Dag: onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 13.00 – 15.00
Plats: Storgatan 11, Uppsala

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Inger Wentzel, Rolf Wallner.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Samtliga ledamöter närvarande.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under punkten Rapporter:
e. LÖK
f. Tillgänglighetsgrupp
g. Välfärdsteknik
h. Snabbare mottagning på UAS akut för äldre

4. Justerare
Utsågs Rolf Wallner.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2018-05-30 lades till handlingarna. AU-protokoll 2018-08-20 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören redovisade dagens ekonomiska ställning för UPS. Rapporten godkändes. Tillstyrktes inköp av ny skrivare till kontoret. Kassören redogjorde för dagens ekonomiska ställning för Träffpunkten.  Medel för Finska Träffpunkten kommer vid två tillfällen under terminen. Therese Högefjord genomgår utbildning i lönehantering, kostnad ca 20 000 kronor. Tillstyrktes.

7. Störningar vid mottagning i radioapparater
Hushåll i Uppsala störs av kommersiella radiokanaler som innebär bl. a. att P1 försvinner. AU har i samråd med prof. em. Staffan Yngve skrivit en artikel till UNT och påtalat problemen. AU har i samråd med Yngve skrivit en artikel om ämnet till UNT att förelägga styrelsen. Tillstyrktes, ordföranden skickar den till UNT.

8. Nästa styrelsemöte 2018-09-26
Heldag och förläggs till Fyrishov. Ämnet är hur medier framställer äldre och ledamöterna uppmanas att ta med exempel ur tidningar med bilder eller artiklar som beskriver äldre på bra eller dåligt sätt. Gruppindelningen bilägges protokollet. Resultatet presenteras vid höstmötet då UNT:s chefredaktör Kalle Sandhammar deltar.

9. Storgatan 11 blir kvar
Erik Pelling har meddelat ordföranden att kommunen skriver kontrakt med fastighetsägaren om fortsatt förhyrning av fastigheten. UPS är dock missnöjd över att det tog så lång tid innan beskedet kom. Fastighetsägaren meddelar att lokalerna kommer att fräschas upp, fönstren tätas och ytter-dörren byts om den inte fungerar tillfredsställande.

10. Rapport ÄLN 2018-06-12
Ordföranden rapporterade från mötet där bl. a lämnades rapporter att en nedåtgående trend kan märkas i fallskador bland äldre, att korttidsplatser ersätts med specialistteam, att en digitalisering pågår med IP-larm som kommunicerar via internet. läkemedel till äldre och våld i nära relationer. Arbetet med färdtjänstbeställningar efter kl. 22 pågår inte, en för dyr administration. Den nya äldreombudsmannen heter Helene Stenlund.

11. Möte i ÄLN 2018-09-18
UPS vice ordförande redovisade vilka frågor arbetsgruppen skickar till mötet. Rapporten godkändes.

12. Rapport Äldrevänlig Stad
AU har lämnat synpunkter på programmet och bevakar att de beaktas i slutskrivningen. Programmet läggs därefter ut på UPS’ hemsida. Antas i ÄLN febr. 2019. Handlingsplanen omfattar åren 20/21 och innehåller mätbara mål. Äldrevänlig stad kommer att ersätta Senior Uppsala. Rapporten godkändes.

13. Rädda Eriksbergs skogar
UPS inbjuds att delta i en manifestation på Västertorg 1 september. Stadsplanegruppen har svarat på uppropet och ger sitt stöd. Beslutades att ordföranden svarar att UPS stöder manifestationen.

14. Rapport från Stadsplanegruppen
Gruppen har lämnat synpunkter på detaljplanen för Börje tull i Librobäck. Rapporten godkändes.

15. Nytt kulturpolitiskt program Uppsala kommun
Programmet presenteras vid en remisskonferens den 12 september kl. 18:00 på kommunen. Intresserad styrelseledamot anmäler sig. Inbjudan delades
ut. Rapporten godkändes.

16. LÖK
Ordföranden rapporterade från möte med den regionala gruppen. Sociala företag är de som driver ideell verksamhet och vill utföra allmänna sysslor. Ligger nu under arbetsmarknadsnämnden men kommer att läggas på näringslivsenheten. Man diskuterar lokala företag som ska skriva under överenskommelsen. Rapporten godkändes.

17. Tillgänglighetsgruppen
Ordföranden och kassören har träffat två tjänstemän från gatu- och samhällsförvaltningen. Avsikten är att kommunen vill få oss att utveckla våra synpunkter och att lämna in felanmälningar, t ex fel i miljön och brister i tillgängligheten utomhus. Anmälan på tfn 727 40 45.

18. 350 Mkr till satsning på välfärdsteknik till regionen
Uppsala kommun har tilldelats 5 812 083 kronor för satsning på välfärdsteknik. Medlen skall användas under 2018. UPS är starkt kritisk till att kommunen inte satsar på välfärdsteknik. Matthieu visade på exempel ur pressmeddelandet från Socialdepartementet. Ordföranden väckte åter frågan om ansvaret när tekniken inte fungerar. Brittmari varnar för en skrämmande framtidssyn och Rune frågar sig vad de ska användas till och hur kommunen har tänkt. Lars anser att installationer inte får ske på bekostnad av indragen personal. Beslutades att ärendet tas upp på mötet med presidiet i ÄLN 18 september. Rapporten godkändes.

19. Rabattsim på Fyrishov
Ordföranden har fått förfrågan om rabattsim på Fyrishov för 65+. Beslutades att kassören, som ofta frekventerar anläggningen, får i uppdrag att reda ut frågan.

20. Snabblinje för äldre på akuten
Inger Sjöberg berättade att på en del orter har sjuka 80+ en snabblinje i akuta fall. Utvärderingen visar att väntetider därmed kortades. Frågan tas upp med Anne-Marie Wimmerstedt vid oktobersammanträdet.