Dag: Torsdagen den 28 mars 2018 Kl 13.00 – 15.25
Plats: Storgatan 11, Uppsala

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Naz Ahmed Shaikh, Karin Näslund-Westman, Inger Sjöberg, Inger Wentzel

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Han hälsade nyvalde styrelseledamoten Hans Granlund, särskilt välkommen och samtliga närvarande presenterade sig.

2. Närvarande
Förhinder anmälts av Brittmari Ekholm, Eva Gosselman, Rolf Wallner.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under punkten Rapporter
e. Stadsplanegruppen
f. Folkrörelsearkivets årsmöte
g. Insändare UNT Pelling/Östman

4. Justerare
Utsågs Naz Ahmed Shaikh.

5. Protokoll
AU protokoll 18-02-19 punkten Förslagsbrevlåda ändras, att förslaget kom från besökare på Träffpunkten i samband med ett möte och inte från personalen.
Styrelseprotokoll 2018-02-28 lades till handlingarna.

6. Uppföljning av Årsmötet 22 mars
Carl Lindbergs föredrag om demokrati var utmärkt. Informationen från Länsstyrelsen om bristen i kontanthanteringen i samhället var inte givande. Förslaget till stadgar går tillbaka till AU att korrigeras utifrån de frågor som ställdes på årsmötet, dock inga genomgripande förändringar krävs.

7. Bordlagt: Friskis & Svettis ang seniorverksamhet
Mats har väckt frågan om ett samarbete med rubr. företag skall etableras, innebärande att deras sociala verksamhet förläggs till Träffpunkten. Företaget har inga mötesrum i sin anläggning på Väderkvarnsgatan. Efter diskussion beslutade styrelsen att inte påbörja något samarbete med företaget utan avvakta den utredning som kommunen f n gör om samtliga träffpunkters verksamheter.

8. Ekonomi
Kassören redovisade årets första kvartalsrapport för UPS och gick igenom utfallet till 18-03-23. Till kommande rapport läggs en budget in. Rapporten godkändes.
Kassören redovisade kvartalsrappporten för samma period för Träffpunkten och kommenterade utfallet. Rapporten godkändes.

9. Ombudsfunktion för sjukjournaler
Läkaren Leif Lyttkens föreslår att UPS engagerar sig i frågan, om ombud, utsedd av patienten, skall få tillgång till patientens sjukjournal. Efter rättslig process i flera instanser har möjligheten stoppats. UPS anser att rätt instans för att engagera sig i ärendet är pensionärsorganisationernas nationella grupper och styrelsen beslutade att inte driva frågan.

10. SÄV-program 2018-2019
Karin Näslund-Westman har lagt ett förslag till verksamheter inom SÄV med förslag till teman vid varje möte med inbjudna föredragshållare från Äldreförvaltningen. Karin tar även upp SÄV 10 år den 26 november 2018. Beräknat deltagande 50 + 20 personer. Jan Ask inbjuden. Förslaget bilägges protokollet. Rapporten godkändes.

11. SÄV, historiken
Ulla Hjelmqvist rapporterade att hon i artikeln till UNT om historiken kring SÄV, vill beskriva verkliga händelser, bl a hur vården har upplevts av vårdtagarna, särskilt negativa händelser som drabbat enskilda personer.
Ev med hjälp av journalist. Rapporten godkändes.

12. Förslagsbrevlåda på Träffpunkten
I samband med ett öppet möte med politiker tog en deltagare upp förslaget att sätta upp en förslagsbrevlåda, vilken typ av förslag inte angivet. Styrelsen konstaterar att frågor som ställs kräver svar och UPS engagemang i olika konstellationer bland pensionärerna i kommunen ger tillfälle till frågor, varför förslaget avvisas. Rapporten godkändes.

13. Seniorluncher på Fyrishov
Lars O Ericsson rapporterade att priset har från årsskiftet 2018 ökat från 50 kronor till 60 kronor. Antal matgäster är i snitt 110 personer/dag. Äldrenämnden ersättning är 90 personer/dag. Rapporten godkändes.

14. Ny busslinje Nyby-Gränbystaden
Lars O Ericsson rapporterade att en ny busslinjen kommer att gå mellan Nyby och Gränbystaden. Det blir en mindre buss som används. Han konstaterar att det lönar sig att upprepa missförhållanden för att få en ändring. Rapporten godkändes.

15. Stadsplanegruppen
Rolf Walllner har skrivit ett arbetsdokument för gruppen med rubriken Bostadsområde för äldre, där han pekar på faktorer som bör beaktas för att passa äldre.
Gruppen har särskilt riktat in sig på den dåliga luften på Kungsgatan som blir ännu sämre om byggplanerna i kvarteret Oden Ygg genomförs.
Luftkvalitet en kommer att försämras genom förtätning av centrum. Inger Sjöberg har för gruppens räkning skrivit en artikel att publiceras i UNT, Debatt. Rapporten godkändes.

16. Årsmöte i Folkrörelsearkivet
Inger Wentzel har deltagit i Folkrörelsearkivets årsmöte där man bl a informerade om den nya dataförordningen. Rapporten godkändes.

17. Insändare i UNT av Pelling/Östman
Flera insändare har ställt kritiska frågor som berör projektet Äldrevänlig Stad. Tyvärr får de inga svar på frågorna. Matthieu Hartig har i en analys av svaret kommit fram till att formuleringen i svaret innebär att man reducerar gruppen pensionärer till ett passivt föremål i stället för att de som svarat själva skall vara aktörer. Äldre förväntas inte bli en del av lösningen utan är de passiva mottagarna av kommunens arbete. Matthieus sammanfattning är ”att texten är ett chockerande praktexempel på härskarteknik och ålderism”. Styrelsens ledamöter uppmanas delta i mötet den 20 april kl 10.30 på Storgatan med majoritetens politiker i kommunen. Styrelsens ledamöter funderar på formulering för insändare.

18. Nästa sammanträde
Onsdagen den 25 april kl 13 på Storgatan 11.

19. Avslutning
Tackade ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.