Datum: Onsdagen den 20 mars 2019, kl. 13.00 – 16.00
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallar, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed-Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner samt Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

2. Förhinder
Förhinder hade anmälts av Ewon Enqvist.

3. Dagordning
Anmäldes följande Övrigt ärende: ”Tantpatrullen”.

4. Justerare
Eva Gosselman utsågs till justerare.

5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokollet 2019-01-30 lades till handlingarna. AU-protokollet 2019-03-12 lades till handlingarna.

6. Anställning på Träffpunkten
Kommunens anslag till Träffpunkt en har under sju år ökat med sammanlagt 3 procent medan lönekostnaderna har stigit med 2 – 2,5 procent under motsvarande period. Kostnader för städning och renhållning har stigit. Under det gångna året har reparationskostnader och personalutbildning svarat för det mesta av underskottet. Ordföranden redogjorde för förutsättningarna för anställning av personal under nästa verksamhetsår. Tillgängliga medel täcker inte kostnaderna för två heltidstjänster. AU föreslår att en heltidstjänst som verksamhetschef utannonseras den 2 maj i år. Vidare föreslår AU att städuppgifter får ingå i personalens arbetsuppgifter.

Ulla Hjelmqvist reserverade sig mot ett sådant beslut enligt följande: ”Jag motsätter mig dagens beslut om utlysande av en heltidstjänst därför att det är dålig personalpolitik. Det är oklart varför det skall tillsättas en chef på heltid, som ska ha ungefär samma arbetsuppgifter som den heltidstjänst med innehavare som nu förvandlas till en 60-procentig tjänst”.

Uppdrogs åt AU
att utlysa tjänst en som verksamhetschef samt
att genomföra anställningsproceduren.

7. Ekonomi – Byte av vaktbolag
Beslöts
att uppdra åt AU att byta vaktbolag eftersom det nuvarande bolaget, Securitas, inte har fungerat tillfredställande.

8. Administrationen efter årsmötet
Med anledning av att det inte har gått att få tag på en ny kassör efter Sven-Olov Larsson föreslår AU att Matthieu Hartig sköter den löpande bokföringen samt att Therese Högefjord blir ansvarig för lönehanteringen. Förslaget godkändes av styrelsen.

9. Finska Träffpunkten
Anmäld es att medel till Finska Träffpunkten beviljats enligt ansökan.

10. Nominering till representationsgrupp LÖK.
Beslöts
att nominera Jan Ask so m UPS representant i LÖK.

11. Socialstyrelsens enkät 2013-2018.”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
Matthieu Hartig redogjorde för den sammanställning som han har gjort av Socialstyrelsens enkät om äldreomsorgen.

12. Samsyn i frågor som UPS driver
Ordföranden framhöll vikten av att styrelsens ledamöter när de yttrar sig offentligt i en fråga som UPS styrelse driver och som har mot styrelsen avvikande uppfattning, i förväg ska informera styrelsen härom. Men det betonades att grundprincipen är att det är styrelsens uppfattning som ska gälla för den som yttrar sig i styrelsens namn.

13. Rapporter
Redogörelser för pågående verksamheter inom Stadsplanegruppen, Programgruppen, SÄV-gruppen, KPR-gruppen, Landsbygdsgruppen, Trafikgruppen, Historiegruppen, samt ÄLN-gruppen lämnades av företrädare för resp grupp. Därutöver nämndes att Rune Hedman har skrivit en rapport om konferensen ”Livsglädje hela livet är det möjligt?”.

14. Renovering Storgatan 11
Ordföranden informerade om att ett möte med ansvariga för renoveringen av Storgatan 11, nämligen Uppsala kommun och fastighetsägarna, äger rum måndagen 25 mars.

15. Övriga frågor
a) ”Tantpatrullen”
Ulla Hjelmqvist meddelade att den s k ”Tantpatrullen” träffas i mars utanför Riksdagen för att protestera mot låga pensioner för kvinnor.

16. Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 24 april kl. 13-16.

17. Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.