Dag: Måndagen den 21 sept. 2020
Tid: Kl. 13.20- 1600.
Plats: Storgatan 11, Uppsala

Närvarande:
Karin Näslund-Westman (ordförande), Britt-Marie Ekholm, Lars O. Ericsson, Dag Fredriksson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Eric Knutson, Berthold Lindersten, Per Lundberg, Sven-Erik Nyström, Inger Sjöberg, Rolf Wallner.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade den nya styrelsen välkommen och vände sig särskilt till de nya ledamöterna Sven-Erik Nyström, Berthold Lindersten, Dag Fredriksson, Eric Knutson och Per Lundberg.
Styrelsens ledamöter fick sedan presenterade sig.

2. Närvarande
Hela styrelsen närvarande utom Ulla Hjelmqvist som anmält förhinder.

3. Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter under övriga frågor: styrelsens kontaktadresser, uppdatering av hemsidan.

4. Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Lars O. Ericsson.

5. Årsmötet 2020-09-16
Detta årsmöte kunde inte genomföras fysiskt utan genomfördes via telefon. Konstaterades att årsmötet trots detta kunde genomföras utan några problem.

6. Ekonomi
UPS skall hos äldreförvaltningen ansöka om ett föreningsbidrag, som skall kompletteras med Årsmötesprotokoll och revisionsberättelse.

7. Protokoll.
Protokoll för styrelsemöte 2020-08-24 lades till handlingarna och i årsmötet 2020-09-16 konstaterades att den ursprungliga versionen innehöll ett fel som rättas av den då tjänstgörande sekreteraren.

8. UPS organisation
Ordföranden informerade om UPS organisation och om UPS vision, vilka ersättningar styrelseledamöter får vid närvaro på sammanträdena.

9. Representation i KPR, ÄLN, ÄVK och TITA
a)  Ulla Hjelmqvist av valdes in av styrelsen som ersättare till i KPR

b)  I KPR (Kommunala Pensionärs Rådet) representeras av AU, d.v.s. Karin Näslund-Westman, Lars O. Ericsson, Berthold Lindersten och Sven-Erik Nyström samt ersättare Mats Hallor, Inger Sjöberg, Britt- Marie Ekholm och den nyvalde Ulla Hjelmqvist. Nästa sammanträde i KPR sker digitalt den 25 september och 27 november.

c)  I ÄLN (Äldrenämndens presidium) representeras av UPS AU. Nästa sammanträde är 10 december.

d)  I ÄVK, Äldrevänlig kommun är UPS referensgrupp som i huvudsak består av UPS AU.

e)  I TITA (Tillgänglighetsgruppen) representerar av UPS AU. Nästa sammanträde är i mars 2021.

10. Arbetsgrupper i styrelsen
Styrelsen återkommer vid kommande sammanträden med denna fråga. En kaffegrupp beslutades till nästa s-möte med Hans Granlund som sammankallande och övriga är Per Lundberg och Sven-Erik Nyström.

11. Inför Höstmötet den 3 dec. 2020
Höstmötet diskuterades utifrån den pandemi som råder och huruvida UPS kan frångå stadgarna med att enbart begränsa deltagarantalet av ombud så att enbart ett ombud från varje medlemsförening får delta. Styrelsens förslag är att Höstmötet äger rum 3 december 2020 i Korskyrkans lokaler och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. AU fick i uppdrag att förbereda Höstmötet med att ta fram förslag till verksamhetsplan, årsavgift samt till budget till kommande styrelsemöte. Kallelse måste skickas ut till föreningarna vecka 41 och handlingar skickas ut per post senast 2 veckor innan mötet.

12. Rapporter från KPR, ÄLN, TITA och SÄV
Ordföranden frågade om det fanns frågor på det material som skickats ut till alla styrelseledamöter från KPR, ÄLN och TITA. Inga frågor fanns. SÄV:s arbetsgrupp träffas 5 okt. Eric Knutson tog upp problemet med felaktigt parkerade sparkcyklar. Han uppmärksammade också problemet med att det för närvarande saknas servering på Träffpunkterna.

13. Nästa sammanträde
Utifrån att tillgången på lokaler är oklar så föreslog ordföranden två datum den 19 okt eller 21 okt. för nästkommande styrelsemöte.

14.Nästa AU
Nästkommande AU blir 28/9. kl. 10-12 samt 12/10 kl. 10-12.

15. Information
Ordföranden påminde om den av Uppsala kommun arrangerade Äldredagen som äger rum 1 oktober. Denna är rent digital och nås via Uppsala kommuns hemsida.

16. Övriga frågor
a) På uppkommen fråga om vilka adresser som skall lämnas ut för styrelsens medlemmar. Adresser finns redan på UPS hemsida. Beslutades att det ska vara som tidigare med funktionsadresser för AU. ordförande.ups@uppsalapensionarerna.se, viceordforande.ups@uppsalapensionarerna.se, sekreterare.ups@uppsalapensionarerna.se och kassor.ups@uppsalapensionarerna.se

17. Hemsidan
Hemsidan bör uppdateras, AU undersöker hur detta ska göras.

18. Avslutning
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade för visat intresse.