Dag: Onsdagen den 25 april 2018
Tid: Kl 13.00 – 15.40
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, , Karin Näslund-Westman, Nas-Ahmed Shaik, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Till mötet hade inbjudits Susanne Fredén och Marie von Post Skagegård att tala om nutrition och Anne-Marie Wimmerstedt om LPR. Susanne arbetar på UAS med övergripande frågor om nutrition och Marie arbetar i en grupp tillsammans med dietist, logoped och läkare för att skapa riktlinjer för kommuner och regioner. I regionens äldrevårdsenhet beräknas 80% lida av undernäring och kostnaden för vården är hög. Svårt att få gehör för detta nationellt. Soc.styr. uppmärksammar kommunerna på risken för undernäring genom en skrift. Uppsala kommun, med 1 900 personer på särskilda boenden, har en dietist anställd som enbart utbildar egen personal. En sjuksköterska ser undernäring hos patienten. Befintliga näringstillskott räcker inte för att begränsa undernäring, det krävs andra åtgärder, t ex 11 timmars nattfasta ökar risken. Styrelsen beslutade att UPS inte gör några framstötningar till kommunen ang åtgärder för att komma till rätta med problemen förrän Susanne och Marie återkommer med ytterligare underlag för att förstärka våra argument. Ordföranden tackade för information.

Anne-Marie; vid nästa möte i LPR den 5 maj diskuteras att läkare på akutmottagningen endast ska arbeta med akuta fall och vara befriade från operationer och avdelningar. Primärvården skall utvecklas, omfördelning av resurser till primärvården. Ökade kostnader beror på hyrsjuksköterskor i högre grad än hyrläkare och planen är att minska kostnaderna. Närvårdsteamen i dag är 3,5 och skall bli 8, ersätter de äldrevårdcentraler? Leif Hällström föreslår att Stjernstedts utredning bevakas så äldres behov på primärvården inte glöms bort. Ordföranden tackade för informationen.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Alla närvarande. En presentation av samtliga styrelseledamöter skedde då den som ägde rum efter årsmötet vid konstitueringen var mycket kort.

3. Dagordning
12. Rapport från genomförda träffar med politiker från alla partier i kommunen och regionen.
13. Tillägg arbetsgrupper
14. Rapport SÄV
15. Kollektivtrafik för äldre
16. Rapport om kontanthanteringen (Länsstyrelsen)

4. Justerare
Utsågs Karin Näslund-Westman.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll från 2018-03-28 lades till handlingarna.
Protokoll från AU 2018-04-16 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Resultat- och balansräkning per 2018-04-20 för UPS godkändes.
Resultat och balansräkning per 2018-04-04 för Träffpunkten godkändes.

7. UPS nya stadgar
Ordföranden gick igenom de ändringar som införts efter påpekanden på årsmötet.Beslutade styrelsen att godkänna stadgarna. Läggs ut på UPS hemsida.

8. Seniorluncher i Uppsala
Lars O. redogjorde för kommunens uppgörelse med Fyrishov om ersättning för seniorluncher. Fyrishov upplevs som dyrt. Mats Hallor föreslår att kostnaderna bör jämföras med kommunens övriga matställen. Styrelsen anser det svårt att få fram priser då produktionskostnaderna kan vara olika.
Beslutades att frågan om seniorluncher följs i KPR och i ÄLN.

9. Utvärderingsassistenter i vården
Harald Bohlin har i en skriftväxling med styrelseledamöter föreslagit att utvärderingsassistenter skall finnas i kommunal omsorg. AU föreslår att ärendet avslutas med hänvisning till nuvarande organisation inom ÄLN. Styrelsen följer AU:s förslag och avslutar ärendet.

10. Äldrevänliga Staden (ÄVS)
Fem konferenser med skiftande innehåll, såsom ålderism, utemiljö, bygg, fritid och landsbygd har arrangerats av kommunen. Deltagarna har varit de som tidigare deltagit i kommunens enkätundersökning om hur Uppsala upplevs. Från styrelsen har sju ledamöter deltagit i olika möten. Nu återstår för kommunen att formulera ett handlingsprogram att arbeta utifrån de närmaste åren. Styrelsen följer arbetet genom att AU deltar i en arbetsgrupp för Äldrevänlig Stad (ÄVS). Rapporten godkändes.

