Dag: onsdagen den 26 september 2018, kl. 9.00 – 15.00
Plats: Storgatan 11, Uppsala

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Inger Wentzel, Rolf Wallner.

Arbetsdagen började med att gruppvis diskutera hur äldre framställs i tal och skrift i medier. Alla grupper var förberedda med tidningsurklipp på bilder och artiklar. Efter redovisningen i de fyra grupperna visade webbredaktören, Matthieu Hartig, ett kollage av bilder på äldre som användas av media. Oftast används samma bild till olika ämnen och har inget gemensamt med innehållet. Mötet avslutades med formuleringen av fyra punkter som beskriver hur bilderna på äldre, på ett negativt sätt, påverkar läsaren. På Höstmötet den 25 oktober har chefredaktören för UNT, Kalle Sandhammar, inbjudits och mötet beslutade uppdra åt ordföranden att förbereda KS på presentationen av grupparbetet.

1.Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarade
Förhinder anmälts av Inger Sjöberg.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under punkten Rapporter
e. Rapport från SÄV
Under p. 10 Övriga frågor
Sammanträdesdagar för styrelsen 2019
Upprop om Blodstensskogens bevarande
Inbjudan till dialogkonferens (LÖK).

4. Justerare
Utsågs Inger Wentzel.

5. Protokoll
Styrelsens protokoll 2018-08-29 lades till handlingarna
AU-protokoll 2018-09-17 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören Sven-Olov Larsson, redovisade den ekonomiska ställningen för UPS . Lades till handlingarna.
Kassören redovisade den ekonomiska ställningen för Träffpunkten, där det ännu saknas medel från kommunen för Finska Träffpuntken. Lades till handlingarna.
Under pågående möte kunde kassören meddela att UPS erhåller 220 000 kronor för 2019 och Träffpunkten tilldelas 1 250 000 kronor för 2019.

7. Inför Höstmötet 25 oktober
På KPR-sammanträdet 21 sept. lämnade direktören för överförmyndarförvaltningen, Ida Hellrup, information om arbetet med gode män och f förvaltare. Hon inbjöds av ordföranden att delta i Höstmötet med samma information.
Förslag till dagordningen godkändes med tillägg. Verksamhetsplanen godkändes att föreläggas höstmötet.
Kassören presenterar förslag till budget för UPS och Träffpunkten 2019.

8. Representant i Trafiksäkerhetsrådet
Utsågs Mats Hallor.

9. Äldrevänliga staden
De av UPS framförda synpunkterna på programmet (2019-2030) har beaktats i det omarbetade förslaget. Handlingsplanen gällande 2019- 2021 behandlas på AU och diskuteras vid nästa styrelsesammanträde. Rapporten godkändes.

10. Äldrenämnden 2018-09-18
Underhåll av Träffpunkten Storgatan 11 kommer att åtgärdas när kontraktet för fastigheten är undertecknat. Anslaget för välfärdsteknik kommer att användas till digitala trygghetslarm, utbyggnad av wifi och en testbädd (tekniska hjälpmedel). Kontanthanteringen på kommunens träffpunkter ersätts med swish, bankkort och inbetalning via bankgiro. ÄFV följer det nationella programmet för värme och fläktar inköptes under den varma sommaren till flera äldreboenden och personalen tilläts bära lättare kläder. Rapporten godkändes.

11. KPR 2018-09-21
Information om gode män och förvaltare lämnades av direktören för överförmyndarförvaltningen Ida Hellrup. En lägesrapport om kommunens servicepunkter på landsbygden lämnades av strategiska samhällsplaneraren på stadsbyggnadsförvaltningen Malin Ohlsson.
Frågor från UPS ang den sociala situationen på landsbygden och gångtrafikanter i cykelstaden bordlades. Tydlig markering av buss håll­ platsen på Storgatan bör åtgärdas snarast. Rapporten godkändes.

12. Rabattsim på Fyrishov
Kassören meddelade att Fyrishov inte har något ytterligare utrymme för prisreduceringar. Ordinarie pris är 110 kronor för vuxen, som är reducerat till 85 kronor för besök vardagar före kl 14. Rapporten godkändes.

13. SÄV-möte 2018-09-24
Vice Ordföranden rapporterade från mötet där den nya SÄV-nålen delades ut under högtidliga former, att SÄV-ombuden bemöts bra på boendena och att rekrytering behövs av nya SÄV-ombud. Eva Gosselman rapporterade från besök på det nya boendet Attendo Råbyvägen tillsammans med Inger Wentzel och sekreteraren. Hyreskostnaden där är 6 870 kronor/månad, exkl mat och omkostnader.  F n  finns ingen kö till särskilda boenden. Rapporten godkändes.

14. Blodstensskogen
UPS har mottagit ett upprop om rubr område som är hotat av byggenskap. UPS stöder uppropet. Rapporten godkändes.

15. Sammanträdesdagar 2019
Förteckning över styrelsens sammanträden, års- och höstmöten, ordförandekonferenser samt SÄV-möten 2019 delades ut.

16. Nästa styrelsemöte
På Storgatan 2018-09-31 kl 13.00. Anne-Marie Wimmerstedt, LPR, inbjuds.

17. Avslutning
Ordföranden tackade ledamöterna för visat engagemang och deltagande i grupparbetet och förklarade sammanträdet avslutat.