Dag: Onsdagen den 14 juni 2017
Tid: Kl 13.00 – 14.40
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Rune Hedman, Mats Hallor, Leif Hällström, Naz Ahmed Shaikh, Karin Näslund-Westman, Inger Sjöberg, Rolf Wallner.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmälts av Brittmari Ekholm, Eva Gosselman, Ulla Hjelmqvist, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren och Inger Wentzel.

3. Dagordning
Mötet behandlade huvudsakligen kommunens budget 2018-2020 och pågående diskussioner om Träffpunktens framtid.

4. Justerare
Utsågs Mats Hallor.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-05-31 lades till handlingarna.

6. Kommunens budget 2018 2020
I det extrainsatta KPR-mötet deltog från styrelsen Jan, Karin, Eva, Mats och Rune. Mötet hölls fredagen den 9 juni Mötet innehöll en genomgång av av Mål- och budgetprocessen med följande grupparbete utifrån inriktningsmålen med en redovisning av de viktigaste frågeställningarna och framkomna synpunkter. Dagen före, den 8 juni, samlades delar av styrelsen för en intern förberedande diskussion. Kommunen har sänkt sina nettokostnader men skulden ökar. Antalet mål att arbeta med har sänktsen del av målen uppnåddes inte. ÄLN går med underskott 85 Mkr. Rune tyckte mötet var bra med fria diskussioner medan Mats anser att mötet var ostrukturerat som medförde att svängarna togs ut.

7. UPS Sammanfattande synpunkter och kommentarer på Mål och budget 2018 2020.
Ordföranden har därefter sammanställt rubricerade dokument som skickats ut till styrelsen ledamöter för synpunkter  och som  diskuterades. Ålderismen tydliggörs i varje avsnitt som visar att UPS värderar äldre högt. UPS visar därmed att vi sätter fokus på att äldre människor har sin plats i samhället. Avseende avsnittet trafikmiljö och kollektivtrafiken kan kommunen påverka genom sin plats i kollektivtrafiknämnden, påpekanden som stadsplanegruppen tar upp i sina framställningar. Avsnittet Vård och omsorg är Erik Pellings egna synpunkter tagna från KPR-protokoll 2015. Den förebyggande hälsovården och stöd till anhöriga framgår av kommunens värdegrundsdokument.
I den efterföljande diskussionen påtalade Lars att många äldre har låg pension och att ÄLN:s ekonomi måste stärkas. Mats vill undersöka UL:s ekonomi avseende kostnaden för gratisbussar kl. 9-15 för äldre. Karin föreslår att dokumentet läggs ut UPShe msida. Inger pekar på att luftföroreningarna redan överskridits på Kungsgatan och att detta måste beaktas i framtiden.
Beslutade styrelsen att fastställa dokumentet i sin helhet som grund för fortsatt arbete och att det efter viss omformatering läggs ut hemsidan. Dokumentet skall även kunna spridas till medlemsorganisationerna för att äldrefrågorna skall hållas levande och aktuella.

8. Skrivelse från LÖK
Erbjudande om ideellt stöd till ideella föreningar och organisationer. Skrivelsen lades till handlingarna.

9. Möte med ÄLN:s presidium
Vid mötet informerades om kommunens åtgärder för att förhindra liggsår, den palliativa vården med särskild inriktning smärtlindring, demens och hur man i hemtjänsten  hanterar hög alkoholkonsumtion hos särskilt kvinnor, en tendens som ökar i hela landet. När det gäller förhindrandet av trycksår finns ingen nollvision vilket Jan påpekade som helt förkastligt.
Hemtjänsten behöver effektiviseras och problemet är framför allt en ledarfråga.
UPS har ombetts att redovisa behoven för en framtida Träffpunkt och vad som kan prioriteras bort. UPS anser att detta är kommunens fråga och tjänstemannen som handlägger Trudhem-frågan kom ej till sammanträdet. En fråga till nämndens närvarande politiker hur man ser på att ha en Träffpunkt i centrala staden besvarades med tveksamhet ja.
När det gäller stimulansbidraget har 18,5 Mkr lagts på verksamheter i egen regi och i privata regi 15,2 Mkr. 22,4 Mkr har lagts på särskilda boenden och 11,3 Mkr på ordinarie boenden. Slutrapport i januari 2018.
Man avbryter upphandlingen av särskilda boenden och driver dem i stället i egen regi. Berörda är Dalbyhemmet och Hagundagården (kommunen), Årstagården och Hasselparken (Aleris), Sävjahus och von Bahr (Victum), Lillsjögården, Skogsgården och Granbommen (Vardaga). Orsaken är den utdragna tiden med överklaganden.
Till kommande möte kan avvikelserapporter aktualiseras.

10. Nästa sammanträde
Onsdagen den 30 augusti kl 13.00.

11. Avslutning
Ordföranden tillönskade ledamöterna en skön sommar och förklarade mötet avslutat. Ordföranden tillönskades detsamma.