11. Rapport från KPR-möte
Vid sammanträdet 10 april redovisades kommunens Mål och budget 2019-2021 bestående av 9 delmål. UPS lämnar synpunkter på innehållet och kallar till sammanträde med UPS´ KPR-ledamöter tisdagen den 8 maj kl 13. Mötet förstärks med Ulla Hjelmqvist och Leif Hällström. Gruppen redovisar sina synpunkter vid nästa styrelsesammanträde.

12. Kommunens Träffpunkter
Ordföranden informerade om mötet med kommunföreträdare som skall kartlägga hur de 15 Träffpunkterna arbetar. UPS driver på uppdrag av kommunen den 16:e Träffpunkten. Slutrapport framläggs vid årsskiftet 2018/19. Rapporten godkändes.

13. Politikerträffar inför valen 2018
Ordföranden har tillsammans med Lars O. genomfört sex träffar med politiker från kommunen och regionen. Mötena skedde på Träffpunkten och de konstaterar att intresset från både allmänheten och politikerna har varit mycket lågt. Det var svårt att få tydliga svar från politikerna och på riksdagsnivå hade alla åtta partierna kallats, endast fem deltog. Rapporten godkändes.

14. Arbetsgrupp för trafikfrågor
Trafikläget i Uppsala är ibland kaos-artat när fotgängare, cyklister och bilister ska trängas på samma ytor inne i staden. Respekten för andra trafikanter är liten oavsett hur man tar sig fram och äldre personer är särskilt utsatta i det höga trafiktempot. UPS anser bl a att den samlade trafiken på gå-fartsgatan Dragarbrunn bör stoppas. Även kollektivtrafiken har stora brister. Styrelsen beslutade att inrätta en arbetsgrupp för trafikfrågor. Mats Hallor, Leif Hällström och Lars O. Ericsson bildar gruppen och Mats är sammankallande.

15. Arbetsgrupp för landsbygdsfrågor
Uppsala är den kommun i landet som har den största landsbygden och styrelsen beslutade tillsätta en landsbygdsgrupp bestående av Ulla Hjelmqvist, Sven-Olov Larsson och Inger Wentzel med Ulla som sammankallande.

16. Arbetsgruppen för Omsorgsnämnden (OSN)
Styrelsen beslutade att Hans Granlund ersätter Sten Lundgren i gruppen.
Gruppens uppgift är att förbereda frågor inför möten med OSN.

17. Rapport från SÄV-gruppen
Karin rapporterade från möte i gruppen tidigare under dagen där förteckningen över SÄV-ombuden uppdaterats och utförare på respektive boende har uppdaterats. 10 boenden saknar f n SÄV-ombud. Inför SÄV:s 10-årsjubileum i höst beslutade styrelsen att bjuda in Percy Westerlund.

18. Kollektivtrafik för äldre
Mats presenterade en förteckning för de kommuner i landet som subventionerar kollektivtrafiken för äldre i olika former. Frågan kommer upp i många olika sammanhang och styrelsen anser att frågan bör aktualiseras och drivas av UPS. Uppdrogs åt Trafikgruppen att arbeta med frågan även i LPR och genom insändare.

19. Kontanthanteringen
I UPS årsmöte i mars deltog Trifa Kader, Enheten för landsbygds- utveckling på Länsstyrelsen, för att informera om problem med att butiker och serveringar vägrar ta emot kontanter. Hon fick bl a en fråga om Länsstyrelsen ger tillstånd att sluta ta emot kontanter. Kader har nu svarat genom en jurist på Länsstyrelsen i Uppsala, Linnéa Öhrvik, följande:
”Huvudregeln är att kontanter är lagliga betalningsmedel och därmed ska accepteras vid betalning. Denna regel kan dock avtalas bort av affärer, restauranger, etc. En butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter överhuvudtaget, vägra acceptera mynt eller vissa valörer (t ex 1000-lappar). Ur ett konsumentperspektiv är det önskvärt att jag får informationen i god tid (t ex genom en skylt på dörren) så att jag kan välja om jag vill handla där eller gå någon annanstans.”
Informationen läggs ut på UPS hemsida.

20. Nästa sammanträde
Onsdagen den 30 maj kl 13.00. Samling sker kl 12.00 på Storgatan för styrelsens ledamöter för att inta en enklare vårlunch.

21. Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet med förhoppningen att alla styrelse-ledamöter, genom den pedagogiska undervisning i hantering av mikrofon som förekommit under sammanträdet, fortsättningsvis kan yttra sig hörbart, och tackade för bra diskussioner.