Dag: Onsdag den 4 september 2019
Tid: Kl 13.00 – 15.15
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Rolf Wallner, Inger Wentzel, Ewon Enqvist, protokoll.
I styrelsemötet deltog f d kassören, Sven-Olov Larsson, under punkten 6. Ekonomi.

Till styrelsemötet hade inbjudits Anita Kemlén. Projektledare i kommunens projekt om missbruk av olika slag. På riksnivå vill man veta omfattningen av missbruk bland äldre med hänvisning till att antalet 65+ stiger de kommande åren. Uppsala är den enda kommun i landet som tar tag i frågan och vill titta på omfattningen av missbruk bland äldre och vad som kan göras för att minska det. Forskning och undersökningar som gjorts visar att de ungas drickande minskar medan äldres  drickande ökar. Den dos man var van vid tidigare i livet skadar kroppens organ när man blir äldre, särkilt i samband med sjukdom och läkemedelsintag. Statistiken visar att det i Uppsala kommun finns 37 669 65+, av dessa har 4 250 personer hemtjänst eller bor på särskilda boenden, = 11,3%. Träffytan är att man kommer i kontakt med var 10:e person.  80% av 65+ har minst ett läkemedel, 40% har fler än 5 läkemedel. På Lars O:s fråga hur det slår på åldersgrupper svarar Anita att äldre över 80 år tynger statistiken. Äldre ensamma dricker mer jämfört med par. Tidplanen för arbetet ännu ej fastställd men en komprimerad rapport blir offentlig. En åtgärdsplan kommer. Arbetet sker delvis med projektet Äldrevänlig Stad.
Ordföranden tackade Anita Kemlén för informationen.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden styrelsen välkommen till höstens första sammanträde.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Brittmari Ekholm och Inger Sjöberg.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:

  • Rapport om möte i Referensgruppen för lokal överenskommelse.          

4. Justerare
Utsågs Mats Hallor.

5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2019-05-27  lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-08-20 lades till handlingarna.

6. Ekonomi 

UPS
En resultat- och balansrapport  för perioden 2019-01-01 – 2019-08-28 förelåg och föredragande, Sven-Olov Larsson, konstaterar att resultatet för UPS kan bli +-0 vid årets slut. 

Träffpunkten
En resultat- och balansrapport för perioden 2019-01-01—2019-08-27 redovisades av Sven-Olov Larsson. Han konstaterar att skillnaden mellan 2018 och 2019 beror på att det fanns endast två anställda i juli månad 2019 och att Finska träffpunkten har periodiserats för första halvåret. Ordföranden tackade Sven-Olov för informationen. Den ekonomiska situationen för Träffpunkten är mycket bräcklig, ett teknisk fel eller ett haveri på utrustningen kan stjälpa det ev. nollresultatet då inga reserver finns.    

Därefter övergick styrelsen till att diskutera problemet med avsaknad av kassör i verksamheten. Försöken att tillsätta en kassör har inte lyckats och situationen blir mer och mer ohållbar varje månad i avsaknad av rapporter om ekonomiskt utfall, särskilt på Träffpunktens verksamhet. Ett extra årsmöte med uppdraget att välja kassör och alternativt att välja ny styrelse kan bli lösningen. Ordföranden uppmanade styrelseledamöterna att till kommande sammanträde överväga sin plats i styrelsen om inte kassörsfrågan löses.

Nyanställning på Träffpunkten
Susanne Pettersson har anställts från 2019-09-02 med 60% tjänstgöring.
Rapporten godkändes.

7. Höstmötet 2019-10-31
Tidigare har Sanne Lennström inbjudits att tala om konsumentfrågor. Hon kan komma att ersättas av annan person p g a barnafödande. Andra frågor som styrelsens ledamöter föreslog att ta upp på Höstmötet var kollektivtrafiken i framtiden, Pellings vallöfte om gratis bussresor för pensionärer, sjukresor, väntetider i färdtjänsten och  kontanthanteringen. När det gäller kontanthanteringen informerade Eva om att SKPF har en ledamot i Länsstyrelsens utredning, utifrån motionen i riksdagen.

Beslut: uppdrogs åt Eva att kontakta Lars Mattsson. Leif Hällström kontaktar lämplig person att tala om kollektivtrafiken i framtiden och Mats Hallor kontaktar lämplig person att tala om sjukresor.

8. Regionkonferens: Äldreomsorg i framtiden
Till konferensen i Uppsala 2019-11-06 är följande ledamöter anmälda: Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Mats Hallor, Rune Hedman, Inger Sjöberg och Ewon Enqvist. Rapporten godkändes.

9. Styrelsens sammanträdesdagar 2020
Ändrades första mötet i SÄV från 18 februari till den 12 februari. 
Fastställdes efter ändring. Bilägges protokollet.

10. Rapporter
Stadsplanegruppen: Lämnat remissvar på Almtunaskolan, Kvarntorget (ej fler höghus) och Hammarparken ((draghjälp i yttrandet av en inflyttad grodfamilj). 

Landsbygdsgruppen: info om Skyttorp skapar tankar att liknande info om fler mindre orter bör skrivas, 

Programgruppen: höstens program kopierat på Träffpunkten och är ute med bra gensvar hitintills,

SÄV-gruppen: kallelse till nästa möte utsänd. Mötesdagar för 2020 lagts där måndagar ändrats till onsdagar och torsdagar,

KPR-gruppen: frågor till nästa möte utsänt till gruppens ledamöter,

Trafikgruppen: tillkommit fler sittbänkar i promenadstråken i Luthagen.

Historiegruppen: utkast till historik föreligger, behandlas vid möte omedelbart efter pågående styrelsemöte. Rapporterna godkändes.

Övriga grupper inget att rapportera. 

UPS 25-årsjubileum 2020
Rune väcker frågan om 25-årsjubileet av UPS tillkomst. Rätt dag är 11 maj 2020. Frågan bordlades till nästa sammanträde då arbetsgrupp för jubileet skall utses. 

11. Referensgruppen för lokal överenskommelse (ÖK)
Ordföranden rapporterade från första mötet den 3 september i den nya referensgruppen, bestående av åtta ledamöter, varav UPS ordföranden är en. Gruppens uppgift är att beröra verksamheter som föreningarna vill ha, hur referensgruppen skall fungera i relation till kommunen och att kommunen ger de 130 ideella föreningarna de pengar de har behov av.
Rapporten godkändes.

12. Nästa styrelsesammanträde
Onsdagen den 25 oktober kl 13.00. AU sammanträder 16 september kl 08.00 på Storgatan.

13. Sammanträdet avslutas
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.