Dag: Onsdagen den 8 juni 2016, kl. 13.00 – 16.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Carin Unebrand, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till en fulltalig styrelse och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Samtliga ledamöter närvarande.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under punkt 17 Rapporter:
Möte med Äldrenämndens presidium 7 juni.
Möte med KPR 10 juni.
Meddelanden från sekreteraren.
Namninsamling mot kontantfritt samhälle.

4. Justerare
Utsågs Sten Lundgren.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll från 27 april lades med godkännande till handlingarna.
Protokoll från AU 27 maj lades med godkännande till handlingarna.

6. Ansökan om bidrag för 2017
Kassören har i samråd med ordföranden ansökt om 225 000 kronor i bidrag för nästa verksamhetsår för UPS. För innevarande år erhölls 220 000 kr.
Ansökan om bidrag för Träffpunkten för 2017 belöper sig på 1,3 Mkr och har handlagtssamma sätt. 2015 erhölls 1,2 Mkr.
Styrelsen godkände ansökningsförfarandet och beloppen.

7. Brandskyddet Träffpunkten
Ansvarig för kommunens Träffpunkter har godkänt vidtagna åtgärder men Rolf Wallner vill se kompletteringar såsom skyltning, antal personer i varje rum, brandövning, mm. Beslutade styrelsen att verksamhetschefen Lena Johansson är ansvarig för brandskyddet, att personalen informeraskommande personalmöte (10 juni) och uppdrar åt Rolf att kontakta lämplig person för utbildning, lämplig samlingsplats utomhus och erforderlig skyltning. Påtalades att ny utbildning av personalen i handhavandet av hjärtstartaren genomförs.

8. Kartläggning av antalet hemmaboende ensamma äldre
AU föreslår försök till kartläggning av hur många äldre i kommunen som bor ensamma. Ledamöterna föreslår Röda Korset, bostadsrättsföreningar, mm. Hur fångar man dem som inte är engagerade i någon förening och hur hanteras sekretessen ? Rune konstaterar att till USU:s möten kommer många ensamma. Styrelsen har uppmärksammat problemet och beslutade att förslag till skrivelse till UPS´ medlemsorganisationer föreläggs styrelsen vid kommande sammanträde. Uppdrogs åt AU att verkställa.
Ordföranden meddelade att han är certifierad som 1:e hjälpare vid psykisk ohälsa.

9. Trygghetsbostäder
Bidrag från staten vid byggandet av trygghetsbostäder är föremål för utredning och besked om nivån kan komma i samband med riksdagens höstbudget. Frågan ställs till kommunen vid kommande KPR (10 juni).

10. Tillgänglighet för handikappade bussar
Sven-Olov redovisade ett remissvar som Sten och han sammanställt till UL. I svaret framförs kritik till det nya sättet att räkna avstånd till busshållplatsen och den snabbhet som ska utmärka den nya policyn för trafiken, både avseende bussens fart och på- och avstigning. Även möjligheten att avläsa bussens avgångstid via elektronisk tavla eller i pappersformat vid busshållplatsen, bör förbättras. Rapporten godkändes.

11. Ny remiss om fria bussresor för färdtjänstberättigade
Kommunens kostnader för färdtjänsten är höga och kommunen vill nu undersöka möjligheten att erbjuda personer som beviljats färdtjänst med följeslagare att åka buss utan kostnad. Kommunen gör en pilotstudie med 100 resenärer som får resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken under ett år tillsammans med följeslagare. Studien startar 1 oktober i år. UPS bereds möjlighet att svaraförslaget, svar senast 30 juni, utsågs sekreteraren tillsammans med Sten och Carin U.

12. Skrivelser från Harald Bohlin (HB) om uppföljning särskilda boenden
I flertalet brev anser HB att Äldreförvaltningen inte följer upp verksam- heternasärskilda boenden eller ser till att brister åtgärdas. Ordföranden konstaterar att de avtal som kommunen tecknar med vårdgivare är offentlig handling och UPS kan således se dem. Vid möte med ÄLN:s presidium togs frågan upp och UPS anser att kommunen måste kontrollera att ingångna avtal följs upp, och om ej sker, förelägga vite. UPS har inte tillgång till juridisk hjälp att driva frågor. Ärendet anses därmed utrett, besvarat och har påtalats i ÄLN.

