Tid: 10.00-11.15
Plats: Telefonmöte
Deltagande: Karin Näslund-Westman, ordförande, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Erik Knutsson, Per Lundberg, Britt-Marie Löfgren, Sven-Erik Nyström, Inger Sjöberg.

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna.

2. Meddelat förhinder

Britt-Marie Ekholm, Dag Fredriksson, Leif Hällström.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Eva Gosselman.

5. Anmälan av protokoll

Protokoll från styrelsemötet 21 april samt AU-mötet 17 maj tidigare utsänt till styrelsemedlemmarna. Inget att erinra om dessa.

6. Ekonomi

Kassör Sven-Erik Nyström meddelar dagens ekonomiska utfall. Förslag från Mats Hallor att betala ut arvoden halvårsvis i stället för tertialvis vilket lämnades utan åtgärd. Medlemsavgifter fortfarande dålig inbetalning från vissa föreningar. Beslutas att rösträtt inte gäller för medlemmar från icke betalande föreningar.

7. Organisationen UPS

Förslaget till organisationen för UPS har skickats ut till samtliga styrelsemedlemmar som ombeds komma med synpunkter inför styrelsemötet den 25 augusti.

8. Arbetsgrupper, förslag

Förslag till arbetsgrupper utskickat till samtliga styrelseledamöter, beslutas att detta tas upp vid styrelsemötet 25 augusti.

9. Rapporter

Rapporter från olika möten som förevarit hittills under våren har skickats ut till samtliga styrelsemedlemmar av ordföranden för information.

10. Information

ÄO skall ta reda på hur det blir med busskortet för äldre till begäran om att det går att köpa utan tillgång till bank-ID.

11. Träff

Gemensam träff för vårlunch/middag tisdag 1 juni kl.16.00 på Tuna Kök o Bar. 13 anmälningar inkomna, 3 som ej kommer.

12. Övriga frågor

Inga för dagen.

13. Nästa styrelsemöte den 25 augusti 2021

Om tiden tillåter möte på Storgatan 11 kl.13 eller telefonmöte kl.10 då organisationen, grupper och kommande möten inför hösten och nästa vår kommer att tas upp.

14. Avslutning

Ordföranden avslutar och tackar för deltagandet.