Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Nas-Ahmed Shaik, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel (fr o m & 12 b).

1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.

2. Förhinder
Förhinder hade anmälts av Ewon Enqvist, Hans Granlund samt Ulla Hjelmqvist.

3. Dagordning
Dagordningen godkändes.

4. Justerare
Till justerare utsågs Inger Sjöberg.

5. Protokoll
Styrelseprotokollet från 2018-04-25 samt AU-protokollet 2018-05-21 lades till handlingarna.

6.a) Ekonomi
Balans-och resultatrapporter för UPS resp Träffpunkten
 presenterades av kassören.

6.b) Ansökan om bidrag för UPS resp Träffpunkten presenterades av kassören. 230 000 kr äskas för UPS samt 1 350 000 kr för Träffpunkten. Beloppen godkändes av styrelsen.

7. Nya datalagen (Ekonomi)
De nya bestämmelserna föredrogs av kassören. Godkändes föreslagna åtgärder.

8. Kommunens mål och budget
En grupp från styrelsen har vid ett särskilt möte diskuterat kommunens förslag till mål och budget för 2019 – 2021. Ordföranden har sammanställt de synpunkter gruppen enades om i dokumentet. ”UPS synpunkter på mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun 2019-2021”. Under Mål 4 står att ”Uppsala är en öppen, jämställd kommun” och att ordet jämlik bör tas in som en förstärkning av målet. Rune Hedman hävdade att ordet ”jämlik” kan ge fel associationer och yrkade att det skulle uteslutas. Mats Hallor stödde Runes förslag. De båda förslagen ställdes mot varandra i en omröstning som förespråkarna för den ursprungliga texten vann och styrelsen beslöt således att behålla denna.
Dokumentet godkändes med vissa justeringar och kommer att skickas till kommunen före sommaren.

9. Internetuppkoppling på särskilda boenden
Förslaget togs upp i Äldrenämndens presidium den 12 maj. Ordföranden hänvisade därtill och skrivelsen lades till handlingarna.

10. Ny lag om serviceboenden från 2019-04-01
Ordföranden redovisade innehållet i den nya lagen om serviceboenden. Rapporten godkändes.

11. Träffpunktens sommaruppehåll 2018-07-01–2018-07-31
Godkändes tiden för sommaruppehållet.

12. Rapporter
a) Omsorgsnämnden
Ordföranden informerade om mötet med Omsorgsnämndens presidium, som ägde rum på Äldreboendet Liljeforstorg 4. De frågor som UPS önskade ta upp på mötet kvarstår till nästa möte med presidiet.

b) Äldrevänligt boende (Stadsplanegruppen)
Stadsplanegruppen har i rapporten redogjort för sin syn på planering av bostäder för äldre. Det fastslogs att dokumentet efter bearbetning ska skickas till styrelsen för synpunkter. Det färdiga dokumentet bör överlämnas till projektet för ”Äldrevänlig stad”.

13. Förslag till heldagsmöte i höst
Lokal för styrelsemöte den 26 september är bokad på Fyrishov. Mötet beräknas pågå 8.30-16.30. Temat för mötet blir ”Äldre i media.”

14. Övriga frågor
Det fanns inte några övriga frågor.

15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde  äger rum den 29 augusti 2018.

16. Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.