Dag: Onsdagen den 24 april 2019, kl 13.00 – 15.15
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Sammanträdet inleddes med att ordföranden hälsade Margareta Parkstam välkommen och alla presenterade sig. Margareta är ledamot i RPR och hon informerade från sammanträdet i RPR den 12 februari. Det var det första sammanträdet efter valet i höstas. Vid mötet genomfördes en presentation och gruppdiskussion om verksamhetsplanen. Den 1 mars inbjöds RPR tillsammans med Rådet för delaktighet och Beredningen för demokrati, jämställdhet och  integration till en workshop i likabehandling i arbetet samt bemötande, tillgänglighet och service. Vid kommande sammanträde den 9 maj innehåller programmet bl. a. en workshop – digitaliseringsstrategi, information om mobila närvårdsteamet, vårdplatsläget på Akademiska m.m.

Jan Ask tog upp den kritik som finns mot den vårdande personalen och poängterade värdet av bra bemötande samt den nya lagen om utskrivnings-ordningen. Leif Hällström påtalade tendensen att skicka hem äldre patienter fortare än yngre. Margareta menar att Uppsala kommun är stort och med många vårdgivare i både kommun och region, vilket medför att samverkan  mellan olika vårdgivare kan bli lite komplicerad. Jan Ask tackade Margareta för värdefull information.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Brittmari Ekholm, Eva Gosselman och Ulla Hjelmqvist.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:

  • Tillgänglighetsgruppen
  • Seminarium om ensamhet
  • Personalsituationen på Träffpunkten
  • Äldrevänlig Stad

4. Justerare
Utsågs Hans Granlund.

5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2019-03-28 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-04-01 och 2019-04-14 lades till handlingarna.

6. Justering av årsmötesprotokollet
I UPS verksamhetsberättelse påtalades en felaktig formulering i texten och mötet beslutade att texten rättas. Med anledning härav har ordföranden lagt till en skrivelse till årsmötesprotokollet som tydliggör UPS uppfattning. Styrelsen tillstyrkte åtgärden.

7. Ekonomiadministrationen och personalärenden
Med anledning av att kassörsposten är vakant i styrelsen har arbetsuppgifterna avseende ekonomi fördelats mellan Matthieu Hartig och Therese Högefjord. Styrelsens ledamöter uppmanas att aktivt delta i arbetet med att få fram en kassör snarast.
Vid personalmöte 16 april informerades personalen om nya rutiner för städningen och annonsen för verksamhetschefen ute till 15 maj.
Prenumerationen på DN uppsagd.
Rapporten godkändes.

8. Konsumentfrågor
Med anledning av riksdagsledamoten Sanne Lennströms besök vid nästa sammanträde diskuterades de frågor styrelsen vill belysa, konsumentskyddet, konsumentköplagen, kontanthanteringen, vilseledande reklam för naturliga läkemedel och hälsotillskott. Sekreteraren förmedlar informationen till Lennström.

9. Rapport från Regnbågsseminarium
Eva Gosselman och Inger Wentzel har deltagit i ett av kommunen anordnat seminarium om att leva och åldras som HBTQ-person. Inger rapporterade att Europas första HBT-boende finns sedan 2013 på Gärdet i Stockholm och heter Regnbågen. Inga tankar finns i Uppsala om ett sådant boende.
Eva har avlämnat skriftlig rapport. Rapporten godkändes.

10. Årsmöte i Folkrörelsearkivet
Rune Hedman lämnade rapport från mötet. 599 föreningar är medlemmar.
Årsavgiften höjs 2020 från 450 kronor till 500 kronor. En särskild avgift tas ut för långsiktigt arbete med digitalt sparande av handlingar.
Rapporten godkändes.

11. Konferens om att förebygga äldres ensamhet
Förelåg inbjudan till en halvdagskonferens i Stockholm med redovisning av Stadsmissioners projekt Äldres existentiella och psykiska hälsa.

12. Rapporter
Stadsplanegruppen: Svarat på Börje tull, Diskuterades hur handlingarna  i varje ärende förvaras, bör beredas i gruppen. Sekreteraren ordnar pärm.

Landsbygdsgruppen: Karin N-W meddelade att hon på önskemål från Lars Borg, Postens pensionärsråd, vidarebefordrat ett brev till Ulla Hjelmqvist med kommentarer/synpunkter på UPS landsbygdsprogram.

Programgruppen: arbetet inför höstterminens program fortskrider.

SÄV-gruppen: Inbjudan till mötet 6 maj utsänt.

KPR-gruppen: Möte 11 april om Mål och uppdrag 2019-2021.
Synpunkterna inlämnade föregående år blev tillgodosedda. Intresserade styrelseledamöter inbjuds till möte 14 maj kl 15 på Storgatan för att lämna synpunkter på förslaget.
Varje innevånare i Uppsala kommun har en skuld på 73 000 kronor, uppgår nästa år till 100 000 kronor.

Historiegruppen: Arbetet fortskrider.

Trafikgruppen: Diskuterat träffpunkterna, få folk att åka in till centrum, att sjukresebussarna kan användas.Mats inte hört något från kommunen men han är registrerad, uppmanas ta kontakt med dem.

ÄLN-gruppen: Möte med ÄLN:s AU 17 april. Jan redovisade Soc.styr 5 år med sjunkande siffror på ssk boenden. Fick mycket bra respons från ledamöterna, varför vänta på nya siffror det måste göras något nu. Utan negativa tjänstemän. Finns en politisk vilja att ta tag i de boenden som har dåliga siffror. 800 milj kr från staten avsatta till äldrevården enligt Hoffstedt. Nästa möte 22 maj.

OSN-gruppen:  Inget möte.

ÄVS: Möte 5 april. Omarbetar handlingaplanen till en högre administrativ nivå. Nytt möte den 9 maj.

Tillgänglighetsgruppen:  Möte den 9 maj.

Rapporterna från samtliga arbetsgrupper godkändes.

13. Seniorluncher
Mats Hallor rapporterade från möte med en politiker. Försök att få fram vad kostnaden är för en seniorlunch och vad subventionen från kommunen är har inte lyckats. Kommunen kan inte besluta förrän man vet kostnaderna. 40 kronor per lunch går tillbaka till köp/sälj-modellen. Man skall även titta på de privata alternativen.
Rapporten godkändes.

14. Sommarstängt på Träffpunkten
Träffpunkten är stängd 2019-07-01 – 07-31. Therese semester samma tid.
Lena semester juni månad, slutar den 30 juni. Matthieu mitten av juli till mitten av augusti. Rapporten godkändes.

15. Nästa styrelsesammanträde
Måndagen den 27 maj 2019 kl 13.00  på Storgatan.

16. Sammanträdet avslutas
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.