Dag: Onsdagen den 26 augusti 2015, kl. 09.00 – 16.00
Plats: Sunnerstastugan
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Gunnar Ekman, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Carin Unebrand, Rolf Wallner, från § 6.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Lena Johansson, verksamhetschef på Träffpunkt Storgatan 11 hade inbjudits för att berätta om verksamheten.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Maj-Lis Lundin

3. Dagordning
Godkändes med tillägg under Övriga frågor kollektivtrafikutspel

4. Justerare
Utsågs Roland Edwardsson.

5. Protokoll
Följande protokoll lades till handlingarna:
Styrelsen 27 maj
AU 25 juni
AU 20 augusti

6. Verksamhetsplanen 2016
Första stycket: vårdboenden ändras till särskilda boenden.
Andra stycket, tillägg: UPS ska följa upp och påverka beslutsfattandet i de frågor som UPS väckt i KPR och ÄLN. UPS ska verka för att kommunikationen mellan UPS och medlemsföreningarna är aktiv och ömsesidig.
UPS ska på ett aktivt sätt följa utvecklingen inom teknik, medici n, vård och omsorg, m f1 områden.
Beslut: den omarbetade planen föreläggs styrelsen vid nästa sammanträde.

7. Målformulering utifrån verksamhetsplanen
Målen kan vara mätbara mål eller inriktningsmål. UPS identitet behöver tydliggöras och förstärkas.
Beslut: Ledamöterna ombeds tänka igenom formuleringen av mål till styrelsens nästa sammanträde, då arbetet fortsätter.

8. Samrådshandling ”Fördjupad översiktsplan för södra staden”
Kassören redovisade ett utdrag ur originalhandlingen och ett förslag till svar på den att insändas till kommunen. Inger Sjöberg och Naz Ahmed Shaikh redogjorde för en gemensamt utarbetad inlaga rörande vatten, trafiken och naturen. Efter en omfattande och livlig diskussion  beslutade styrelsen att svara på samrådshandlingen utifrån förda diskussioner. UPS plan- och byggrupp besvarar remissen om utbygg­naden av Ulleråkersområdet.
I samband med diskussionen redogjorde ordföranden för det ansvar som åvilar varje styrelseledamot i i de beslut som styrelsen fattar.

9. Träffpunkt Storgatan 11
UPS styrelse driver, på uppdrag av Uppsala kommun, rubr. Träffpunkt. Det är således styrelsens ansvar att det arbete som bedrivs och de beslut som fattas stämmer med uppdraget. Verksamhetschefen sedan övertagandet 2011leds av Lena Johansson och hon hade inbjudits för att berätta om verksamheten. Det är ett i detaljerna skiftande uppdrag där tonvikten läggs på bemötande och social kompetens hos de anställda. Lena presenterade en genomarbetad och klargörande redovisning.
Rapporten godkändes.

10. Rapport från kommunens tf äldredirektör
Gunn-Henny Dahl, anställd sedan ett år tillbaka och med ett tidsbegränsat förordnade på två år, berättade dels om sin bakgrund men framför allt om vad uppdraget innebär. Äldreförvaltningens budget är 1,7 miljarder. Gunn-Henny Dahl arbetar på beställarsidan med upphandlingar, systemet beställare/ utförare finns kvar inom de mjuka frågorna inom kommunen. Uppdraget omfattar arbete med entreprenörer, MAS (medicinska sjuksköterskor inom äldrevården), boendefrågor, hemvården, träffpunkter, m.m. Pågående budgetarbete inom kommunen medför att hon ännu inte vet hur ekonomin ser ut inför 2016. Efter redovisningen ställdes många frågor om hur hon ser på olika delar av sitt omfattade ansvarsområde.

11. Samverkansavtalet UPS-Uppsala kommun, resp Föreskrifter
Ordföranden och kassören har i möte med kommunen framfört UPS förslag till uppdateringar i texten. Kommunala bolag som har stor inverkan på infrastrukturen bör finnas med. Svar väntas från kommunen.

12. SÄV
Nästa möte i SÄV-gruppen 29 sept. Verksamhetscheferna inbjuds.

13. KPR
Vid mötet den 21 augusti informerades om kommande översiktsplan, strategi för stadstrafiken (Ola Karlström) med frågor om äldres skador i trafiken, samt rapport från gatu- och samhällsmiljönämnden (Louise Bill) med färdtjänsten (Josefine Åhrman). Det är angeläget att alla frågor UPS startar i KPR och ÄLN följs upp.

14. Höstmötet måndagen den 26 oktober
Mötet förläggs till Korskyrkan. Det medför en något högre kostnad än lokalen i Nyby men det innebär att styrelsen inte behöver bära bord och stolar. Kallelsen utsänd 19 augusti.

15. Bostadsförsörjningsplanen
Sven-Olov redovisade resultatet av de överläggningar som delar av UPS styrelse hade med kommunen den 8 juni.

16. Övriga redovisade punkter
Redovisades presskonferensen om ålderismen, nedläggningen av Omtanken och inlämnade synpunkter på indragning av busshållplatser på väg 600.

17. Kollektivtrafikutspel
Mats Hallor berättade om UL:s erbjudanden att vinna gratisåkande vid värvande av nya resenärer i kollektivtrafiken för att minska bilismen i staden.

18. Nästa styrelsemöte
infaller den 30 september kl 13.00 på Storgatan 11.

19. Avslutning
Tackade ordföranden för styrelsens engagemang och förklarade mötet avslutat.