13. Livsmedelskollen
När ärendet behandlades med ÄLN´presidium hänvisades till Miljöförvalt- ningen som gör uppföljningen av livsmedelshanteringen i kommunen. UPS framförde att det även bör ligga i ÄLN:s intresse att kommuninnevånarna hålls fria från matförgiftningar även om man inte har det formella ansvaret.
Särskilt allvarligt är att flera äldreboenden inte har inspekterats under lång tid. Ingen inspektion sedan 1 januari 2015 på följande boenden: Balder, Gutasund, Hasselparken, Karl-Johansgården, Myrbergska gården, Sandelska huset, Skogsgården, Topelius, Tunåsen. Von Bahr och Västergården. Styrelsen uppdrog åt ordföranden att skriva till Miljöförvaltningen. Ärendet tas upp på SÄV-mötet den 20 september.

14. Översiktsplanen (ÖP) och Innerstadsstrategin (granskning)
Stadsplanegruppen arbetar vidare under sommaren med det digra materialet och bevakar särskilt UPS frågor kring vattenförsörjning, hälsa, förtätning, service och tillgänglighet. Enligt Rolf kan detaljplaner innehålla förslag till äldreboenden, men plockas bort av kommunens tjänstemän. Ordföranden konstaterar, att all byggnation är en fråga om mark att bygga på, en bristvara för kommunen som inte äger erforderlig mark. Ärendet tas upp på nästa sammanträde, svar till kommunen 31 augusti.

15. Ekonomi
Sven-Olov redogjorde för det ekonomiska utfallet för UPS och konstaterar att resultatet kommer att påverkas av utbetalning av ersättningar till styrelsen vid halvårsskiftet enligt tidigare beslut. Rapporten godkändes.
Det ekonomiska utfallet för Träffpunkten uppvisar förväntade och budgeterade kostnader. Även här påverkas resultatet av utbetalning av ersättningar för utfört arbete. Rapporten godkändes.

16. Styrelsemöte 28-29 augusti
Framtiden för UPS´styrelse innebär åtaganden som kräver insatser i både engagemang och beslut av ledamöterna. För att det underlag som krävs för uppdraget har styrelsen talat om ett heldagssammanträde i höst.
Karin NW har, på uppdrag av AU, preliminärbokat konferens Viking Line till en beräknad kostnad av ca 13 700 kronor.
Förhinder har anmälts av Maj-Lis, Mats och Ahmed. Uppdrogs åt AU att ta fram tidplan för resan och en dagordning. Karin adjungeras till nästa sammanträde i AU.

17. SÄV-möte 10 maj
Rapport från mötet finnsUPS´hemsida, skriven av Karin NW som deltog. Karin föreslår, att listan med frågeunderlag för ombuden som används vid besöksärskilda boenden, förtydligas och utökas. Listan diskuterades och styrelsen beslutade att den av SÄV-ombuden upprättade befintliga listan behålles fortsättningsvis. Eva Gosselman framhöll att kontakten med verksamhetschefen på boendet inte får vara påträngande. SÄV-mötet föreslogs att frågelistan läggs ut på UPS´hemsida, vilket avböjdes av styrelsen, med motiveringen att den inte ska kunna användas av anhöriga till boenden vid samtal med verksamhetschefen, eller med personalenboendet. Nya SÄV-ombud får av Eva och UPS´ sekreterare en introduktion i vad uppdraget innebär, en uppskattad insats. Rapporten godkändes.

18. Ordförandemötet den 3 maj
mötet diskuterades vad som saknas för pensionärer i dagens Uppsala och man fick önska fritt. Många bra förslag framkom, bl a promenadstråk med mjukt underlag, fler offentliga toaletter. Sluttande trottoarer är en styggelse, särskilt för rollatorer.
Diskuterades hur äldre vill tillgång till idrottshallar och vilken utrustning som skall finnas. Här framkom bl a önskemål om vattenbassänger och utrymme för shuffleboard. Ordföranden tar med sig framkomna förslag till möte med Mikael Franzén. Rapporten godkändes.

19. Boendet Liljeforstorg Silviacertifierat
Sekreteraren deltog i ceremonin när anställda erhöll diplom efter studier och VD för Förenade Care gratulerade boendet till framgången. Både boende, deras anhöriga och all tillgänglig personal deltog. Rapporten godkändes.

20. ÄLN:s ordförande Monica Östman på Träffpunkten
Programgruppen kunde glädjas åt att Monica Östman höll ett anförande om sitt uppdrag som ordförande i Äldrenämnden. Hon berättade bl a om svårigheten att personal till hemvården och särskilda boenden och att planer finns att det på boenden skall finnas hemvårdscentraler. Vidare görs oanmälda inspektioner på boenden. Kommunens omorganisation berördes. Besöket var uppskattat och flera frågor besvarades. Rapporten godkändes.

