Dag: Måndagen den 27 maj 2019, kl 13.00 – 15.20
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Hans Granlund, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Riksdagsledamoten Sanne Lennström, civilutskottet, besökte på egen begäran sammanträdet för att informera om konsumenträtten och få styrelseledamöternas synpunkter på  olika ekonomiska frågor. Hon berättade om nya lagar som tillkommit före innevarande mandatperiod i riksdagen, t ex vilseledande reklam om hälsa. Flest klagomål kommer på bredband och fibrer. Kommande lagstiftning avser sms-lån, spelreklam och tiden för reklamationer på varor. Sanne berättade att Riksbanken beslutat att bankerna skall vara skyldiga via lag att tillhandahålla kontanter.
Jan tackade för värdefull information och inbjöd Sanne till UPS Höstmöte. Om hon inte kan delta meddelar hon Jan vem ersätter henne.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden styrelsen välkommen till sammanträdet.

2. Närvarande
Frånvaro anmälts av Eva Gosselman och  Mats Hallor.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:

  • Rapport referensgrupp LÖK
  • Nyhetsbrevet
  • UPS utan kassör, åtgärd

4. Justerare
Rune Hedman

5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2019-04-24 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-05-17 lades till handlingarna.

6. Mål och budget 2019-2022
Åtta styrelseledamöter träffades 2019-05-14 för att diskutera förslaget. Ordföranden presenterade förslag till skrivelse att tillställas kommunen.
I skrivelsen ifrågasätter UPS hur mycket näringslivet skall påverka olika kommunala beslut, att folk ska ha råd att bo i nybyggda bostäder, varför exkluderas trygghetsbostäder i förslaget samt flera synpunkter på den språkliga utformningen i budgetförslaget som i vissa fall är obegriplig.
Skrivelsen godkändes.

7. Anställning på Träffpunkten
Tretton ansökningar inkommit, de flesta överkvalificerade för jobbet.
Efter intervjuer med tre sökande beslutade AU att anställa Therese Högefjord som verksamhetschef från 2019-08-01. Annons om medarbetare efter Therese läggs ut på AF 3-17 juni omfattande 60%.
Rapporten godkändes.

8. Rapporter
Stadsplanegruppen: Inger Sjöberg meddelade att svar på Seminarieparken inlämnats, utlagd på UPS hemsida. Inger rapporterade från ett seminarium i Göteborg om Bostäder för äldre. Företaget Seniorvärlden anordnar ett nytt seminarium i Stockholm 1 oktober.

Landsbygdsgruppen: Ulla konstaterar att det händer mycket just nu, bl a finns det fler deltidsanställda brandmän.

Programgruppen: Höstens program i stort sett klart, spikas 14 juni.

SÄV-gruppen: I mötet 6/5 deltog 9 VC, 1 områdeschef och 40-talet SÄV-ombud. Två VC var inbjudna att berätta om sitt arbete. Just nu är 8 nya SÄV-ombud anmälda till introduktion 11 juni. Nästa SÄV-möte den 23 september.

KPR-gruppen: Mötet 24/5. Tove Västibacken från stadsbyggnadsförvaltningen berättade om cykelvett till  nya studenter, problem med hyrcyklar och de nya elskotrarna. De senare är fordon men körs på trottoarer och gångvägar och cykelställen är inte anpassade för dem. Lina Wahlström, kommunledningskontoret informerade om kommunens handlingsplan för psykisk hälsa. Anders Friborg, samma kontor, informerade om trygghet och social oro på landsbygden, den senare är mycket liten på landsbygden. Nästa sammanträde i KPR 20 september handlar om UPS skrivelse Bostäder för äldre.
Ulla Hjelmqvist efterlyser utredningen om Träffpunkterna i kommunen.      

Historiegruppen:  Rune har på Stadskontoret hittat handlingar om när UPS bildades 1995. Gruppens arbete redovisas och diskuteras på styrelsemötet den 28 augusti.

Trafikgruppen:  Inget möte.

ÄLN-gruppen: Karin rapporterade från möte 22/5. Säkerheten på ssk boenden, kontinuiteten blivit bättre, levnadsberättelser som inte följer de boende, nutritionen i vården med bra rutiner från MAS, redovisning av vårddagar på sjukhus i utskrivningsprocessen genom ett gott samarbete med regionen, bra info om den palliativa vården med ssk utbildning av vårdspersonalen av sjuksköterskor, extravak tas in, stöd för anhöriga och eftersamtal med anhöriga. Kommunen har kommit långt i förbättringen av den palliativa vården. Efterfråga på broddar är en ekonomisk fråga enligt Caroline Hoffstedt, tveksamt med tanke på kostnaden för vården vid halkolyckor, men hon ska titta på frågan.

OSN-gruppen:  Inget möte, svårt att få kontakt med nämnden. Ordföranden påtalade bristen på intresse från nämnden att träffa UPS vid KPR-mötet den 24/5. Hoffstedt kontaktar OSN.

ÄVS-gruppen: Flera av styrelsen ledamöter har deltagit i informationsmöte om pågående arbete med program och handlingsplan.

Tillgänglighetsgruppen: Västibacken från gruppen lämnade rapporter på KPR.

Rapporter från samtliga arbetsgrupper gödkändes.

10.   Arbetssituationen i UPS utan kassör
Arbetet med att få fram en kassör för UPS har inte givit resultat och ordföranden anser situationen ohållbar. Nu måste våra medlemsföreningar ta sitt ansvar och försöka få fram en person för uppgiften. Han föreslår att en skrivelse som, tillsammans med valberedningens ordförande, går ut till föreningarna. Ordföranden påminde ledamöterna om att ansvaret för verksamheten för Träffpunkten åvilar hela styrelsen. Styrelsen tillstyrkte förslag till skrivelse.

11. LÖK
130-150 organisationer ingår i den lokala överenskommelsen och nyrekrytering av en ordförande och sju ledamöter pågår. 16 handlingspunkter skall genomföras. Två kommunalråd ingår i arbetsgruppen. Rapporten från ordföranden godkändes.

12. Nyhetsbrevet
Ordföranden uppmanar styrelsens ledamöter att skriva rapporter till Nyhetsbrevet om sina uppdrag i grupperna för att sprida informationen om arbetet som pågår. En rapport ger större utrymme för detaljer än vad styrelseprotokollen gör. Sista dag att lämna in material är 31 maj.

13. Nästa sammanträde
Onsdagen den 28 augusti.

14.   Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna för ett bra samarbete och tillönskade alla en skön sommar. Vice ordföranden, Karin Näslund-Westman, tillönskade ordföranden detsamma.