Dag: Onsdagen den 26 oktober 2016, kl. 13.00 – 15.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Inger Wentzel

Innan mötet informerade Magnus Andersson, konsult i trafiksäkerhetsfrågor, om ett projekt i Erasmus (EU), med möte i Uppsala i början av 2017. Han hän­visades till UPS 62 medlemsorganisationer eftersom projektet inte faller in under vår verksamhet.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Carin Unebrand och Rolf Wallner.

3. Dagordning
Godkändes med strykning av 9d, trygghetsfrågor (Rolf Wallner).

4. Justerare
Utsågs Naz Ahmed Shaikh.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2016-09-28 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2016-09-23, 09-30 och 10-17 lades till handlingarna.

6. Bostäder för äldre
Sven-Olov har upprättat en PM ”Bostäder för äldre i Uppsala”, från behovsanalys till bostadsförsörjning. Avsikten är att göra kommunen uppmärksam på sitt ansvar för att skapa bostäder som passar äldre. Han formulerar fem frågor ställda till Uppsala kommuns styrelse med kravet att ”utarbeta ett sammanhängande program som omfattar alla boendeformer för äldre och förutsättningarna för Uppsalas äldre att finna en adekvat boendeform över kvarstående levnadsår”.
Styrelsen beslutade skicka skrivelsen till KS (kommunstyrelsen.

7. Budget för UPS 2017
Avvaktar beslut från kommunen men föreslagen budget rymmer inga oförutsedda kostnader. Sven-Olov rapporterar om utfallet av bidrag nästa sammanträde.

8. Budget för Träffpunkt Storgatan 11
Även här förväntas beslut inom någon dag och föreslagen budget utgår från samma verksamhet som innevarande år. Rapport på nästa sammanträde.

9. Höstmötet 20 oktober
Diskuterades frågor som ställdes under mötet och att prova en annan möblering nästa år. Mats föreslår ett nära samarbete med föreningarna om UPS ’ programpunkter i sådan form att medlemsföreningarna driver program varsin dag på Storgatan. Jan hänvisar till att UPS är en
paraplyorganisation för att driva äldrefrågor och diskussionen visar att vi är på rätt väg. Protokoll utlagt för justering.

10. ÄLN:s presidium 18 oktober
UPS hade inför mötet lämnat förslag på 13 frågor innehållande äldrenämndens ekonomiska resultat, välfärdsteknologi, bemanning, omsättning på personal i hemtjänsten och Äldrevänliga Uppsala.
Uppkommet överskott i verksamheten går tillbaka till KS. Bo Engström presenterade Socialstyrelsens Öppna jämförelser för särskilda boenden och hade flera propåer om varför siffrorna inte var så lysande. Bo Engström tar fram uppgiften om antal fattigpensionärer (inkomst 10-11 000/mån) till nästa sammanträde. Kommunens omorganisation innebär att vård, skola och teknik fr o m 2017-01-01 ingår i varje nämnd. ÄLN kommer att tilldelas lite statliga medel för att bygga bostäder för äldre och trygghetsboenden . På UPS ’ fråga varför Private Nursing AB Sverige får driva ytterligare åtta vårdboenden (maj 2017) i Uppsala var svaret att de insökan svarat att de klarar alla åtaganden och om vårdbehovet ökar hos de boende ökas personal utan att ersättningen från kommunen höjs.
Rapporten godkändes.

11. Regionförbundet 30 oktober
AU träffade Regionförbundets avdelning för forskning och utveckling och informerades om den nya organisationen. En fråga till kommunerna om hur lfärdstekniken används i äldrevården visar att intresset är lågt.
Rapporten godkändes.

12. LPR
Mats redovisade från möte den 26 september där information lämnades om Patientnämndens verksamhet som nu även omfattar Uppsala kommun, läkemedel för äldre, vårdcentralen på Samariterhemmet (akutsjukvård).
Mats föreslår att landstingråden inbjudes till möte med UPS. Rapporten godkändes.

13. Träffpunktens Programgrupp
Redogjordes för verksamheten som från nästa år ändrad tid från kl 10.00 till 10.30, fortsättningsvis onsdagar. Gruppen arbetar även för att boka fler kvinnliga föreläsare och gruppen förväntar sig att styrelseledamöterna kan komma till någon onsdagsföreläsning.
Rapporten godkändes.

14. SÄV-möten
Ombuden som besöker äldreboenden i kommunen drivs av empati och vilja att de boende skall ha ett bra liv. Det kan vara tufft att möta verksamhets­ chefen och ställa frågor och Jan berättade att UPS’SÄV-arbete är väl förankrat hos ÄLN:s presidium som ser positivt på arbetet.
Rapporten godkändes..

15. Kartläggning protokoll KPR och ÄLN
Bordlades till kommande sammanträde.

16. Sammanträdesdagar 2017
Fastställdes. Bilägges protokollet.

17. Kommande styrelsemöten
Beslutades att november månads sammanträde är flyttat till den 7 december med ändrad tid, kl 14.00 – 16.30, samt att nästa sammanträde i december är den 14, kl 13.00.

18. Buss till Hospice lördag-söndag
Påtalades att den buss som under helgerna passerar Hospice medför en lång promenad för att komma till målet. Beslutades att tillskriva UL ärendet om att buss måste finnas även under dessa dagar för att möjliggöra besök.

19. Avslutning
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.