Td: 10.00-10.50
Plats: Telefonmöte
Deltagande: Karin Näslund-Westman, ordförande, Britt-Marie Ekholm, Britt-Marie Löfgren, Sven-Erik Nyström, Rune Hedman, Leif Hällström, Ulla Hjelmqvist, Erik Knutsson, Per Lundberg, Eva Gosselman, Dag Fredriksson, Hans Granlund, Lars-Gunnar Borg (punkt 3)
Icke deltagande: Inger Sjöberg Mats Hallor

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Närvarande
Hela styrelsen förutom Inger Sjöberg och Mats Hallor deltar.

3. Valberedningen
Valberedningens sammankallande Lars-Gunnar Borg informerade om ett val till revisorsersättare som inte blev gjort vid årsmötet. Valberedningen föreslår Sigvard Nilsson till revisorsersättare vilket godkännes av styrelsen.

4. Dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Leif Hällström.

6. Anmälan protokoll
Följande protokoll  lades till handlingarna:

  • Styrelseprotokoll 2021-02-24
  • AU-protokoll 2021-03-08
  • Årsmötesprotokoll 2021-03-25
  • Konstituerande protokoll 2021-04-06
  • AU-protokoll 2021-04-12

7. Ekonomi
Kassören rapporterar om icke inbetalda medlemsavgifter och påminnelser om detta. 
Diskussion om träff för styrelsen samt inbjuda avgående styrelsemedlemmar och valberedningens sammankallande för en vårlunch på Tuna Kök och Bar den 1/6. Beslutas att UPS står för mat och måltidsdryck.

8. Personlig ersättare i KPR
Styrelsen beslutade utse Per Lundberg som ersättare.

9. Arbetsgrupper
Förslag från ordförande att vänta till hösten med att sätta samman de olika arbetsgrupperna. Alla styrelsemedlemmar uppmuntras komma med intresseanmälan om att ingå i de olika grupperna helst före höstens första styrelsemöte 25 augusti.

10. Rapporter
AU haft möte med ÄVK och fått information om vad som är på gång fram mot 2025 inom kommunen. Nytt möte kommer att äga rum den 2 juni.

11. Information
22 april inbjudan till Inspirationsdag för välfärdsutveckling, AU + Per Lundberg deltar.
28 april KPR, teamsmöte om Mål och Budget.
29 april möte med ÄLN`s AU.
7 maj SÄV-mötet inställt, fråga om att ha ett telefonmöte togs upp, ok från styrelsen om detta.
24 maj TITA-gruppen möte, ordförande efterlyser åsikter och förslag från styrelsemedlemmar när det främst gäller äldre i gatumiljön.
16 sept KPR fokus på trygghetsfrågor.

12. Övriga frågor
Inga anmälda till mötet.

13. Nästa sammanträde
Tid för nästa möte 26 maj ändrades till kl.10.00, telefonmöte.

14. Mötets avslutning
Mötet avslutades och ordförande tackade samtliga för deltagande.