Dag: Onsdagen den 31 maj 2017
Tid: Kl 13.00 15.30
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask. ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokollen, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Till dagens sammanträde hade Anne-Marie Wimmerstedt inbjudits till mötet för att rapportera från mötet i LPR den 9 maj. Mammografi för äldre över 74 år diskuterades, finns ingen öppning just nu, tas upp igen senare2015 opererades 75 personer för sjukdomen i Uppsala län. När det gäller byte av läkemedel så erhålles viss rabatt på mellanskillnaden mellan den apoteket erbjuder och den som läkaren skrivit ut om medicinen ingår i högkostnadsskyddet. För att få exakt den produkt som läkaren ordinerat  skall det anges på receptet att den inte får bytas ut. Alltid aktuell medicinlista med sig hem vid utskrivning från UAS. Att patienter akutmottagningen som är över 80 år får vänta längre kan bero på att plats saknas för inläggning eller symptombilden måste utredas. Möte med akutsjuksköterskan Susanne Järhult planeras. Sex nya akutläkare  utbildas  bara för akutmottagningen. Frågan uppkom om sjuksköterska kan skicka patient till röntgen innan läkaren kommer för att förkorta väntetiden.
Ny fråga var primärvårdens roll inför stora förändringar, den blir fösta linje sjukvården, Sofia Kiart utreder.
Ordföranden tackade Anne-Marie för att hon deltagit, inbjöd henne till styrelsemötet den 30 augusti och tillönskade henne en trevlig sommar.

1. Sammanträdet öppnas

2. Närvarande
Samtliga ledamöter närvarande.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Lars O. Ericsson.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-0329 och 2017-04-26 lades till handlingarna. AU-protokoll 2017-05-12 och 2017-05-22–23 lades till handlingarna.

6. Trudhem Storgatan 11
Ordföranden redogjorde för förloppet av ärendet och vice ordförande rapporterade från möte den 17 maj med tjänstemän från kommunen. Styrelsen har erhållit minnesanteckningar från mötet. Ett nytt möte hålls den 20 juni. Beslutade styrelsen att gå ut med information till medlemsorganisationerna via hemsidan är klart besked lämnats från kommunen om hur långt fram i tiden bokning kan göras

7. Ekonomi
Kassören söker 236 000 kronor från Uppsala kommun för UPSverksamhet 2018.Ansökan om medel till Träffpunkten bygger på att verksamheten får vara kvar i huset under hela 2018. Kompensation för ökade personallöner har inte erhållits sedan starten 2011 men har nu räknats in i de 1 518 000 kronor som söks.
Rapporten tillstyrktes.

8. Extra KPR-möte om mål och budget
UPS KPR-ledamöter deltar i ett extrainsatt möte fredagen den 9 juni för att diskutera ekonomiska förutsättningar inför framtiden. Tyvärr kan inte alla ledamöter delta. Men ordföranden kallade till ett förmöte och uppmanade alla ledamöter som kan, att delta den 8 juni kl 10.00 på Storgatan för att diskutera hur UPS kan påverka innehållet i kommunens budget.

9. Augustimötet 2016, uppföljning
Ordförande, kassör och webbredaktören, Matthieu Hartig, har, utifrån redovisningen av grupparbeten vid augustimötet 2016, försökt klassificera alla de ärenden som UPS hanterar i sin verksamhet. Presenterades förslag till försättsbladet till den katalog som ska bli underlag för UPS fortsatta målinriktade arbete. Ordföranden påpekade att detta är en börjat. Rapporten godkändes.

10. UPS Hemsida
Matthieu, UPS webbredaktör, har byggt en ny hemsida där besökaren smidigt skall kunna navigera sig fram till en organiserad information. Ett kommentarfält finns men är inte kopplat till Facebook. Artiklar och inlägg i Nyhetsbrevet skickas till redaktören för godkännande.
Ordföranden tydliggjorde att inlägg som ledamöterna gör ska ligga inom de ramar som styrelsen beslutat och inläggen undertecknas  som representant för UPS. Det får inte finnas risk för sammanblandning när ledamot redovisar sina åsikter, om det är som UPS-ledamot eller som privatperson. Rapporten godkändes.

11. Möte med ÄLN:s presidium 13 juni
Användningen av stödet från Socialstyrelsen till kommunen, 33,7 Mkr till kommunen , undvikande av trycksår, utevistelse för de boende, fortsatt diskussion om hur Socialstyrelsens kontra SKL:s enkät skall tolkas. Även frågan om Träffpunkt ens framtid tas upp.

12. Sommarstängt på Träffpunkten
I överenskommelse med personalen är Träffpunkten stängd under perioden 2017-07-10 – 2017-08-07. Under de två närmaste veckorna före är det öppet förmiddagar.

13. Uppsägning/nyanställning på Träffpunkten
Barbro Lindahl har beviljats entledigande från sin tjänst som bitr. verksamhetschef från 20 augusti. Lena Johansson (65) går, ner i tjänst. Det innebär att utrymme finns att anställa en person på heltid. Lena är även fortsättningsvis verksamhetschef.

14. LÖK-möte
Ordföranden rapporterade från mötet 29 maj. Rapport från Dialog­konferensen, som fortsättningsvis skall hålla på Ht för att med nyvalda ledamöter i föreningarna, arbetet under resten av året och organisations-frågor. Minnesanteckningar finns. Nästa möte 14/6.
Rapporten godkändes.

15. Erasmusmötet den 4 maj
Kassören redovisade mötet. ÄLV och UPS, arbete presenterades. Deltagarna kommer från Sverige, Portugal. Spanien och Polen.
Rapporten godkändes.

16. Ordförandekonferensen 4 maj
Rolf Wallner rapporterade från mötet (Trygghet i hemmet). Föreläsare från Polisen, brandförsvaret, försäkringsbolag och säkerhetsansvarig i Uppsalahem berättade om förebyggande åtgärder för att en säkrare tillvaro. Ordföranden tackade Rolf för ett väl planerat möte som ränte stor uppskattning från de närvarande. Rapporten godkändes.

17. SÄV-möte 8 maj
Diskuterades förebyggande åtgärder för att förhindra trycksår, utevistelse för de boende och inför sommaren, vätsketillförsel. Samtliga punkter tas med till möte med ÄLN den 13 juni.

18. Programmet på Träffpunkten hösten 2017
Programgruppen har avslutat programarbetet som håller samma höga standard som tidigare. Ledamöterna  är kostnadsmedvetna och håller fast vid arvodesnivån för föreläsare, 1 500 kronor. Samtliga ledamöter kvarstår i gruppen. Programmet trycks i 1 400 ex. Rapporten godkändes.

19. Socialstyrelsens uppmaning: Balansera mera
För att minska fallolyckorna som äldre ofta drabbas av kommer en kampanj under 2017. Alla föreningar bör genomföra en aktivitet och material finns att hämta på www.socialstyrelsen.se/balanseramera. Påtalades att en sjukgymnast bör delta i aktiviteten när den genomförs. Rapporten godkändes.

20. Europeiska trafikveckan
Kassören meddelar kommunen, senast den 31 maj, vilka frågor som bör tas upp avseende äldre i trafiken vid ett möte den 18 september. Kampanjen drivs under veckan 16 22 september. Rapporten godkändes.

21. Nästa sammanträde
Onsdagen den 14 juni kl 13. Förhinder anmäldes av Brittmari, Eva och Inger S.

22. Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.