Dag: Onsdagen den 23 mars 2016, kl. 13.00 – 15.25
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman Sven-Olov Larsson Sten Lundgren, Karin Näslund- Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Carin Unebrand, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Roland Edwardsson, Gunnar Ekman, Mats Hallor, Maj-Lis Lundin, Rolf Wallner.

3. Dagordning
8 d Bostadsförmedling
8 e Årstagården
8 f UNT-artikel och utbildare på Äldreförvaltningen.

4. Justerare
Utsågs Sten Lundgren .

5. Protokoll
Protokoll från AU 2016-03-18 lades till handlingarna.
Protokoll styrelsemöte 2016-02-24 bordlades för senare utskick.

6. ÄLN:s Presidium 22 mars
Information om att människor lever längre men med sämre hälsa. Fyra äldre dör varje dag p g a fall, 1600 per år. UPS vill se en 0-vision men det behövs först ett program. Utbildning om munhälsa pågår sedan 2014, under 2015 utbildades 600 personer, en låg siffra med tanke på den höga personalomsättningen. Glädjande dock att personal i vården efterfrågar utbildning. Kommunens värdegrund i vård av äldre aktualiseras och efter sommaren påbörjas ett pilotprojekt om välfärdsteknologi, länge efterfrågat av UPS.
Mer motionsutrymme kommunens Träffpunkter behövs och en genomgång av möjligheterna att utöka ska genomföras.
Inger anser att det höga antalet fallolyckor är oroande och skapar stort lidande både fysiskt och psykiskt. Carin anser att personalen i hem­ tjänsten är mycket observanta på fotbeklädnader.
Carin bekräftar att lokalfrågan är ett problem, t ex väntetider mellan olika redskap på Årstagården.
UPS har efterfrågat handlingar från nämnden om hur anmärkningar vid avtalsuppföljningarna särskilda boenden åtgärdas. Svaret är att avvikelser rapporteras i Äldrenämnden om inte åtgärder har vidtagits. På frågan om gränser för vård i hemtjänsten svarade presidiet att det är omfattningen av vårdbehovet som styr beslutet inte tidsinsatsen.
UPS anser att redan vid planering av nya vårdboenden bör frågan om social hållbarhet i verksamheten analyseras.
På frågan om måltidsupphehåll särskilda boenden där gränsen är satt till max 1timmar, men kan blir både 13 och 14 timmar, visar undersökningar att 10% av de boende är undernärda. Problemet ljs upp för att åtgärdas.
Problemet med Granbommen i Vattholma och Skogsgården i Storvreta belystes för åtgärder. Ett nytt boende planeras Storvreta.Villa Hovstallet, nytt vårdboende i Kungsängen, öppnar den 1mars.
UNT:s artikel om person som blir hemskickad utan att vara färdigbe­handlad på UAS togs upp och svar kommer från MAS (medicinskansvarig sjuksköterska).

7. Inför årsmötet 31mars
Flera nomineringar än tidigare år har inkommit till valberedningen och sekreteraren förbereder valsedlar om sluten omröstning begärs.

8. Mötet i KPR 26 februari
Bordlades till nästa sammanträde.

9. Årsrapport från Trafiksäkerhetsrådet
Rapporten lämnad av Per-Eric Eriksson, tidigare adjungerad från UPS. Ersätts av Jan Ask, enligt tidigare beslut i styrelsen. Rapporten lades till handlingarna.

10. Kollektivtrafiken
Rapport från opinionsmötet med politiker från Landstingets kollektiv­ trafiknämnd den 18 mars föreligger på UPS hemsida.
Sven-Olov, Sten och sekreteraren skriver förslag till remissvar till nästa AU-sammanträde att föreläggas styrelsen den 27 april.

11. Kommunal bostadsförmedling
Jan Ask rapporterar att många frågor ännu återstår att lösa för UBF som startar sin verksamheten 1 juni i år.

12. SÄV-rapport från Årstagården
Eva Gosselman rapporterade från besök på Årstagården den 10 mars. Här skapas trevliga måltider med färger då det är ett demensboende. Rapporten godkändes. Läggs ut hemsidan av sekreteraren.

13. Utbildning i psykisk ohälsa
UPS ledamöter  erbjuds att delta i kommunens utbildningsdagar i psykisk ohälsa. Fredagen den 27 maj och onsdagen den 1juni, kl 9-17. Inbjudan  skickas från sekreteraren.

14. Den Äldrevänliga staden
UPS artikel i UNT den 14 mars, med efterföljande kommentarer av ledarskribenten Johan Rudström, har rönt stor uppskattning rapporterar Karin. Nästa steg i informationen om Staden blir torsdagen den 7 april kl. 13.30 Programgruppen Storgatan inbjudit tekn. lic. Mats Lundström från KTH, samordnare för FoU-projektet SeniorCity att tala om ämnet. Ansökan om projektet den Äldrevänliga staden behandlas vid kommun­ styrelsens sammanträde 6 april.

15. Extrapersonal Storgatan
Styrelsens ledamöter ombads att fråga efter frivilligkrafter i sina organisationer.

16. Ekonomi
Sven-Olov lämnade information om det ekonomiska läget för UPS och Storgatan 11. Rapporten godkändes.

17. Cancervården i Uppsala
Inger Sjöberg aktualiserade de långa väntetiderna på bedömning av sjukdomen och frågar vad UPS kan göra. Ordföranden föreslår att Inger skriver ett förslag till insändare i UPS namn som föreläggs AU före insändande.

18. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde iUPS styrelsen onsdagen den 27 april kl 13.00 på Storgatan 11.
Maj månads styrelsesammanträde är, p g a AU:s andra åtaganden, flyttat till onsdagen den 8 juni kl 13.00.

19. Avslutning
Tackade ordföranden för ett effektivt möte, tillönskade styrelsen en Glad påsk och förklarade mötet avslutat.