21. Möte i Landsbygdsforum
Ordföranden och Maj-Lis Lundin deltar i dessa angelägna möte och redogjorde för den information som lämnades. På www.uppsala.se/engageradej finns information om verksamheten. Den 14 juni lämnas information om LandsbygdsprogrammetStationsgatan 12 och den 18 augusti lämnassamma plats information om ÖP. Beslut tas i december 2016 om Landsbygdsprogrammet samtidigt med ÖP. Rapporten godkändes.

22. Seminarium KTH om välfärdsteknik
Delar av AU och webbredaktören deltog i ett heldagsseminarium KTH med föredrag och visning av pågående forskningsprojekt. Kommuner från hela landet var representerade, dock inte Uppsala kommun.
Rapporten godkändes.
I samband med denna punkt inbjöd Sven-Olov styrelseledamöterna att delta i en mässa i Kista i februari nästa år. Ekonomiskt utrymme finns för 4-5 personer att delta. Spontant anmälde sig Inger S, Eva, Brittmari och Rune.

23. Höstens program Träffpunkten
Sekreteraren meddelade att programpunkterna är klara och det återstår endast ett par bokningar. Även lördagsmusiken är bokad. Om tidsplanen håller är programmet tryckt före sommaruppehållet.
Ordföranden berättade att Brottsofferjouren i Uppsala län önskar besöka styrelsen för att informera om sin verksamhet. Styrelsen beslutade att ta emot dem på styrelsemötet den 28 september. Ordföranden svarar dem. Dessutom kan Programgruppen boka dem för ett seminarium den 28 september, då den påtänkta föreläsare meddelat att han är i USA!

24. Examination av masteruppsats
Studenten Simon Magnusson har följt styrelsearbetet och spelat in möten både med AU, styrelsen och ÄLN. Uppsatsen ”Politiskt deltagande genom språkliga och multimodala resurser” försvarades Inst. för nordiska språk. AU hade inbjudits och deltog. frågan från examinator om det finns något som de äldre kan lära sig av den här uppsatsen, svarade Simon att detta är uteslutet,”gruppen är extremt kunniga”. Gruppen omfattas i detta fall av hela styrelsen. Rapporten godkändes.

25. Rapport från möte med ÄLN:s presidium 7 juni
ÄLN har erhållit 33 Mkr från staten för att stärka äldrevården. Vård- och omsorg sökt 17,9 Mkr. Biståndshandläggarna utbildas i jämställdhet. UPS framförde missnöjet med förhållandenaSkogsgården, det resulterar i att ÄLN:s ordförande och direktör besöker gården. Sökande till särskilda boenden är i dagsläget 135 personer, varav 79 fått erbjudande, till demens- vården finns 197 sökande varav 115 fått erbjudande om plats. Kommunen har ingen uppgift om hur många äldre är ensamboende, information ges på nästa sammanträde. Arbetetkommunen om projektet Den Äldrevänliga Staden har startat och ett Ramprogram för 2016/2017 upprättats som UPS fick ta del av. Ordföranden redogjorde för fler frågor från mötet bl a uppföljning av avtalen med vårdgivarna (p. 12). Rapporten godkändes.

26. Möte i KPR 10 juni
AU konstaterar att rådets ordförande, Erik Pelling, är förhindrad att närvara vid mötet innebär att UPS´ordförande begränsas möjligheter att delta i diskussionen. Det är också en tydligt markerad nonchalans mot UPS´ alla ledamöter. Rapporten godkändes.

27. Namninsamling mot kontantfritt samhälle
UPS ledamöter ställer sig bakom rubr. upprop mot att bankerna inte längre hanterar kontanter, särskilt svårt för pensionärsföreningar som redovisar kontanter i samband med lotteriförsäljning och förtäringmöten.
Rapporten godkändes.

28. Slutet gott, allting gott
Sekreteraren uppmanar styrelseledamöterna att se filmen med rubr. namnFyrisbiografen, en dokumentär som spelfilm, som handlar om en kvinna som själv väljer tidpunkten för att avsluta sitt liv. Kaffebiljetter till Eko- kaféet vid ån delades ut. Rapporten godkändes.

29. UPS Nyhetsbrev
Årets första nyhetsbrev har utkommit. P g a all information som samlats blev det långt men innehållsrikt. Risken är att mottagaren inte orkar ta till sig allt. Styrelsen beslutade att deadline för höstens nyhetsbrev är preliminärt 15 september.

30. Avslutning
Inga övriga frågor förelåg och nästa sammanträde (p. 17 i) är behandlat. Ordföranden tillönskade generöst alla ledamöter en Fin, Glad och Trevlig sommar, det är bara att välja !