Dag: Onsdagen den 27 april 2016, kl. 13.00 15.50
Plats : Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat. Första mötet efter årsmötet, vid vilket Rune Hed man invaldes, inleddes med en kort presentation av ledamöterna själva .

2. Närvarande
Förhinder anmälts av Carin Unebrand.

3. Dagordning
Godkändes med tillägg under 13 f. Färdtjänsten.

4. Justerare
Utsågs Rune Hedman.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 23 mars lades till handlingarna.
AU-protokoll från 22 april lades till handlingarna.

6. Kommunorganisationen nya nämnder
Syftet med förslaget är att
– öka den politiska genomslagskraften
– organisationen skal l vara begriplig och logisk för med borgaren
– effektivisera styrningen av verksamheten

Fördelar är att UPS frågor skall finnas med i alla nämnder , att politikerna i ALN får större ansvar. LOV blir kvar och LOU skall stärkas. Internfaktureringen slopas, en besparing på 10 Mkr. Jan, som har erfarenhet av tidigare kommunala omorganisationer , är tveksam till att den nya organisationen medför bättre förändringar för UPS del, bl a är KPR inte med i förslaget.
Genomförs 2017. Beslut: UPS svarar genom AU, remisstid 4 maj.

7. Tillgängligheten på UKK
Rolands påpekanden på brister i tillgängligheten på UKK har medfört att Jan kontaktat ordföranden i styrelsen för UKK, Lena Hartwig, som kallar till ett möte med henne och UKK :s VD.

8. Tillgängligheten i kollektivtrafiken för personer med funktionshinder
Sten har skrivit ett förslag till remissvar, som han tillsammans med Sven­ Olov, bearbetar och insänder. Remisstid 31 maj. Tillstyrktes.

9. Ärenden till KPR:s möte 10 juni
Den gamla stenbeläggningen i centrala staden som tillkommit för att bevara känslan av gammal kultur är problem för matkassar på hjul, särskilt när de är tungt lastade. Styrelsen konstaterade att Äldreförvaltningens direktör lämnat olika svar i pressen och på möte med ÄLN:s presidium , på de miljoner kommunen missat att ansöka om hos staten. Vilket inflytande har kommunen i kollektivtrafiknämnden? UPS Stadsplanegrupp har påtalat trånga trottoarer där gående med rollator eller barnvagn skall trängas med cyklister, de senare ofta med mycket hög fart.
Rolf tar upp frågan om investeringsbidrag för trygghetsboenden, medel från staten till kommunerna. Definitionen av trygghetsbostäder ej klarlagd. Ett investeringsstöd på 50% finns att söka för att starta byggande av äldreboenden.
Kommunen utreder ny form av serviceboende i stället för omsorgsboende. Viss förvirring i nomenklaturen för boenden för äldre föreligger.
Styrelseledamöterna uppmanas att kontakta Jan för fler frågor att ta upp.

10. Ärenden till LPR
UPS kanaler till LPR är styrelseledamoten Mats Hallor och SPF:s Ann­ Marie Wimmerstedt. Vårdplaneringen mellan kommun och landsting bör tas upp på LPR. Felaktigheter meddelas ibland i pressen men Mats menar att det i stort fungerar bra.
Jan berättar att Patientnämnden, där han är ledamot, får utökat mandat för sitt arbete, oklart hur. Jan redogjorde för arbetet i nämnden där klinikchefen skall ta reda på vad som hänt i ärendet och vad som skall göras för att förbättra. Det handlar mer om bemötande än om medicinsk behandling.

11. Sommaruppehåll Träffpunkt Storgatan 11
Förslag föreligger från personalen om följande tider:
Veckorna 28 30 är Träffpunkten stängd med tillsyn av verksamhets­ chefen.
Veckorna 27, 31 och 32 är öppettiden 9 – 13 varje dag. Styrelsen beslutade tillstyrka förslaget.

12. Styrelsemöten hösten 2016
Fastlagda: 28 september, 26 oktober, 30 november. Avslutning 14 december. Samtliga möten börjar kl 13.00.
Augustimötet blir en hel dag och förslag föreligger att förlägga mötet till en båt över Ålandshav. Tiden ändrades till 28 29 augusti. Uppdrogs åt Karin och sekreteraren att ge förslag till tidplan och kostnad. Anhörig kan delta för egen kostnad. Maj-Lis avböjde deltagande. Carin Unebrand tillfrågas.
Den bokade tiden på Storgatan, onsdag 31 augusti, kvarstår till dess beslut om ev. resa har fattats.

