Dag: Onsdagen den 30 oktober 2019
Tid: Kl 13.00 – 15.20
Plats: Storgatan 11

Närvarande:  Jan Ask, ordförande  1 – 11, Karin Näslund-Westman 12 – 18, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Leif Hällström, Naz Ahmed Shaik, Inger Sjöberg, Rolf Wallner. Inger Wentzel, Lennart Sandberg, SPF, revisor UPS, Gunnar Jansson, SKPF, revisorersättare UPS.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen. Till mötet hade inbjudits UPS två revisorer och dess ersättare.  Lennart Sandberg och Gunnar Jansson hälsades välkomna. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Lars O. Eriksson och Ulla Hjelmqvist.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Leif Hällström.

5. Avsägning avTräffpunkten från 2019-11-18
Ordföranden har i skrivelse till ÄLN:s ordförande, Caroline Hoffstedt  och till ledande tjänstemän på ÄFV  påtalat att tidigare lämnad information och senare lämnad information om kommunens övertagande av Träffpunkten står i diametral motsats till varandra och beskriver även hur Träffpunktens verksamhet motarbetas av kommunens HR-avdelning och IT-avdelning.
Varför så sker har UPS styrelse inte fått någon klarhet i. Dessutom föreslår ÄLF att övertagandet kan komma att skjutas upp till juni 2020 utan att först hänvisa till anslaget för 2020.
Kommande bokslut för Träffpunkten visar, att trots besparingar på städ, DN och  vaktbolag, bli det ett nollresultat när lönerna t o m årets slut är erlagda. I en sådan situation tvingas nu UPS ledning att varsko personalen på Träffpunkten om avsked eftersom tidigare löfte från kommunen att ta över personalen från 2020-01-01 nu inte längre gäller. Varslet omfattas av tre anställda på Träffpunkten.
En förhandlingsframställan enlig  MBL § 11 skickades 2019-10-30  till fem fackliga organisationer med förslagen till datum 2019-11-08 och 2019-11-11. Uppsägningstiden variera mellan de anställda.

Efter diskussion i styrelsen, där ordföranden påpekade att om styrelseledamot är oaktsam kan den bli betalningsskyldig, beslutades att styrelsen godkänner med acklamation vidtagna åtgärder om skrivelsen som skickats ut, och att kalla fem fackliga organisation till MBL-förhandling. Därefter diskuterades fortsatt förfarande i den uppkomna situationen och revisorn Lennart Sandberg lämnar förslag på auktoriserad revisor . Han återkommer till Jan om kostnaden. Information om situationen lämnas på UPS Höstmöte påföljande dag.

Brittmari och sekreteraren meddelade att programmet för vårterminen 2020 stoppas i programgruppen då pengar till verksamheten inte är känd. Avbokning av föreläsare sker, bl a till Ardalan Shekarabi, ansvarig för äldrefrågor i regeringen ovh riksdagsman Gustaf Lantz om demokrati.      

6. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2019-25  lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-10-23 lades till handlingarna.

7. Budget UPS 2020
Förslag till budget för UPS 2020 läggs fram på Höstmötet under förutsättning att medel tilldelas från kommunen. Godkändes.          

8. Kassör till UPS
Mats Hallorhar kontaktat Claes.

9. Höstmötet 2019-10-31
Förslag till verksamhetsplan 2020 har varit utsänd. Få ändringar föreligger. Styrelsen godkänner att verksamhetsplanen föreläggs Höstmötet.

10. Ordförandekonferensen 2019-11-07
Ordförande föreslog att en presentation av styrelsens arbetsgrupper sker.
Följande grupper ges 10 min att berätta om uppgiften, Landsbygdsgruppen, Historiegruppen, Trafikgruppen, Stadsplanegruppen, Programgruppen.
Förslaget godkändes.

Utöver detta kommer ordföranden att redogöra för resultatet av Socialstyrelsens enkät om tillståndet på äldreboenden och inom hemtjänsten.
Rapporten godkändes.

11. LÖK
Ordföranden har avsagt sig omval. Beslutade styrelsen att Rune Hedman föreslås som representant för UPS.
Ordföranden lämnade sammanträdet för att informera medarbetarna på Träffpunkten om styrelsens beslut och konsekvenserna av det.
Viceordförande Karin Näslund-Westman fortsatte leda sammanträdet.

12. Remissvar: Förslag om justering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst
I svaret påtalas den förlängda garantitiden från 30 till 60 minuter; i valet av egen bil, hänsyn tas till allergier. Nedsatt immunförsvar och smittorisk; att Knivsta skall omfattas av riksfärdtjänst med bokning minst 7 dagar i förväg. Bra är att omvägstiden skrivs i minuter och att medresenär kvarstår.
I remissvaret skriver UPS att spartinget är så litet att det inte står i proportion till de försämrade villkoren för UPS målgrupp.
Rapporten godkändes.

13. Hyresrättsavgift på äldreboenden
Mats Hallor påtalar det märkliga i att boenden på äldreboenden erlägger en hyresrättsavgift utan att delta i förhandlingar om hyran.
Beslut: Frågan tas med till KPR.

14. UPS hemsida för information
Mats Hallor föreslog att information, relevant för äldre i kommunen, kan beredas plats på UPS hemsida och att programmen på onsdagar bör finnas med. Styrelsen konstaterar att Nyhetsbrevet och den löpande informationen om möten och händelser i UPS räcker för att inte komma bort i nyhetsflödet. Dessutom finns inte personal att tillgå för arbetet.

15. Rapporter
Stadsplanegruppen: Ångkvarn.Befintliga träd bevakas, liten park för 2000 människor medför 1m²  per person, som enligt förslaget de boende kan sitta ” i avskildhet” i. Markägare har fria händer att ta ner träd och buskar.
Beslut: Ärendet tas till KPR.
Två Lechehus med trägårdar ska ge plats för ett 5-våningshus. Rapporten  godkändes.

SÄV-gruppen: Mötet 2019-11-25 gäst Caroline Hoffstedt. Rapporten godkändes.

KPR-gruppen: Möte inplanerat 2019-11-29

Trafikgruppen: Mats kallad till möte  2019-11-04.     

Historiegruppen: Arbetar med formalia såsom skrivstorlek, papperskvalitet, format och bilder. Möte 2019-10-30.

ÄLN-gruppen: Hade 10 frågor till senaste mötet med ÄLN fick inte svar på våld i nära relationer (ingen chef kom) ligger inom OSM. Fick veta att anhörigvården även ligger inom hemtjänsten. ÄLN besparingsbeting 40 Mkr. Seniorluncherna ökar med 10 kronor till 70. UPS oroar sig för de överklaganden som ÄLN drar på sig. Språksvårigheter inom hemtjänst och boenden. Rapporten godkändes.

Övriga grupper inget att rapportera. 

16. Rapport från personalmöte 2019-09-25
Vid personalmötet, i vilket alla tre anställda deltog, diskuterades den påkomna städningen av lokalerna på Träffpunkten som har blivit ett gissel både för personalen och besökande. Åldre kan inte lyfta stolar upp på borden. Personalen har också svårt att hävda sin rätt i att förhyrare inte städar lokalen efter sig. Problem när fakturor på bristande städ skickas till förhyrare som påstår sig at städat. Ny ytterdörr monteras 5-6 november.

17. Nästa styrelsesammanträde
Onsdagen den 25 november kl 13.00. AU sammanträder 19 november kl 9.00 på Storgatan.

18. Sammanträdet avslutas
Tackade vice ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.