Dag: onsdagen den 31 oktober 2018, kl 13.00 – 15.00
Plats: Storgatan 11, Uppsala

Närvarande: Karin Näslund Westman, vice ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Inger Wentzel, Rolf Wallner.

Anne-Marie Wimmerstedt hade inbjudits för att berätta om mötet i LPR den 16 oktober. Resultatet på Akademiska Sjukhuset visar för 2017 upp ett underskott beroende på för lite ersättningar från regionen,  att bristen på sjuksköterskor medfört att sköterskor hyrts in från bemanningsföretag samt hyreshöjningar.
Johan Wadman från UL meddelade att det blir snabbare trafik för att bättre utnyttja bussarna (hur det skall gå till när kommunen sänkt hastigheten på Uppsala gator). Väntetiderna är långa på 1177 beroende på att uppgifter som tidigare fanns på nätet är borta samt rekryteringssvårigheter till tjänsten 1177. 20% av Sveriges befolkning kommer aldrig att ha dator, beroende på avsaknad av datorvana från jobbet och därmed ingen dator hemma, eller på sjukdom/ålder. Utskrivningsprocessen från UAS har slirat under sommaren. Äldrepsykiatrin som flyttades till Ulleråker har kompletterats med hembesök, det fungerar dåligt och kommer att ses över. Förvaltningens budget stämmer illa med den vård som krävs.
Ordföranden tackade Anne-Marie för värdefull information.

1. Sammanträdet öppnas
Vice ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Närvarande
Jan Ask anmält förhinder.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under Övriga frågor:

  • Gratis resor för äldre på bussarna i Uppsala
  • Remiss: Handlingsplan Bostad för alla
  • Bebyggelse i Blodstensskogen
  • Telefoni på Storgatan 11
  • Uppdatering av styrelsens arbetsgrupper.

4. Justerare
Utsågs Lars O. Eriksson.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2018-09-26 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2018-10-19 lades till handlingarna.

6. Uppföljning av höstmötet 25 oktober
Bildmaterialet som visades i samband med Kalle Sandhammars (UNT) föredragning på hur äldre avbildas i medier har uppmärksammats av ombuden. F ö inga kommentarer.

7. Ekonomi
Kassören föredrog budgeten för UPS 2019. Rapporten godkändes.
Kassören föredrog budgeten för Träffpunkten 2019. Rapporten godkändes.

8. Handlingsplan ÄVS  2019-2021
Vice ordföranden meddelade att AU vid möte 28 september påtalat ändringar och tillägg som UPS anser skall göras. Sä kommer också att ske.
Rapporten godkändes.

9. Ordförandekonferens 15 november
Ordföranden kommer att presentera materialet från Höstmötet för att väcka intresse ute i föreningarna för att uppmärksamma och reagera på hur äldre presenteras i medierna. Från Senioruniversitetet presenteras möjligheten att ta del av deras föreläsningar. Kallelsen utsänd.

10. Omsorgsnämnden 8 oktober 
Presenterades nya gruppboenden, ett projekt om välfärdsteknik, våld i nära relationer. Nämnden är intresserad av att skapa kontaktgrupper liknande SÄV-grupperna. Rapporten godkändes.

11. Tillgänglighetsgruppen
Deltog företrädare från UL som informerade om framtida planer. 6 tågset har köpts in, handikapptillgängliga och ska klara -40°, info om reseinfo sker via  appar. 80% skall tycka att servicen är OK men UPS anser att målet bör vara 100%. UL önskar kontakt med UPS målgrupp för information och synpunkter. Ordföranden ansvarar. Därutöver diskuterades bortforsling av löv mm.Rapporten godkändes.

12. Dialog ang. Mjuka Linjen
Trivektor trafik har uppdrag av kollektivtrafikförvaltningen at se över Mjuka linjen. Syftet är att definiera Mjuka linjes uppdrag och besluta om vilken servicegrad som ska uppfyllas. Workshop blir 12 december då kassören och sekreteraren deltar.  Rapporten godkändes.

13. Gratis resor för äldre
Leif Hällström väckte frågan om gratis resor för äldre på dagtid. Lars O. Eriksson hänvisade till löftet Erik Pelling gav i valrörelsen att det ska genomföras. Under mötets gång sammanställdes en insändare till UNT som lästes upp och godkändes. Föreslogs att en formell skrivelse i ärendet med hänvisning till andra kommuners som genomfört gratis bussresor, skickas till KS.
Beslut: Insändaren skickas till UNT och UPS trafikgrupp fick i uppdrag att formulera en skrivelse att föreläggas AU som ställs till KS.

14. Upprop ang. bebyggelse i Blodstensskogen
Inger Sjöberg hänvisar till stadsplanegruppens tidigare insända svar där man avstyrkt förslaget om bebyggelse. Skogen är viktig för dem som vistas och bor i området. Inger framför tveksamhet till att UPS stöder enskilda projekt med tanke på framtida förslag. Ärendet föreläggs AU.

15. Telefoni på Storgatan 11
UPS uppmanas skaffa eget telefonabonnemang då kommunen sagt upp avtalet med Telia. ÄFV återkommer i ärendet. Rapporten godkändes.

16. Remiss: Handlingsplan Bostad för alla
ÄLN:s svar på remiss från KS har kommit till UPS. UPS har inte beretts möjligheten att ta del av remissen och svara på den. Remisen är ett tillägg till kommunens Mål och Budget. Kassören hänvisar till stadsplanegruppens PM om äldrevänligt boende.
Beslut: Gruppen sammanställer skrivelse att föreläggas AU. Rolf Wallner har  kontaktat Carina Juhlin på ÄFV för att få svar på hur många  hyresbostäder för äldre som tillkommer i Ulleråker. Risken är at behovet inte tillgodoses. Rapporten godkändes.

17. UPS arbetsgrupper
Vice ordföranden aktualiserade styrelseledamöternas grupptillhörighet. Ulla Hjelmqvist ifrågasätter nyttan av att delta i grupparbetet då hon upplever att inte få veta vad resultatet blir av de frågor som ställs i gruppen. När det gäller Omsorgsnämnden senarelades svaren p g a besök på ett äldreboende, men de redovisades vid dagens möte. Det är angeläget att grupperna arbetar och tar upp frågor för att underlätta besluten i styrelsen och det fortsatta arbetet i UPS.

18. Nästa sammanträde och jullunchen
Styrelsen sammanträder 2018-11-28. Jullunchen 2018-12-12.

19. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.