Carin Unebrand.

3. Dagordning
Korrigerades datum för nästa styrelsemöte till den 23 mars.

4. Justerare
Utsågs Mats Hallor.

5. Protokoll
Protokoll från styrelsemöte 27 januari, AU den 4 och 18 februari lades till handlingarna.

6. Kommande möte KPR
Ordföranden gick igenom dagordningen. Ändringar av dag för KPR:s möten sker ofta och inför mötet den 26 februari är rådets ordföranden på sportlov och Jan sitter ordförande. Gunnar Ekman föreslår att UPS kräver att större hänsyn tas till äldres behov i olika sammanhang. Diskuterades förtätningen av staden och hållbarheten .

7. ”Äldre staden”
Beslutades att ordförandens förslag till insändare om fallprevention insändes till UNT. Presskonferensen den 18 mars sker omedelbart efter opinionsmötet med politiker i Landstingets kollektivtrafiknämnd och bl a resultatet från mötet och UPS remissvar redovisas för pressen.
Beslutades att Sven-Olovs artikel Äldre i staden insändes till UNT för publicering och att en presskonferens hålls den 19 april om vad som skiljer äldre människor från yngre och vilka behov äldre har r att vistas i staden när den förtätas och omvandlas.

8. Årsmötet 2016
Mikael Fransen, projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen, kommer till årsmötet och önskar svar på en enkät om äldres önskemål vid utformningen av idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.
Samtliga i styrelsen är anmälda till årsmötet. Personer är vidtalade för av­ bockning på ombudslistor vid ankomsten till mötet.

9. Ekonomi
De vid det föregående styrelsemötet presenterade boksluten för UPS och Träffpunkten Storgatan 11 är oförändrade och Sven-Olov presenterade en sammanställning inför årsmötet. Beslutades att de skickas ut tillsammans med föredragningslista, verksamhetsberättelser och valberedningens förslag.
Beslutades att utbetalning av styrelsearvoden utbetalas kvartalsvis med början kvartal 2.

10. Verksamhetsberättelse Träffpunkten Storgatan 11
Beslutades att den föreläggs årsmötet.

11. Socialstyrelsens frågor till äldre
En sammanställning av resultaten, gjord av webbredaktören Matthieu, Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” (16-02-19) diskuterades. En slutledning är att resultatet är bättre i mindre kommuner än i större och att företag eller kommun med flera boenden på orten kan ligga högt i värderingen men också ligga lågt. Vi tolkar det som att verksamhetschefen på ett äldreboende har ett mycket stort ansvar för att verksamheten skall fungera bra. Skriften skall användas vid möten med ÄLN, SÄV och andra möten med intresse för frågorna.

12. Möte med ÄLN :s presidium 22 mars
Frågor som styrelsen vill ta upp på mötet är munhygien, hörselapparater (bl a rengöring), fallprevention, ev våld i nära relationer och de äldreboenden som inte fungerar bra, bl a Skogsgården/Granbommen och Tavastehus.

13. Rapport från Stadsplanegruppen
Gruppen saknar en sammanställning över avgivna remissvar i varje ärende, något som fanns tidigare och Sven-Olov har ställt frågan till ansvarig Arkitekt men ännu inte fått svar. Inger Sjöberg påpekar att stadsbyggnads­kontoret gör ett formellt fel när UPS inte finns med i förteckningen över granskningslistan.
Rolf Wallner berättade att den 10 mars träffar gruppen HSO kommunen och HSO länet för att diskutera utformningen av remisssvar i frågor rörande rörelsehindrade, fysiska och psykiska sjukdomar. Tanken är att man lär av varandra.
Kommunens översiktsplan går ut under våren efter att remissförslagen är behandlade .

14. Kommunal bostadsförmedling
Ordföranden rapporterade från ett möte med information om den kommunala bostadsförsörmedlingen som sjösätts den 1juli i år. Avser hyresbostäder och tar över Uppsalahems bostadskö. Riksbyggen har egen kö. Verksamheten ska avgiftbeläggas och bära sina egna kostnader . Frågan om biståndsbedömning avseende trygghetsboenden är inte löst.

15. Samarbete med forskargrupp
UPS har tillfrågats om ett samarbete med forskare vid två institutioner vid Uppsala Universitet avseende elektroniska hjälpmedel i vården. Projektet är i sin linda och just nu söker man medel. Start 2017. UPS engagemang avser behoven hos multisjuka, dementa och deras anhöriga.

16. Referensgrupp fritids- och idrottshallar
Här efterfrågas från kommunens sida vad äldres behov är avseende fritids­ anläggningar och idrottshallar. Vid nästa möte diskuteras tillgänglighet, jämställdhet och behov av varmbassänger. I gruppen ingår Jan, Brittmari , Karin och Ahmed.

17. Färdtjänst
Finns ännu många synpunkter på hur färdtjänsten fungerar. Eva tog upp frågan om antalet passagerare i varje bil. Att sitta tre personer i baksätet är fel, kläder hindrar och man känner inte varandra.

18. Nästa sammanträde
Onsdagen den 23 mars kl 13.00 på Storgatan 11.

19. Avslutning
Inga övriga frågor var anmälde varför ordföranden avslutade sammanträdet.