13. Ny biblioteksplan
Rune har deltagit i en workshop om kommunens nya biblioteksplan. Bak­grunden är en uppdatering av lagen, därav revideringen. Lagen fastställer att biblioteken skall vara en informationscentral och inte endast för ut­låning. Biblioteksbussarna går ej till samtliga äldreboenden . Den nya planen skall vara klar i oktober 2016. Inger påtalar att ljudnivån på biblioteken är för hög. Uppdrogs åt Rune, Sven-Olov och Roland att bli en biblioteksgrupp och förslå styrelsen ett remissvar.

14. Rapport från KPR 26 februari
Ärendet bordlagt vid tidigare sammanträde. Konstaterades att samtliga punkter redan behandlats i styrelsen i samband med att frågorna löpande aktualiseras.

15. Seminarium m Mats Lundström, KTH
Sven-Olov orienterade om bakgrunden  till besöket, att Mats Lundström har varit handledare för Julia Eriksson som skrivit uppsatsen om hur Stockholm kan bl i en stad tillgänglig för äldre. Tanken är att planerare i Uppsala kommun alltid skall involvera äldre i alla sammanhang där förändring eller nyskapande sker. Tanken genomsyrar allt arbete och alla beslut som fattas i UPS styrelse och arbetsgrupper.

16. Artikel i Uppsalatidningen
KF har beslutat att skicka in ansökan till WHO att delta i projektet Den Äldrevänliga Staden och Uppsala bl ir därmed den andra staden i Sverige som ansöker om att delta i projektet.
AU har beretts möjlighet att delta i formuleringen av ett pressmeddelande som kommer. Delades ut till styrelseledamöterna. Rapporten godkändes.

17. UL:s ändringar i linjedragningen för busstrafiknätet
Flera av de synpunkter som framfördes om förslaget vid UPS opinionsmöte den 18 mars har uppmärksammats och ändringarna finns med i det förslag som UL redovisar före beslut. Bl a trafiken till Sunnersta, inom Gottsunda, m. fl. platser har tillgodosetts v ilket vi tolkar som att UL lyssnat på UPS. Rapporten godkändes

18. Färdtjänsten, nu Särskild kollektivtrafik
Jan rapporterade från möte där Färdtjänsten nu blir Särskild kollektivtrafik. Ett projekt som innebär att gratis kollektivtrafik genomförs för färdtjänst­ berättigade. En grupp på 100 personer omfattande olika åldrar och kvinnor/män genomförs. Flera styrelseledamöter ställde sig frågande till förslaget eftersom alla färdtjänstberättigade över 65 år idag reser utan kostnad på bussar. Kommunen förbinder sig att betala 100 seniorkort.
Förslaget kommer på remiss i maj.
För att tillgång till Riksfärdtjänst måste resande ha beviljats färdtjänst i kommunen. Kommunen upphandlar nytt lT-system och kan därmed lokali­ sera bilarnas färd. Roland och Sten utsågs till remissgrupp.
I den användargrupp som ännu ej kommit i gång är fortfarande Sten och Carin ledamöter, inom sig utser de ordinarie och ersättare.
Mjuka linjen ersätts med ny linje. Rapporten godkändes.

19. Rapport från Stadsplanegruppen
Gruppen har svarat på remisser om kvarteret Rosen i hörnet Liljegatan och S:t Göransgatan där gång- och cykelbanor skall anläggas längs Liljegatan . Man har också påtalat att befintlig livsmedelsbutik bör finnas kvar i området.
Remiss ang. byggenskapen i kvarteret Hugin vid ån har också besvarats . Kvarteret involveras i bostadsbebyggelsen i Industristaden och gruppen har påtalat att den östra delen bör reserveras för ett urval av olika former av äldreboenden.
Östra Salabacke Il är ute för granskning och där konstaterar gruppen att UPS skrivelse inte finns med i förteckningen över utlåtanden.
Rapporten godkändes.

20. ÄLN:s ordförande Träffpunkten
Träffpunktens programgrupp , har med stöd av Sven-Olov, lyckats Monica Östman att informera om ÄLN:s arbete vid ett seminarium den 11 maj kl 10.00. Ett utsökt tillfälle för styrelseledamöterna att informera sig om nämndens arbete och ställa frågor.

21. Nästa sammanträde
Onsdagen den 8 juni kl 13.00 Storgatan.

22. Avslutning
Tackade ordföranden för givande diskussioner och förklarade mötet avslutat.