Dag: Onsdagen den 25 september 2019
Tid: Kl 13.00 – 14.30
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Karin Näslund-Westman, Rolf Wallner, Ewon Enqvist, protokoll

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden styrelsen välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Inger Wentzel.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:

  • Enkät ang kontanthantering.
  • Kommunens möte om diskriminering 19-10-01.

4. Justerare
Utsågs Rune Hedman.

5. Möte med ÄFV ang Träffpunkten
Caroline Hoffstedt önskade träffa vår ordförande 2019-09-20. Ärendet gällde Träffpunkten som, visade det sig, kommunen vill driva i egen regi. UPS ombads 2010 av dåvarande borgerliga majoriteten i kommunen att driva Träffpunkten på Storgatan 11. Orsaken till återtagandet är kostnaderna för föreningsbidragen. Planerat övertagande 2020-01-01. Vid mötet klargjordes att kommunen övertar befintlig personal. UPS kan ansvara för programverksamheten som röner stor uppskattning även av ÄLN. Jan klargjorde att det är ÄLN som fattar beslut i ärendet och att detta var en första kontakt med UPS. Ingen överenskommelse har träffats på detaljnivå. För UPS del kan det förenkla rekryteringen av kassör.
Styrelsen beslutade att UPS lämnar tillbaka Träffpunkten till ÄLN, behåller kontoret. Om UPS ansvarar fortsättningsvis för programverksamheten måste medel ges för detta från ÄLF. Styrelsen uppdrog åt AU att fortsätta förhandlingarna.

6. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2019-09-04 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-09-16 lades till handlingarna.

7. Ekonomi
Ordföranden har uppdraget att söka efter kassör men frågan kan vänta t v.

8. Jubileumskommitté UPS 25 år
AU föreslår att AU tillsammans med Rune Hedman, Lars O. Ericsson, och Ulla Hjelmqvist bildar en arbetsgrupp. Hans Granlund tillkommer. Sammankallande Lars O.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

9. Höstmötet 2019-10-31
Programmet är under utarbetande av ordföranden i samråd med Mats och Leif.

10. Städning efter uthyrning
Hyresgästens skyldighet att städa efter förhyrd lokal brister ibland särskilt under lördagar/söndagar. Utebliven städ medför att Träffpunktens personal får städa, ofta under tidsnöd då lokalen är uthyrd till annan kommande gäst. Styrelsen beslutade att faktura för utebliven städ skall ligga mellan 1 000 kronor och 2 000 kronor beroende på städningens omfattning och tidsnöd. Berörd hyresgästen kontaktas alltid i ärendet innan fakturan skickas.

11. Rapport från KPR-möte 2019-09-20
Råder brist i kommunen på trygghetsbostäder och ssk boenden. UPS har erhållit svar på skrivelsen ang bostäder för äldre. Kommunen övervägar att biståndsbedömning ej krävs för förtur till trygghetsbostäder. UPS bedömer att resultaten av ett sådant beslut skapar orättvisa vid fördelning av bostäder och markerade vår uppfattning på mötet. Björn Lindström, UL, informerade om färdtjänst och Lars Östlund berättade att trivselreglerna på kommunens Träffpunkter har omarbetats i fem punkter.

12. Rapporter
Stadsplanegruppen: Leckehusen i Luthagen vill kommunen riva och bygga trevåningshus vilket gruppen motsätter sig. Coops butik på Ringgatan rivs och det nya huset blir 5 våningar vilket radhusboenden motsätter sig. Problem med att riskbolag köper upp hus, renoverar och höjer hyrorna så mycket att hyresgästerna inte kan bo kvar. Gruppen fick i uppdrag att formulera en artikel om hur man skrämmer i väg de boende. Detaljplanen över Ångkvarn visar att lägenheter planeras på platsen. Rapporten godkändes.

Programgruppen: Har påbörjat arbetet med programmet VT 2020.

SÄV-gruppen: Mötet 2019-09-23 bevistades av 29 SÄV-ombud och 8 verksamhetschefer. Anita Kemlén informerade om olika missbruk bland äldre och kommunens åtgärder för att förhindra det. Rapporten godkändes.

KPR-gruppen: Möte inplanerat.

Trafikgruppen: Mats ännu inte kallad till kommunens trafikgrupp.

Tillgänglighetsgruppen: Vid mötet 2019-09-12, i vilket ordf. och v-.ordf. deltog, informerades om hanteringen av elsparkcyklarna som invaderat staden. Användare har ingen skyldighet att parkera cyklarna, de kan ställas var som helst. Insamling sker under nattetid med en ersättning av 75 kronor/cykel. Kommunen tittar på lösningar i andra kommuner där flera av problemen rättats till genom regler. Rapporten godkändes.

Historiegruppen: Sammanträder 2019-09-26.

ÄLN-gruppen: Arbetar med frågor till kommande sammanträde i nämnden.

OSN-gruppen; OSN:s bristande intresse för äldrefrågor genom att inte bjuda in UPS i sitt arbete togs upp på KPR-mötet och handläggs av tjänsteman i ÄLF. Rapporten godkändes.

Övriga grupper inget att rapportera. 

13. Kontanthanteringen i samhället
Vid föregående möte uppdrogs åt Eva att undersöka hur SKPF agerar i ärendet och det resulterade i ett frågeformulär från Länsstyrelsen att besvara. Styrelsen beslutade att Lars O. besvarar enkäten utifrån UPS synpunkter. 

14. Rapport från personalmöte 2019-09-06
Vid personalmötet, i vilket alla tre anställda deltog, anmäldes händelser och mindre problem. Samtliga reddes ut. Klargjordes att personalen skall inta rast för måltid/vila under dagen. Det krävs inte av verksamheten att personal skall finnas tillgänglig, hyresgästerna klarar sig själva. När personalen måste städa avbokas uthyrningen nödvändig tid för detta.

15. Handlingsplan för att motverka diskriminering
Kommunen presenterar en ”Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun 2020-2024”. Stadsbiblioteket 2019-10-01. Sekreteraren deltar.

16. Nästa styrelsesammanträde
Onsdagen den 30 oktober kl 13.00. AU sammanträder 21 oktober kl 9.00 på Storgatan.

17. Sammanträdet avslutas
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.