Dag: Onsdagen den 28 september 2016, kl. 13.00 – 16.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Carin Unebrand, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Dagens sammanträde inleddes med ett anförande av Jessica Mattsson från Brottsofferjouren som berättade om verksamheten , dels vilken hjälp som finns att få för brottsoffer, dels vilka brott äldre personer utsätts för och hur de kan förhindras. Ordföranden sade att UPS kommer att göra 65-plussare mer upp­märksamma på riskerna. Jessica delade även ut en broschyr om verksamheten.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade styrelsemöte för öppnat.

2. Närvarande
Anmälan om frånvaro förelåg från Maj-Lis Lundin.

3. Dagordning
Godkändes med tilläggen SÄV-rapporter och brandskydd Storg.11

4. Justerare
Utsågs Karin Näslund-Westman

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2016-06-08 lades till handlingarna
AU-protokoll 2016-07-14, 08-15, 08-22 och 09-12 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Utfallet för UPS per den 19 september genomgicks och godkändes.
Utfallet för Träffpunkt Storgatan 11 för samma period genomgicks och
godkändes.

7. Budget för 2017
Uppgift om medel för UPS och för Träffpunkten har inte beslutats av kommunen och förväntas inte förrän efter Höstmötet. Innebär att en budget för de båda verksamheterna inte kan läggas fram på Höstmötet.

8. Höstmötet 20 oktober
Dagordningen godkändes, sänds den 3 oktober till anmälda ombud. P-0 Edin, LO:s tidigare chefsekonomi kommer till mötet och talar om sin syn på landets finanser. Uppdrogs åt AU att lägga fram förslag till verksamhetsplan för 2017 att sändas till ombud.

9. KPR-mötet 23 september
Av de nio ärenden som UPS anmält till föredragningslistan togs fyra upp till behandling och ordföranden Erik Pelling klargjorde att det är han som bestämmer vilka ärenden som skall tas upp. UPS ordförande upplever att våra frågor inte tas på allvar och behandlas inte seriöst. Ett problem är att de politiska partierna skickar oerfarna ersättare från nämnderna till KPR:s möten. Styrelsens ledamöter ställer sig bakom ordförandens uppfattning.

Vid mötet diskuterades trafiksituationen i Uppsala, äldre kvinnors ekonomiska möjlighet att flytta till mindre bostad, presentation av Den Äldrevänliga staden, mm. Från politiker och tjänstemän på kommunen har framförts positiva reaktioner till UPS för initiativet till Äldrevänliga staden.
Rapporten godkändes.

10. Möte på UKK 22 september
Roland har tidigare framfort problem för äldre att röra sig på UKK. Vid möte med ordföranden för UKK Lena Hartvig och vd Lena Åberg-Frisk framfördes kritik mot för :få hissar som dessutom inte når alla våningar, av­ saknad av trappräcken i stora salen, ramp in till restaurangen, mm. Lena
F-Å hade liten förståelse för problemen och hänvisade till kostnaderna. Rapporten godkändes.

11. Polisens Seniorråd
UPS hade genom ordföranden inbjudits till ett samtal om att skapa ett Seniorråd i Uppsala tillsammans med Polisen. Från UPS sida hade även de fyra största (antal medlemmar) inbjudits, PRO SKPF, SPF och USU.
På mötet diskuterades flera olika möjligheter att utbyta information. Nästa möte sker den 10 mars 2017. Rapporten godkändes.

12. Nyhetsbrevet
Nyhetsbrev nr 2 för året har skickats ut och styrelsen bör verka för att fler prenumererar men det ankommer även på styrelseledamöterna att bidra med artiklar och notiser. Ahmed tycker att information i Nyhetsbrevet är bra.

13. Rapporterades frän möte i SÄV-gruppen.
Denna gång endast ombuden, 27 var närvarande. Eva Gosselman initierade till diskussioner om måltids­ uppehåll, volontärer och veckoprogram med aktiviteter. Informerades om de nio äldreboenden i kommunen som Private Nursing Sweden AB tar över från maj 2017.
Eva lämnade även en färsk rapport från ett besök på Sandelska där hon presenterade UPS organisation och uppgift. Rapporten godkändes.

14. Brandskyddsarbetet på Träffpunkten
Rolf Wallner informerade om en träff den 2 september där det klar- gjordes för personalen att den som hyr lokal också är ansvarig för att informera om utrymningsvägar. Informationen skrivs in i hyreskontraktet. Rapporten godkändes.

15. Högbergs Buss
Karin N-W har vid kontakt med bolaget fått beskedet att det ankommer på var och en av passagerarna att ansvara för att man kommer med bussen från Viking-terminalen. Beslutades att Bussbolagets nonchalanta svar läggs ut på UPS hemsida tillsammans med Karins brev.

16. Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är, som tidigare beslutats, onsdagen den 26 oktober kl 13-16 på Storgatan 11.

17. Det fortsatta arbetet med kartläggningen av protokoll KPR och ÄLN
Vid dagens sammanträde rymdes inte det fortsatta arbetet bl a p g a att kassören demonstrerade kommunens interaktiva Hälsocoach med krav på att ledamöterna aktivt tog del av utbudet. Detta upptog viss del av sammanträdestiden tillsammans med informationen från Brottsofferjouren. Arbetet fortsätter på nästa styrelsemöte.

18. Avslutning
Tackade ordförande för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.